Lična karta FTN-a


01.10.2021. - 00:00 

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

Telefon: 021/450-810
Faks: 021/458-133
E-mail: ftndean@uns.ac.rs
Veb sajt: http://www.ftn.uns.ac.rs

PIB: 100724720

Žiro računi:
Budžet: 840-1710660-30
Sopstvena sredstva: 840-1710666-12


Delatnost
a) Naučna, odnosno umetnička polja – NASTAVNA DELATNOST
1. Tehničko-tehnološke nauke
2. Umetnost
3. Društveno-humanističke nauke
4. IMT studije (Prirodno - matematičke nauke i Medicinske nauke)  


a) Naučna, odnosno umetnička polja – NAUČNA,UMETNIČKA DELATNOST
1. Tehničko-tehnološke nauke
2. Umetnost
3. Društveno-humanističke nauke
4. Prirodno - matematičke nauke
5. Medicinske nauke

b) Naučne, odnosno umetničke oblasti
• Mašinsko inženjerstvo
• Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo
• Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment
• Građevinsko inženjerstvo
• Saobraćajno inženjerstvo
• Geodetsko inženjerstvo
• Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu
• Arhitektura (Umetnost)
• Arhitektura (TT)
• Ekonomske nauke
• Sociološke nauke
• Pravne nauke
• Filološke nauke
• Informacione tehnologije (IMT)
• Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara (IMT)
• Primenjena matematika (IMT)
• Primenjena fizika (IMT)
• Biomedicinsko inženjerstvo (IMT)
• Računarska grafika (IMT)
• Digitalni mediji (IMT)
• Tehnička mehanika (IMT)
• Mehatronika (IMT)
• Grafičko inženjerstvo i dizajn (IMT)

• u okviru IMT studija:
- Tehnološko inženjerstvo
- Psihološke nauke
- Biološke nauke
- Nauke o zaštiti životne sredine
- Tretman i zaštita voda
- Fizičkohemijske nauke
- Geološko inženjerstvo
- Urbanizam i regionalni razvoj
- Primenjene umetnosti i dizajn
- Dramske i audiovizuelne umetnosti
- Scenski dizajn
- Likovne umetnosti
- Scenska arhitektura, tehnika i dizajn
- Muzička umetnost
- Menadžment i produkcija u pozorištu, radiju i kulturi
- Filmska produkcija
- Muzička produkcija
- Istorijske, arheološke i klasične nauke
- Nauke o umetnosti
- Teorija umetnosti i medija
- Matematičke nauke
- Fizičke nauke
- Hemijske nauke

v) Uže naučne, odnosno umetničke oblasti: Procesi obrade skidanjem materijala; Mašine alatke, tehnološki sistemi i automatizacija postupaka projektovanja; Tehnološki procesi, tehnoekonomska optimizacija i virtuelno projektovanje; Materijali i tehnologije spajanja; Tehnologije plastičnog deformisanja, aditivne i virtuelne tehnologije; Livenje, termička obrada, inženjerstvo površina i nanotehnologije; Metrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i pribori; Projektovanje i ispitivanje mašina i konstrukcija, transportna tehnika i logistika; Motorna vozila i motori SUS; Mašinski elementi, mehanizmi i inženjerske grafičke komunikacije; Poljoprivredno mašinstvo; Termotehnika, termoenergetika i upravljanje energijom; Energetika u mašinstvu; Procesna tehnika; Procesne tehnologije; Mehanika fluida, hidropneumatska, gasna i naftna tehnika; Proizvodni i uslužni sistemi, organizacija i menadžment; Ljudski resursi i komunikacije; Tehnološki menadžment; Menadžment i investicije u inženjerstvu; Upravljanje rizikom i menadžment osiguranja; Industrijski marketing, preduzetništvo i inovacije; Inženjerstvo i menadžment medija; Mehatronika, robotika, automatizacija i integrisani sistemi; Informaciono-komunikacioni sistemi; Inženjerstvo informacionih sistema; Kvalitet, efektivnost i logistika; Integralna sistemska podrška; Inženjerstvo zaštite životne sredine; Fizičke metode u inženjerstvu zaštite životne i radne sredine; Biološke metode u inženjerstvu zaštite životne i radne sredine; Inženjerstvo biosistema; Inženjerstvo zaštite na radu; Tretman, uređenje i zaštita voda; Biomedicinsko inženjerstvo; Automatika i upravljanje sistemima; Geoinformatika; Primenjene računarske nauke i informatika; Računarska tehnika i računarske komunikacije; Elektroenergetika; Primenjeno softversko inženjerstvo; Energetska elektronika, mašine, pogoni i obnovljivi izvori električne energije; Elektronika; Telekomunikacije i obrada signala; Električna merenja, metrologija i biomedicina; Biomedicinska merenja; Teorijska elektrotehnika; Teorija konstrukcija; Konstrukcije u građevinarstvu; Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara; Geotehnika; Saobraćajnice; Tehnologija i organizacija građenja i menadžment; Zgradarstvo-građevinske konstrukcije i tehnologije; Arhitektonske tehnologije, projektovanje i instalacije; Građevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija; Energetska efikasnost u zgradarstvu; Hidrotehnika; Geodezija; Arhitekonsko/urbanističko planiranje projektovanje i teorija; Konstrukcije, instalacije, ekologija i građenje; Urbanizam i planiranje regionalnog razvoja; Istorija, nasleđe i zaštita; Dizajn enterijera; Teorije i interpretacije geometrijskog prostora u arhitekturi i urbanizmu; Dramske i audiovizuelne umetnosti u arhitekturi, tehnici i dizajnu; Likovne umetnosti u arhitekturi, tehnici i dizajnu; Primenjene umetnosti i dizajn u arhitekturi i tehnici; Muzičke i izvođačke umetnosti u arhitekturi, tehnici i dizajnu; Produkcija u scenskoj arhitekturi i dizajnu; Istorija arhitekture, umetnosti i dizajna; Teorija arhitekture, umetnosti i dizajna; Scenska arhitektura, tehnika i dizajn – scenska arhitektura i tehnika; Scenska arhitektura, tehnika i dizajn – scenski dizajn; Planiranje, regulisanje i bezbednost saobraćaja; Organizacija i tehnologije transportnih sistema; Logistika i intermodalni transport; Poštanski saobraćaj i komunikacije; Teorijska i primenjena matematika; Teorijska i primenjena fizika; Teorijska i primenjena ekonomija; Sociologija; Poslovno pravo; Anglistika i jezik struke; Germanistika i jezik struke; Akademske komunikacije na ruskom jeziku; Akademske komunikacije na srpskom jeziku; Računarska grafika; Animacija i vizuelni efekti; Digitalna umetnost; Mehanika; Mehanika deformabilnog tela; Grafičko inženjerstvo; Teorijska i primenjena hemija; Grafički dizajn; Fotografija i novi vizuelni mediji; Teorija umetnosti i dizajna; Istorija umetnosti i dizajna.

Vršilac dužnosti dekana

Prof. dr Boris Dumnić
Telefon: 021/450-810
E-mail: ftndean@uns.ac.rs