Dodatak diplomi


17.10.2012. - 18:31 
   
Uvod
Šta je dodatak diplomi
Odluke NN veća FTN-a
Dodela prvog dodatka diplomi u Srbiji
Priznanje sa ministarske konferencije u Bergenu, Norveška
Reference (SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA)
DD sa FTN – prihvaćen kao model DD na Univerzitetima/Fakultetima
Spisak promocija na kojima je do sada uručivan DD
Dodela dodatka diplomi na FTN-u
Dodatak diplome na FTN-u pogled unapred


   

UVOD  

   Polazeći od glavnih načela Bolonjske deklaracije: poboljšanje kvaliteta studija, kreditni sistem, stepenaste studije, izdavanje Dodatka diplomi, mobilnost studenata i nastavnika, itd., na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, između ostalog još pre dve godine je postavljen model Dodatka diplomi. Sa dodelom Dodatka diplomi je započeto na promociji diplomiranih inženjera i magistara koja je održana 18.05.2004.

   

ŠTA JE DODATAK DIPLOMI  

   Nekoliko poslednjih godina intenzivno se vodi aktivnost u vezi reforme nastavnog procesa u skladu sa stavovima iz Bolonjske deklaracije. Jedna od aktivnosti je i uvođenje DODATKA DIPLOMI, na srpskom i engleskom jeziku.

   Dodatak diplomi je dokument koji se pripaja diplomi visokog obrazovanja sa ciljem poboljšanja međunarodne „očiglednosti” i olakšavanja akademskog i profesionalnog prepoznavanja kvalifikacija (diploma, stepena, sertifikata, itd). Napravljen je tako da nudi opis prirode, stepena, konteksta, sadržaja i statusa studija koje je pohađao i uspešno završio student imenovan u originalnoj diplomi, kojoj se ovaj dodatak pripaja.

   Dodatak diplomi nacionalne institucije prave prema obrascu koji je napravila radna grupa Udružene evropske komisije – Saveta Evrope – UNESCO-a, koja ga je i testirala i odredila mu izgled.

   Dodatak diplomi se sastoji iz osam delova (informacije koje identifikuju imaoca kvalifikacije, informacije koje identifikuju kvalifikaciju, informacije o nivou kvalifikacije, informacije o sadržajima i postignutim rezultatima, informacije o funkciji kvalifikacije, dodatne informacije, overavanje Dodatka, informacije o nacionalnom sistemu visokog obrazovanja). Institucije treba da za dodatak diplomi primene istu autentičnu proceduru kao i za samu diplomu.

   Opis nacionalnog sistema visokog obrazovanja, u okviru kog je pojedinac na čije ime glasi originalna kvalifikacija diplomirao, mora da se pripoji dodatku diplomi. Ovaj opis daju Nacionalni informativni centri za akademsko prepoznavanje (NARIC) i može da se nađe na sajtu: www.enic-naric.net

   

ODLUKE VEĆA FTN-A  

   Polazeći od smernica kako treba da izgleda Dodatak diplomi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu su sprovedene intenzivno sledeće aktivnosti:
   Naučno nastavno veće Fakulteta je na sednici održanoj januara 2003. godine zaključilo da se radi na izradi Dodatka diplomi.
   Naučno nastavno veće Fakulteta je na sednici održanoj januara 2004. godine, kao kratkoročni zadatak, donelo odluku da se do kraja 2004. uvede Dodatak diplomi.
   Prvo javno pojavljivanje predloga dodatka diplomi, koji je sačinjen na Fakultetu tehničkih nauka, bilo je na X skupu Trendovi razvoja TREND 2004 “Integrisani univerzitet i tehničke struke” Kopaonik, 8-11 mart 2004., kada je dokument izazvao veliku pažnju. U diskusiji je prihvaćena koncepcija dokumenta i podržan dalji rad na njegovoj konačnoj realizaciji. Takođe je donet zaključak da se na svim institucijama visokog obrazovanja u tehničkim strukama uvede Dodatak diplomi na srpskom i engleskom jeziku (do kraja 2004. godine),
   Naučno nastavno veće Fakulteta tehničkih nauka je na sednici održanoj aprila 2004. godine donelo sledeće odluke:
   Usvojen je sadržaj i izgled Dodatka diplomi.
   Prve Dodatke diplomi na srpskom jeziku dodeliti na majskoj promociji magistra tehničkih nauka i diplomiranih inženjera 2004. god.

   Prve Dodatke diplome na engleskom jeziku dodeliti na promociji magistra tehničkih nauka i diplomiranih inženjera na promociji u decembru 2004.
   
   

DODELA PRVOG DODATKA DIPLOMI U SRBIJI  

   Dodatak diplomi na srpskom jeziku u Srbiji uručen je završenim studentima Fakulteta tehničkih nauka na svečanoj promociji magistara tehničkih nauka i diplomiranih inženjera na dan Fakulteta 18. 05. 2004. godine. Dodatak je doživeo pozitivne reakcije od strane studenata i njihovih roditelja.

   Na narednoj promociji magistara tehničkih nauka i diplomiranih inženjera 3. 12. 2004. godine, studentima je po prvi put u Srbiji uručen Dodatak diplomi na srpskom i engleskom jeziku, čime su u potpunosti ispunjeni zahtevi Bolonjske deklaracije.
   
