*Postavljanje disertacija na uvid javnosti


28.02.2014. - 07:24 
Da bi se e-disertacija postavila na uvid javnosti preko sistema CRIS UNS, neophodno je da se u sistem unese sledeće:

1. Elektronska verzija disertacije sa korektno i tačno popunjenim podacima Ključne dokumentacije (u pdf formatu koju dostavlja doktorand);
2. Izveštaj o oceni doktorske disertacije (u pdf formatu, bez potpisa članova
komisije).
Nakon unosa ovih dokumenata, na sajtu Univerziteta se automatski pojavljuje obaveštenje o postavljanju e-disertacije na uvid javnosti.

Obrasce: Izjava o doslednosti,  Izjava o korišćenju doktorske disertacije u elektronskom formatu (pozitivna ili negativna), kao i formular Kontakt podaci autora potrebno je popuniti. Prilikom popunjavanja obrazaca potrebno je uneti tačno: ime i prezime autora, potpuni naslov disertacije i naziv institucije. Datum odbrane nije obavezan, ali je potrebno napisati datum potpisivanja.

Kandidat sa pripremljenim materijalom bi trebalo da lično dođe u prostorije Biblioteke kako bi u saradnji sa bibliotekarom proverio ispravnost CD-a („otključan pdf. format) i istovetnost sadržaja i ključne dokumentacije e-disertacije i Izveštaja o doktorskoj disertaciji. Potrebna dokumenta se dostavljaju na istom (jednom) CD-u, a potpisane Izjave u štampanoj formi.

Kontakt osoba: Sofija Rackov
Mejl: sofijar@uns.ac.rs
Lok.: 2098