Doktorske disertacije/Doktorski umetnički projekti i izveštaji komisije stavljeni na uvid javnosti (Arhiva)
Primedbe na izveštaj ili na doktorsku disertaciju, odnosno doktorski umetnički projekat dostavljaju se u štampanom obliku na adresu Univerzitet u Novom Sadu, Dr Zorana Đinđića 1, u roku od 30 dana od dana stavljanja na uvid javnosti.

Anonimne primedbe se neće uzimati u razmatranje.
 
Arhiva doktorskih disertacija godinu dana unazad. Za ostale doktorske disertacije izvršiti pretragu.

Manojlović Dragan
Novi model za simulaciju ponašanja spregnutih veza drvo-beton ostvarenih štapastim spojnim sredstvima pri statičkom dejstvu

Građevinsko inženjerstvo

18.06.2024. - 18.07.2024.
Pavlović Marko
Daljinska detekcija sadržaja organskog ugljenika u zemljištu na bazi dubokog učenja

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

18.06.2024. - 18.07.2024.
Gašparić Filip
Vibrotaktilna povratna sprega za prediktivno i korektivno upravljanje mioelektričnom protezom šake

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

10.06.2024. - 10.07.2024.
Jotić Goran
Određivanje metroloških performansi koordinatnih mjernih sistema

Mašinsko inženjerstvo

06.06.2024. - 06.07.2024.
Nikač Sandra
Scenska lutka: prostor i animacija – umetničko delo scenskog dizajna

Scenski dizajn

20.05.2024. - 19.06.2024.
Bojković Jovana
Razvoj kompozita na bazi biomase za unapređenje termičkih i zvučnih svojstava građevinskih objekata

Građevinsko inženjerstvo

20.05.2024. - 19.06.2024.
Kovačev Nemanja
Algoritam za generisanje jednopolnih šema elektrodistributivnih sistema

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

17.05.2024. - 16.06.2024.
Devaja Tijana
Dizajn i analiza masivne mreže interneta stvari u režimu prenosa kratkih poruka

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

14.05.2024. - 13.06.2024.
Adamović Milan
Smernice za razvoj edutejnment softvera prilagođenog mlađoj deci

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

10.05.2024. - 09.06.2024.
Doklestić Olivera
Unapređenje upravljanja sistemima snabdijevanja vodom u primorskom regionu primjenom indikatora performansi

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

23.04.2024. - 23.05.2024.
Milovanović Dušan
Identifikacija specifičnih polutanata i razvoj metodologije prioritizacije u cilju unapređenja mehanizama zaštite površinskih i otpadnih voda

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

23.04.2024. - 23.05.2024.
Jovičić Goran
Optimizacija geometrijskih parametara reznih pločica u operacijama struganja

Mašinsko inženjerstvo

16.04.2024. - 16.05.2024.
Vlaović Željko
Primena Kohonenovih samoorganizujućih mapa u oblasti energetske održivosti zemalja

Mašinsko inženjerstvo

14.03.2024. - 13.04.2024.
Miketić Nada
Unapređenje estetske upotrebljivosti upravljačkog sistema grafičkih mašina primenom harmonija boja

Grafičko inženjerstvo i dizajn

28.02.2024. - 29.03.2024.
Sitarević Aleksandra
Karakteristike posla i zdravlja zaposlenih kao prediktori apsentizma u organizacijama

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

21.02.2024. - 22.03.2024.
Todorović Ivana
Primarna regulacija i stabilizacija mikromreža sa pretvaračima energetske elektronike u uslovima neposredne razmene električne energije

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

14.02.2024. - 15.03.2024.
Marjanović Jelena
Blokčejn baziran model za praćenje usklađenosti softvera u industrijskim upravljačkim sistemima sa zahtevima za bezbedan razvoj softvera

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

02.02.2024. - 03.03.2024.
Nikač Sandra
Scenska lutka: prostor i animacija – umetničko delo scenskog dizajna

Scenski dizajn

01.02.2024. - 02.03.2024.
Sokolović Bojana
Organizaciona kultura u funkciji razvoja karijere zaposlenih i održivosti ljudskih resursa

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

29.01.2024. - 28.02.2024.
Šulc Marina
Modeli sa regularizacijom za rekonstrukciju slika u tomografiji

Primenjena matematika

10.01.2024. - 09.02.2024.
Tomić Silvia
Model za upravljanje ljudskim greškama u funkciji unapređenja organizacionih performansi

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

26.12.2023. - 25.01.2024.
Višnjić Ružica
Razvoj modela organizacione adaptacije zaposlenih

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

21.12.2023. - 20.01.2024.
Ilanković Nikola
Istraživanje i analiza uticajnih parametara na eksploatacione karakteristike transportnih traka

Mašinsko inženjerstvo

18.12.2023. - 17.01.2024.
Prokić Simona
Verovatnosno zaključivanje u izračunavanju i teoriji funkcionalnih tipova

Primenjena matematika

13.11.2023. - 13.12.2023.
Kenjić Dušan
Automatsko generisanje programske podrške za servisno-orijentisanu komunikaciju između info-zabavnih i sistema za naprednu podršku vozaču u automobilima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

24.10.2023. - 23.11.2023.
Vještica Marko
Pristup specifikaciji i generisanju proizvodnih procesa zasnovan na inženjerstvu vođenom modelima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

18.10.2023. - 17.11.2023.
Mali Predrag
Uticaj pojedinih aspekata organizacionog ponašanja na preduzetničke namere zaposlenih osoba i sagledavanje mogućih rizika

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

26.09.2023. - 26.10.2023.
Đokić Jelena
Struktura 2-faktor transfer digrafa mrežnih grafova fiksne širine

Primenjena matematika

21.09.2023. - 21.10.2023.
Aleksić Maja
Razvoj kompetencija zaposlenih u funkciji povećanja konkurentnosti

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

20.09.2023. - 20.10.2023.
Janković Marina
Uticaj menadžmenta kvalitetom i menadžmenta znanjem na razvoj inovacija

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

20.09.2023. - 20.10.2023.
Dakić Dušanka
Ključni faktori primene automatskog otkrivanja poslovnih procesa u industrijskim sistemima

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

20.09.2023. - 20.10.2023.
Vrhovac Vijoleta
Intergisan logistički model isporuke u funkciji zadovoljstva korisnika e-trgovine

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

20.09.2023. - 20.10.2023.
Radišić Lana
Stil upravljanja kao faktor efektivnosti sportskih organizacija

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

08.09.2023. - 08.10.2023.
Vještica Marko
Pristup specifikaciji i generisanju proizvodnih procesa zasnovan na inženjerstvu vođenom modelima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

08.09.2023. - 08.10.2023.
Suljkanović Alen
Jezik za opis arhitekture distribuiranih sistema baziranih na mikroservisima

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

07.09.2023. - 07.10.2023.
Filipović Milorad
Unapređenje specifikacije zahteva poslovnih aplikacija uz oslonac na izvršive modele

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

06.09.2023. - 06.10.2023.
Janjatović Petar
Uticaj vode na pojavu krtosti kod konvencionalnih i dvofaznih adi materijala

Mašinsko inženjerstvo

29.08.2023. - 27.09.2023.