68 Igor Dejanović "Softverski alati za dizajniranje i implementaciju jezika specifičnih za domen"


09.12.2013. - 07:21 
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
004.43:004.4'2
DEJANOVIĆ, Igor
       Softverski alati za dizajniranje i implementaciju jezika specifičnih za domen / Igor Dejanović. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2016 (Novi Sad : GRID). - 89 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija "Tehničke nauke - monografije" ; 68)
Tiraž 50. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija.
ISBN 978-86-7892-881-9
a) Programski jezici - Softveri - Dizajniranje b) Programski jezici - Softveri - Implementacija