Osnovne akademske studije / Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara

 Osnovne informacije

Nivo studija
Osnovne akademske studije


Zvanje koje se stiče
Diplomirani inženjer zaštite od katastrofalnih događaja i požara (Dipl.inž. zaštite katas.dog. i pož.)


Obrazovno polje
Tehničko-tehnološke nauke


Naučno-stručne oblasti
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu


Trajanje (god/sem)
4 / 8


Ukupan broj ESPB bodova
240 

Učestale pojave prirodnih katastrofa i požara, kako u svetu, tako i na našim prostorima, postaju jedan od najvažnijih svetskih problema i činioca daljeg održivog razvoja ljudske civilizacije....
 Lica odgovorna za studijski program
Ime i prezime
Nedostaje slikaRukovodilac

Laban dr Mirjana
Vanredni profesorTrenutno nema istorijskih podataka o odgovornim za studijski program!
 Plan studijskog programa

PredmetPre.Aud.DONOst.ESPBIzv.

Godina: 1, Semestar: Zimski

Osnove upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara42007
Hemijski fenomeni u inženjerstvu30306
Tehnička fizika20204
Matematika 133006
Osnove informacionih tehnologija20306

Godina: 1, Semestar: Letnji

Matematika 233006
Otpornost društva na hazarde32005
Osnove projektovanja i izrade tehničke dokumentacije41207
Uvod u elektrotehniku33006
Građevinski materijali i konstrukcije42007

Godina: 2, Semestar: Zimski

Uvod u mašinstvo32008
Osnovni principi osiguranja32005
Statističke metode22106
Klimatologija22004
Odabrana poglavlja iz psihologije32004
Izborni predmet 120002

Godina: 2, Semestar: Letnji

Hazardi32005
Uređaji i sistemi u zaštiti od požara33005
Upravljanje rizikom i održivi razvoj naselja33007
Rizici pri manipulisanju opasnim materijama22006
Primenjene informacione tehnologije20408

Godina: 3, Semestar: Zimski

Osnovi termodinamike sa prenosom toplote22005
Elementi zgrada i instalacije22006
Modelovanje i simulacija u upravljanju rizikom30306
Institucionalni okviri upravljanja rizicima22006
Aspekti bezbednosti u izgrađenom okruženju41207

Godina: 3, Semestar: Letnji

Sistemi za detekciju, dojavu i upozorenje22005
Izborni predmet 200006
Izborni predmet 3 - Strani jezik20003
Izborni predmet 400006
Izborni predmet 500005
Izborni predmet 600005

Godina: 4, Semestar: Zimski

Elementi ciklusa katastrofalnih događaja32005
Mere kod odbrane od poplava22005
Izborni predmet 700005
Izborni predmet 800005
Izborni predmet 900006
Stručna praksa00064

Godina: 4, Semestar: Letnji

Metode analize rizika33005
Uticaj zemljotresa na građevinske objekte22005
Izborni predmet 1000005
Izborni predmet 1100005
Diplomski rad - istraživački rad00005
Diplomski rad - izrada i odbrana00035