Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Guteša Milana
Modelovanje procesa u gasnim turbinama za potrebe primene gasa iz gasifikacije biomase

Mašinsko inženjerstvo

13.07.2017. - 12.08.2017.
Aleksandrović Branislav
Razvoj modela dinamičkih parametara kretanja motocikla sa aspekta bezbednosti saobraćaja

Saobraćajno inženjerstvo

12.07.2017. - 11.08.2017.
Azemović Rešad
Istraživanje uslova za ublažavanje rizika poplave

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

12.07.2017. - 11.08.2017.
Kolaković Slobodan
Model upravljanja poplavama na ravničarskim rekama na primeru Dunava kroz Srbiju

Građevinsko inženjerstvo

11.07.2017. - 10.08.2017.
Carević Marina
Mešovite namene – ključni parametar planiranja savremenih gradova

Arhitektura

10.07.2017. - 09.08.2017.
Škorić Tamara
Automatsko određivanje i analitička provera parametara uzajamne entropije kardiovaskularnih vremenskih nizova

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

06.07.2017. - 05.08.2017.
Starčev Ćurčin Anka
Optimizacija i analiza armiranobetonskih ravanskih nosača primenom metode pritisnutih štapova i zatega

Građevinsko inženjerstvo

06.07.2017. - 05.08.2017.
Reljić Dejan
Otkrivanje kvara rotora kaveznog asinhronog motora primenom tehnika analize terminalnih veličina

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

04.07.2017. - 03.08.2017.
Rosić Daniela
Model kontrole pristupa u Smart Grid sistemima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

29.06.2017. - 29.07.2017.
Strezoski Luka
Proračun kompleksnih kratkih spojeva neuravnoteženih distributivnih mreža sa distribuiranim energetskim resursima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

27.06.2017. - 27.07.2017.