Lična karta FTN-a


20.06.2016. - 14:24 

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

Telefon: 021/450-810
Faks: 021/458-133
E-mail: ftndean@uns.ac.rs
Veb sajt: http://www.ftn.uns.ac.rs

PIB: 100724720

Žiro računi:
Budžet: 840-1710660-30
Sopstvena sredstva: 840-1710666-12


Delatnost
Naučna, odnosno umetnička polja:

1. Tehničko-tehnološke nauke
2. Prirodno-matematičke nauke
3. Društveno-humanističke nauke
4. Interdisciplinarne nauke

Naučne, odnosno umetničke oblasti

Mašinsko inženjerstvo; Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo; Građevinsko inženjerstvo; Geodetsko inženjerstvo; Arhitektura; Saobraćajno inženjerstvo; Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment; Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu; Mehatronika; Grafičko inženjerstvo i dizajn; Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara; Primenjena matematika; Urbanizam i regionalni razvoj; Računarska grafika; Biomedicinsko inženjerstvo; Energetske tehnologije; Scenski dizajn; Inženjerstvo informacionih tehnologija; Informacioni inženjering.

Uže naučne, odnosno umetničke oblasti

Procesi obrade skidanjem materijala; Mašine alatke, fleksibilni tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja; Projektovanje i optimizacija tehnoloških procesa i tehnička priprema proizvodnje; Metrologija, kvalitet, pribori i ekološko inženjerski aspekti; Alati za obradu rezanjem i tribologija; Nauka o materijalima i inženjerski materijali; Tehnologije spajanja materijala; Tehnologija livenja i termičke obrade i inženjerstvo površina, mikro i nano tehnologije i tehnologija plastike; Tehnologija plastičnog deformisanja, brza izrada prototipova i modela, virtualna proizvodnja i tehnologija oblikovanja plastike; Mašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistika; Prehrambeno mašinstvo; Inženjerstvo biosistema; Prehrambena tehnika; Motori SUS; Motorna vozila; Mašinski elementi, principi konstruisanja, teorija mašina i mehanizama, prenos snage i kretanja i inženjerske komunikacije; Mehatronika u mehanizaciji; Termodinamika i prenos toplote; Termoenergetika i termotehnika; Procesna hemija; Procesna tehnika; Procesno inženjerstvo; Primenjena mehanika fluida- hidropneumatska tehnika; Gasna i naftna tehnika; Proizvodni sistemi; Organizacija i inženjerski menadžment; Mehatronika, robotika i automatizacija; Informaciono – komunikacioni sistemi; Kvalitet, efektivnost i logistika; Inženjerstvo zaštite životne sredine; Automatika i upravljanje sistemima; Primenjene računarske nauke i informatika; Računarska tehnika i računarske komunikacije; Elektroenergetika; Energetska elektronika, mašine i pogoni; Elektronika; Telekomunikacije i obrada signala; Električna merenja; Teorijska elektrotehnika; Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija; Teorija konstrukcija; Konstrukcije u građevinarstvu; Geotehnika; Geodezija i geomatika; Saobraćajnice; Hidrotehnika; Organizacija, tehnologija građenja i menadžment; Zgradarstvo-građevinske i arhitektonske konstrukcije; Ekonomika graditeljstva; Arhitektonsko-urbanističko planiranje, projektovanje i teorija; Istorija, nasleđe i zaštita; Konstrukcije, instalacije, ekologija i građenje; Teorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmu; Saobraćajni sistemi; Tehnologije transportnih sistema; Integralni transport i logistika; Matematika; Fizika; Ekonomija; Sociologija; Engleski jezik; Nemački jezik; Ruski jezik; Srpski jezik; Mehanika; Mehanika deformabilnog tela; Mehanika kontinuuma; Grafičko inženjerstvo i dizajn.

Dekan fakulteta

Prof. dr Rade Doroslovački
Telefon: 021/450-810
E-mail: ftndean@uns.ac.rs