*Publikovanje u Ediciji "Tehničke nauke"
Savet za bibliotečku i izdavačku delatnost Fakulteta tehničkih nauka realizuje odluke po procedurama u skladu sa Pravilnikom o bibliotečkoj i izdavačkoj delatnosti Fakulteta. Na kraju kalendarske godine Savet predlaže NNV Fakulteta usvajanje Plana izdavačke delatnosti za narednu godinu. U cilju izrade Plana izdavačke delatnosti svaka katedra dostavlja plan na obrascu Q2.LO.01-02 koji je propisan sistemom kvaliteta Fakulteta do prvog decembra tekuće godine.

Sva dokumentacija koja je vezana za izdavačku delatnost dostavlja se na obrascima propisanim sistemom kvaliteta (Zahtev za izdavanje publikacije obrazac Q2.LO.01-01, Plan izdavačke delatnosti obrazac Q2.LO.01-02   Izveštaj o recenziji obrazac Q2.LO.01.03

Plan se dostavlja na email: ftnbiblioteka@uns.ac.rs

Šefu Biblioteke dostavljaju se predlozi recenzenata i recenzije kao i drugi materijali vezani za izdavačku delatnost.

Izdavanje publikacija u skladu sa Pravilnikom i odlukama nadležnih tela se obavlja po sledećoj proceduri:

Štampani materijal pripremljen po uputstvu oblikovanja u elektronskoj formi u pdf formatu se na CD-u dostavlja šefu Biblioteke.
Fakultet finansira crno-belu štampu. Za štampu u boji autori obezbeđuju sredstva za razliku cene crno-bele i štampe u boji.
U skladu sa Pravilnikom naslovne strane publikacija mogu se štampati ćirilično ili latinično u zavisnosti kako je pisana knjiga.
Za publikacije koje se štampaju u okviru edicija “Tehničke nauke – udžbenici” ili “Tehničke nauke – monografije”, treba se pridržavati određenih pravila vezanih za oblikovanje koja se daju u nastavku.

Kroz Uputstvo za pripremu materijala potrebno je:

   podesiti stranu
   veličinu strane
   margine
   Header i Footer
   podesiti font
   Kreiranje PDF file-a
   podesiti rezoluciju slika na 300dpi

U nastavaku se za svaki gore navedeni korak daje objašnjenje.
Posle završenog podešavanja i izrade materijala (knjige) potrebno je poslati:

   pripremljen materijal u MS Word formatu po uputstvu
   pripremljen materijal u PDF formatu po uputstvu

   Uputstvo za pripremu materijala

Trenutno nema podataka