vanr. prof. dr Mirjana Laban


Nedostaje slika

dr Mirjana Laban

Vanredni profesor


Telefon021-485-2576
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 401

Prof. dr Mirjana Laban, dipl.inž.građ.
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Departman za građevinarstvo i geodeziju
Uža naučna oblast: Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara
Oblasti istraživanja:
- metode analize rizika
- održivo graditeljstvo i smanjenje rizika od katastrofalnih događaja i požara
- energetska efikasnost u zgradarstvu
Istraživane teme u oblasti novih materijala:
? uticaj primene materijala na bio-bazi na bezbednost zgrada od požara
? mogućnosti geopolimera za dobijanje agregata za nove maltere i betone
? biocementi kao alternativno vezivo za cement
? betoni sa velikim količinama letećeg pepela

Vanredni je profesor na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Jedan je od osnivača i rukovodilac osnovnih akademskih i master akademskih studija Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara na Departmanu za građevinarstvo i geodeziju - Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, gde predaje više predmeta. Učestvuje i u realizaciji doktorskih akademskih studija iz oblasti Građevinarstva. Predaje i na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Novom Sadu predmete iz oblasti Graditeljstva.
Publikovala preko 120 naučnih i stručnih radova u inostranim i domaćim časopisima i na naučnim i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu, od toga 3 rada u časopisima na SCI listi. Bila je predsednik ili član naučnog komiteta i organizacionog odbora mnogih međunarodnih i nacionalnih konferencija. Recenzent je u više domaćih i međunarodnih časopisa.

Bila je mentor pri izradi i odbrani više od stotinu diplomskih i master radova. Učestvovala je u realizaciji nacionalnih naučno-istraživačkih projekata (projekti nadležnog Ministarstva i Pokrajinskog sekretarijata). Učesnik je na projektima: Erasmus+ Capacity building in Higher Education: Knowledge for resilient society K-FORCE, finansiran od strane EU-EACEA (2016-2019), ECO BUILD  Agricultural waste – Challenges and bussiness opportunities (2017-2020), finansiran u okviru programa prekogranične saradnje „INTERREG-IPA CBC Croatia – Serbia“, COST Action FP 1404 – Fire Safe Use Of Bio-Based Building Products (2014 – 2018), Uticaj vrste agregata na osnovna svojstva cementnih kompozita sa pepelom koji je nastao sagorevanjem biomase, finansiran u okviru kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj AP Vojvodine (2018-2019), i Istraživanje mogućnosti primene otpadnih i recikliranih materijala u betonskim kompozitima, sa ocenom uticaja na životnu sredinu, u cilju promocije održivog građevinarstva u Srbiji, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (2011 - 2018).
Član je revizione komisije APV za oblast zaštite od požara i stalni sudski veštak za građevinarstvo.

Vanredni profesor
01.04.2018.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Docent15.09.2016.Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija
Docent01.04.2013.01.09.2016.Katedra za građevinske materijale, procenu stanja i sanaciju konstrukcija
Stručni saradnik na projektu01.11.2011.01.10.2012.Centar za smanjenje katastrofalnih rizika
NazivU Ustanovi
Projekat tehnologije i organizacije montaže za grupu zgrada niže spratnosti u sistemu "Montastan"

Diploma

Građevinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1992

Industrijska izgradnja višestambenih zgrada u Novom Sadu

Magistratura

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2005

Unapređenje performansi omotača višespratnih montažnih i polumontažnih zgrada u Novom Sadu

