Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Čepić Zoran
Matematičko modelovanje sagorevanja pšenične slame u nepokretnom sloju sa aspekta uticaja promene parametara procesa

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

23.11.2017. - 23.12.2017.
Đorđević-Kozarov Jelena
Metoda merenja elektrookulografskog signala na intervalu sa preklapanjem vremenskih prozora

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

03.11.2017. - 03.12.2017.
Ćebić Dejan
Optimalni višekoračni metodi Njutnovog tipa za nalaženje višestrukih korena nelinearne jednačine sa poznatom celobrojnom višestrukošću

Primenjena matematika

27.10.2017. - 26.11.2017.