*Postavljanje disertacija na uvid javnosti


28.02.2014. - 07:24 
Da bi se e-disertacija postavila na uvid javnosti preko sistema CRIS UNS, neophodno je da se u sistem unese sledeće:

1. Elektronska verzija disertacije sa korektno i tačno popunjenim podacima Ključne dokumentacije (u pdf formatu koju dostavlja doktorand);
2. Izveštaj o oceni doktorske disertacije (u pdf formatu, bez potpisa članova
komisije).
Nakon unosa ovih dokumenata, na sajtu Univerziteta se automatski pojavljuje obaveštenje o postavljanju e-disertacije na uvid javnosti.

Obrasce: Formular Kontakt podaci autora potrebno je popuniti, a Izjavu o autorstvu, Izjavu o istovetnosti i Izjavu o korišćenju, popuniti, uneti datum potpisivanja i svojeručno potpisati. U Izjavi o korišćenju na prvoj stranici (koja se potpisuje) obavezno zaokružiti jednu od ponuđenih licenci. Potpisana dokumenta skenirati i poslati na mejl sofija.rackov1975@gmail.com u pdf. formatu, a kada budete u prilici da dođete na FTN obavezno donesite originale u Biblioteku (ili ih pošaljite poštom i naslovite na moje ime).

Kandidat sa pripremljenim materijalom bi trebalo da lično dođe u prostorije Biblioteke kako bi u saradnji sa bibliotekarom proverio ispravnost CD-a („otključan pdf. format) i istovetnost sadržaja i ključne dokumentacije e-disertacije i Izveštaja o doktorskoj disertaciji. Potrebna dokumenta se dostavljaju na istom (jednom) CD-u, a potpisane Izjave u štampanoj formi.

Kontakt osoba: Sofija Rackov
Mejl: sofija.rackov1975@gmail.com
Tel..: 021 485 2091