Doktorat

Arhitektura

Fakultet tehničkih nauka

2012

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiLazarevska M., Trombova Gavriloska A., Laban M., Knežević M., Cvetkovska M.: Determination of Fire Resistance of Eccentrically Loaded Reinforced Concrete Columns Using Fuzzy Neural Networks, Complexity, 2018, Vol. 2018, No Article ID 8204568, pp. 1-12, ISSN 1076-2787, UDK: Article ID 8204568
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuDžolev I., Laban M., Draganić (Vukoslavče S.: Survey based fire load assessment and impact analysis of fire load increment on fire development in contemporary dwellings, Safety Science, 2020, Vol. 135, No 105094, pp. 1-7, ISSN 0925-7535
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLaban M., Cvetkovska M., Trombeva Gavriloska A., Draganić (Vukoslavče S., Lazarevska M., Džolev I.: Chimneys’ influence on fire risk of solid wood structures in residential buildings in rural Balkan settlements, Thermal Science, 2020, No 00, pp. 1-16, ISSN 0354-9836
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLaban M., Folić R.,: Energy efficiency of industrially made buildings influenced by thermal properties of facades, Thermal Science - International Scientific Journal, 2014, Vol.18, No 2, pp. 615-630, ISSN 0354-9836, UDK: 621
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMalešev M., Radonjanin V., Draganić (Vukoslavče S., Šupić S., Laban M.: UTJECAJ LETEĆEG PEPELA I SMANJENJA VODOVEZIVNOG OMJERA NA SVOJSTVA BETONA S RECIKLIRANIM AGREGATOM, Građevinar, 2017, No 69, pp. 811-820, ISSN 0350-2465
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMilanko V., Laban M., Gavanski D.: Analiza uticaja uslova skladištenja na očuvanje kvaliteta zrna soje i sprečavanje procesa samozagrevanja i pojave požara, "Hemijska industrija", 2012, Vol. 66, No 4, pp. 587-594, UDK: 633.34:631.24
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomDražić J., Laban M.: Multicriteria evaluation and window selection, Građevinski materijali i konstrukcije, 2015, Vol. 58, No 3, pp. 37-52, ISSN 0543-0798, UDK: 674.21
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomFolić R., Laban M., Milanko V.: Reliability and sustainability analysis of large panel residential buildings in Sofia, Skopje and Novi Sad, Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, 2011, Vol. 9, No 1, pp. 161-176, ISSN 0354–4605, UDK: UDC 728.2(497.223)(497.17)(497.113)=111
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomRadeka M., Milović (Tatomirović T., Malešev M., Radonjanin V., Laban M.: Hydration process and compressive strength of cement pastes containing natural zeolite, Materijali i konstrukcije, 2016, Vol. 59, No 2, pp. 29-45, ISSN 0543-0798, UDK: 06.055.2:62-03+620.1+624.001.5(497.1)=861
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomŠupić S., Malešev M., Radonjanin V., Radeka M., Laban M.: Application of Biomass Ashes as Supplementary Cementitious Materials in the Cement Mortar Production, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 2018, Vol. 12, No 7, pp. 703-709, ISSN 1307-6892
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniLaban M., Radonjanin V.: Izgradnja otpornosti društva na hazarde kroz unapređenje kapaciteta u visokom obrazovanju, 10. Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja, Vršac: Savez građvinskih inženjera Srbije, 14-16 Jun, 2017, pp. 5-68, ISBN 98-86-88897-09-9
(M31) Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Laban M., Milanko V., Savić B., Draganić (Vukoslavče S.: ERASMUS+ KA2: CAPACITY BUILDING IN DISASTER RISK MANAGEMENT AND FIRE SAFETY ENGINEERING HE IN WBC, 2. Safety Engineering, Novi Sad: HIGHER EDUCATION TECHNICAL SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIES, 5-7 Oktobar, 2016, pp. 17-24, ISBN 978-86-6211-106-7
