Ankete


24.06.2014. - 04:48 
Kako bi se kroz sugestije studenata poboljšao kvalitet studija i ubrzala obrada podataka, uprava Fakulteta odlučila je da studenti ubuduće popunjavaju obaveznu anketu preko studentskog WEB servisa. Anketiranje se sprovodi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i standardima za akeditaciju. Pravilnik o anketiranju i izgled anketnih lista usvojen je na nivou Univerziteta. Ankete su u potpunosti anonimne.
Studenti su obavezni da popune sledeće ankete:

Anketu za ocenjivanje studijskog programa u celini. Obavezu popunjavanja ove ankete imaju studenti svih nivoa studija koji su odbranili završni rad. Anketa se popunjava preko sudentskog WEB servisa, pre dobijanja uverenja o završenim studijama. Anketu za ocenjivanje učesnika u nastavnom procesu. Popunjavanjem ove ankete studenti ocenjuju nastavno osoblje Fakulteta. Evaluacija predavača određenog predmeta sprovodi se na predavnju, jednom u toku semestra. Termini predviđeni za ovu anketu nalaze se u godišnjem kalendaru. Anketu za ocenjivanje pojedinačnog predmeta. Ova anketa sprovodi se kroz ceo tok studija, popunjavanjem upitnika na studentskom WEB servisu. Studenti popunjavaju anketu nakon položenog ispita iz određenog predmeta, najkasnije do upisa letnjeg semestra. Anketu za ocenjivanje rada Fakulteta i njegovih delova – Ocenjivanje se vrši popunjavanjem formulara na studentskom WEB servisu. Anketiranje se sprovodi u septembru, prilikom upisa godine.

ISPUNJAVANJE ANKETA JE NEOPHODAN PREDUSLOV ZA UPIS GODINE, OVERU SEMESTRA ILI DOBIJANJE UVERENJA O ZAVRŠENIM STUDIJAMA !

Molimo korisnike WEB servisa da pre nego što se uloguju pročitaju :
Najčešće postavljana pitanja u vezi ankete

Ukoliko imate problema pri logovanju, molimo vas da se javite na e-mail : ftnankete@uns.ac.rs

Pravilnik o vrednovanju kvaliteta nastavnog procesa i rada fakulteta