Doktorske disertacije stavljene na uvid javnosti i izveštaj o oceni komisije

Pap Sabolč
Novi adsorpcioni medijumi za separaciju neorganskih polutanata otpadnih voda bazirani na termohemijskoj konverziji biomase

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

12.06.2017. - 12.07.2017.
Nedović Ljubo
Neki tipovi rastojanja i fazi mera sa primenom u obradi slika

Primenjena matematika

12.06.2017. - 12.07.2017.
Cvetković Dragana
Novi indikatori stabilnosti za empirijske trofičke mreže

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

09.06.2017. - 09.07.2017.
Koroman Branko
Model efektivne organizacije i upravljanja planinskim turističkim područjem - destinacijom

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

29.05.2017. - 28.06.2017.
Movrin Dejan
Optimizacija parametara postprocesiranja u tehnologiji vezivne 3D štampe

Mašinsko inženjerstvo

26.05.2017. - 25.06.2017.
Jovanović Miloš
Prilog istraživan?u uslova za uvođen?e agilnih metoda u preduzeća

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

26.05.2017. - 25.06.2017.
Savanović Marija
Prilog razvoju metodologija izrade optimalnih projekata lokalnih geodetskih mreža metroa

Geodetsko inženjerstvo

25.05.2017. - 24.06.2017.