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniRadonjanin V., Laban M., Malešev M., Šupić S.: IMPROVING WESTERN BALKANS' RESILIENCE TO HAZARDS BY BUILDING CAPACITY IN HIGHER EDUCATION, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 6-8 Septembar, 2018, pp. 645-654, ISBN 978-86-6022-070-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMalešev M., Šupić S., Radonjanin V., Laban M., Radeka M.: ECO BUILD - SUSTAINABLE USE OF WASTE MATERIALS FROM BIOMASS COMBUSTION, 15. Kongres društva građevinskih konstruktera Srbije, Zlatibor: Društvo građevinskih konstruktera Srbije, 6-8 Septembar, 2018, pp. 282-289, ISBN 978-86-6022-070-9
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLaban M., Draganić (Vukoslavče S., Ćirić D.: Higher Education in Disaster Risk Management and Fire Safety Field in Balkan Region, 3. International Scientific - Professional Conference SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT - THEORY AND PRACTISE, Obrenovac, 28-29 Septembar, 2017, pp. 234-241, ISBN 98-86-80698-07-6
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLaban M., Cvetkovska M., Trombova Gavriloska A., Lazarevska M., Cvetkovska E.: Influence of Fire Safety on Traditional Wooden Houses, 17. International Symposium MASE, Ohrid: Macedonian Association of Structural Engineers, 4-7 Oktobar, 2017, pp. 575-584, ISBN 978-608-4510-31-4
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniŠupić S., Laban M.: DISASTER RISK ASSESSMENT IN SERBIA – METHODOLOGY DEVELOPMENT, 1. K-FORCE: Knowledge for resilient society, Novi Sad: Higher education technical school of professional studies, 14 Septembar, 2017, pp. 248-254, ISBN 978-86-6211-109-8
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniLaban M., Milanko V., Kočetov Mišulić T., Draganić (Vukoslavče S.: FIRE STATISTICS AND RISK ANALYSIS IN WOODEN BUILDING STRUCTURES IN SERBIA, 8. Wood & Fire Safety International Scientific Conference, Strbske Pleso: EDIS - publishing center of The University of Zilina, 8-12 Maj, 2016, pp. 151-164, ISBN 978-80-554-1201-6
(M36) Uređivanje zbornika saopštenja međunarodnog naučnog skupaLaban M., Malešev M., Netinger-Grubeša I.: Agricultural Waste - Challenges and Business Opportunities, Contemporary Civil Engineering Practice 2018, 20. Savremena građevinska praksa, Andrevlje: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 31-1 Maj, 2018, pp. 1-116, ISBN 978-86-6022-052-5
(M36) Uređivanje zbornika saopštenja međunarodnog naučnog skupaLaban M.: Book of Proceedings, 1. K-FORCE: Knowledge for resilient society, Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija i Fakultet tehničkih nauka, 14 Septembar, 2017, ISBN 978-86-6211-109-8
(M36) Uređivanje zbornika saopštenja međunarodnog naučnog skupaLaban M.: Proceedings / 5th International Scientific Conference on Safety Engineering and 15th International Conference on Fire and Explosion Protection, Novi sad, October 05-07, 2016 , 2. Safety Engineering, Novi Sad: Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 5-7 Oktobar, 2016, ISBN 978-86-6211-7
(M46) Leksikografska jedinica u naučnoj publikaciji vodećeg nacionalnog značajaLaban M.: SRPSKA ENCIKLOPEDIJA, TOM II, VATROGASTVO - Profesionalne vatrogasne jedinice, Novi Sad, MATICA SRPSKA, Novi Sad; SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI, Beograd, ZAVOD ZA UDŽBENIKE, Beograd, 2013, str. 167-168, ISBN 978-86-7946-121-6
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaLaban M., Popov S., Vukoslavčević S., Šupić S.: Performanse puteva evakuacije i bezbednost zgrada od požara, Tehnika, 2015, Vol. 4, pp. 599-606, ISSN 0040-2176
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaMedić N., Sakulski D., Ćosić Đ., Laban M.: Homogenizacija podataka o padavinama u Panonskoj regiji, Tehnika, 2014, Vol. 69, No 6, pp. 1086-1092, ISSN 0040-2176, UDK: 62 (062.2) (497.1)
(M51) Rad u vodećem časopisu nacionalnog značajaLaban M., Radonjanin V., Malešev M., Radeka M.: Svojstva građevinskih proizvoda i osnovni zahtevi zaštite fasada od požara pri energetskoj obnovi stambenih zgrada, Tehnika, 2015, No 5, pp. 759-766, ISSN 0040-2176, UDK: 699.81
(M53) Rad u naučnom časopisuLaban M., Cvetkovska M., Ćirić D.: Improving Western Balkans resilience to hazards by building capacity in higher education, SECURITY DIALOGUES, 2017, Vol. 8, No 1-2, pp. 373-386, ISSN 1857-7172
(M53) Rad u naučnom časopisuLaban M., Kočetov Mišulić T., Draganić (Vukoslavče S.: Fire statistics and risk analysis in wooden building structures in Serbia, INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS JOURNAL, 2017, Vol. 8, No 2, pp. 62-70, ISSN Print: 2042-6445 Onl
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMalešev M., Šupić S., Radeka M., Radonjanin V., Laban M., Dražić J., Lukić I., Bulatović V.: ISTRAŽIVANJE PRIMENE PEPELA POLJOPRIVREDNE BIOMASE U GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA U SRBIJI U SKLOPU PROJEKTA ECO BUILD, 20. Savremena građevinska praksa, Andrevlje: DNK CREATIVE STUDIO, 31-1 Maj, 2018, pp. 53-76, ISBN 978-86-6022-052-5
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLaban M., Dražić J., Šupić S., Draganić (Vukoslavče S.: Basic Requirements for Construction Works, 11. Regionalna konferencija Životna sredina ka Evropi, Beograd: Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, 5-6 Jun, 2015, pp. 49-53, ISBN 978-86-89961-02-7
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLaban M.: Sastav fasadnih zidova i bezbednost zgrada od požara, 1. ENERGETSKA EFIKASNOST, ZAŠTITA OD POŽARA I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE, Novi Sad: Društvo građevinskih inženjera Novog Sada, 19 Septembar, 2014, pp. 4-18, ISBN 978-86-918075-0-4
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilanko V., Laban M.: Požarna bezbednost građevinskih objekata, 13. Konferencija Savremena građevinska praksa, Andrevlje, 17-18 Maj, 2012, pp. 221-234, ISBN 078-86-7892-376-0
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLaban M., Radonjanin V., Milanko V., Draganić (Vukoslavče S.: ZNANJE ZA OTPORNO DRUŠTVO, 2. SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT-THEORY AND PRACTISE, Beograd: Regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment S4 GLOSEC Globalna bezbednost, 29-30 Septembar, 2016, pp. 1-7, ISBN 978-86-80698-00-7
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniŠećerov P., Laban M., Šupić S.: Sistem za rano upozorenje i uzbunjivanje stanovništva u uslovima elementarnih nepogoda, 1. Elementarne nepogode i vanredne situacije, Beograd: Institut za uporedno pravo, 28-29 April, 2015, pp. 243-254, ISBN 978-86-6411-005-1
(M61) Predavanje po pozivu sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniLaban M., Folić R.: Obnova omotača prefabrikovanih višespratnih stambenih zgrada, 14. Savremena građevinska praksa, Andrevlje, 23-24 Maj, 2013, pp. 227-242, ISBN 978-86-7892-475
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniRadonjanin V., Laban M., Malešev M., Ćirić D., Draganić (Vukoslavče S., Šupić S.: Upravljanje rizikom od katastrofalnih događajai požara u regionu zapadnog Balkana - Razvoj i modernizacija kurikuluma kroz program Erasmus+, 24. Trendovi razvoja - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 21-23 Februar, 2018, pp. 210-214, ISBN 978-86-6022-031-0
(M82) Nova proizvodna linija, novi materijal, industrijski prototip,Vidaković, M., Laban, M., Karabasil, D., Milanko, V., Sekulović, D., Praktične vežbe zAŠTITA OD POŽARA, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, 2010, ISBN 978-86-84853-62-4
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetLaban, M., Ćosić, Đ., Bodžić, J., Novaković, T.,Osnove upravljanja rizikom od katastrofalnih događaja i požara, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, 2017, ISBN 978-86-7892-986-1
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorUpravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požaraUniverzitet u Novom Sadu01.04.2018.
DocentGrađevinski materijali, procena stanja i sanacija konstrukcija01.04.2013.