   

PRIZNANJE SA MINISTARSKE KONFERENCIJE U BERGENU, NORVEŠKA  


   
   

REFERENCE (SPISAK OBJAVLJENIH RADOVA)  

   Prvo javno pojavljivanje predloga dodatka diplomi, koji je sačinjen na Fakultetu tehničkih nauka, bilo je na X skupu Trendovi razvoja TREND 2004 ‘’Integrisani univerzitet i tehničke struke’’ Kopaonik, 8-11 mart 2004.
   J.Hodolič, I.Kovačević: “Prilog rešenja dodatka (Supplement) diplomi na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu“, X Skup Trendovi razvoja: “Integrisani univerzitet i tehničke struke“ – TREND 2004, Kopaonik, Mart 2004, CD-ROM
   Prvi Dodatak diplome u Srbiji i Crnoj Gori na srpskom jeziku promovisan je na Međunarodnoj konferenciji “Bolonjski proces – iskustva u reformi nastave i kontroli kvaliteta”, koja je održana u Novom Sadu od 4-5 juna 2004. godine.
   I.Kovačević , J.Hodolič: “Diploma Supplement“, Međunarodna konferencija “Visoko obrazovanje na putu ka Evropi – četiri godine kasnije” , Beograd, 29-30. okt. 2004.
   I.Kovačević, J.Hodolič, I. Ćosić, V. Katić, D. Nikolić:

   “ Iskustva sa izdavanjem Dodatka diplomi na FTN u Novom Sadu “, XI Skup Trendovi razvoja: “ Šta donosi novi zakon o visokom obrazovanju “ – TREND 2005, Kopaonik, Mart 2005, CD-ROM
   J.Hodolič, I.Kovačević, I. Ćosić, V. Katić, D. Nikolić: “ Primena Dodatka diplomi na FTN u Novom Sadu “, Međunarodna konferencija Jusk – “ Modeli za QI u obrazovanju“, Beograd, 30. Maj – 3. Jun 2005.

   U junu 2005 godine održan je seminar na Univerzitetu u Novom Sadu, svim Prodekanima za nastavu i šefovima studentskuh službi sa Univerziteta, pod nazivom “PRIMENA DODATKA DIPLOMI NA FTN U NOVOM SADU”.
   
   

DD sa FTN – prihvaćen kao model DD na Univerzitetima/Fakultetima  

   Naučno nastavno veće Univerziteta u Novom Sadu je januara 2005. godine usvojilo kao model Dodatak diplome sa FTN u Novom Sadu, po kome će svi fakulteti na Univerzitetu uraditi svoje Dodatke diplomi.
   Naučno nastavno veće Univerziteta u Beogradu je takođe usvojilo kao model Dodatak diplome sa FTN u Novom Sadu, kao model po kome će svi fakulteti na Univerzitetu u Beogradu uraditi svoje Dodatke diplomi.
   
   

SPISAK PROMOCIJA NA FTN NA KOJIMA JE DO SADA URUČIVAN DD  

   1. Prvi Dodatak diplomi u Srbiji i Crnoj Gori uručen je završenim studentima Fakulteta tehničkih nauka na svečanoj promociji magistara tehničkih nauka i diplomiranih inženjera na dan Fakulteta 18. 05. 2004. godine. Dodatak je izdat na srpskom jeziku i doživeo je pozitivne reakcije od strane studenata i njihovih roditelja. Dodeljeno je 80 Dodataka diplomi (Studentima koji su počeli da studiraju od školske 1997 godine.)

   2. Na narednoj promociji magistara tehničkih nauka i diplomiranih inženjera 03. 12. 2004. godine, studentima je po prvi put u Srbiji i Crnoj Gori uručen Dodatak diplomi na srpskom i engleskom jeziku, čime su u potpunosti ispunjeni zahtevi Bolonjske deklaracije. Dodeljeno je 215 Dodataka diplomi.

   3. Sledeća promocija magistara tehničkih nauka i diplomiranih inženjera je održana 27. 01. 2005. godine. Dodeljeno je 140 Dodataka diplomi.

   4. Sledeća promocija magistara tehničkih nauka i diplomiranih inženjera je održana 18. 05. 2005. godine. Dodeljeno je 145 Dodataka diplomi.
   
   

DODELA DODATKA DIPLOMI NA FTN-U  

   Fakultetu tehničkih nauka počeo je sa izdavanjem Dodatka diplomi na srpskom jeziku na promociji magistara i diplomiranih inženjera 18. 05. 2004. godine. U cilju izdavanja na FTN je oformljena posebna grupa za prikupljanje, sređivanje, kontrolu, super-kontrolu i lektorisanje dokumenta. Da bi se posao olakšao, dizajniran je i odštampan odgovarajući formular. U formular se dodatnim štampanjem unose pojedinačni podaci uz korišćenje posebno razvijenog softvera. Evidencija o izdatim Dodacima diplomi vodi se u posebnoj knjizi, a kopije se ostavljaju u dokumentaciji studenata. Na slici 1 prikazan je izgled ovog Dodatka diplome.
   Na promociji magistara i diplomiranih inženjera 03. 12. 2004. godine dodeljen je prvi Dodatak diplome na engleskom jeziku zajedno sa Dodatkom na srpskom jeziku. I ovaj dokument je zahtevao posebnu pripremu. Prvo je napravljena baza svih predmeta na engleskom jeziku i izvršen prevod ostalih naziva i pojmova, koji se unose u dodatak diplomi. Zatim je napravljen specijalni softver, koji je automatski dodatak diplome sa srpskog prevodio na engleski jezik. Na kraju je formirana grupa lektora za engleski jezik, koja je izvršila konačnu kontrolu teksta. Evidencija o izdatim Dodacima diplomi vodi se u posebnoj knjizi, a kopije se ostavljaju u dokumentaciji studenata.
   Praksa izdavanja Dodatka diplomi na srpskom i engleskom jeziku je nastavljena i u januaru i maju 2005. godine, kad su ponovo dodeljena oba dokumenta. Fakultet tehničkih nauka je razradio organizaciju, a izdavanje Dodatka diplomi je trajna orijentacija Fakulteta.
   
   

DODATAKA DIPLOMI NA FTN-U POGLED UNAPRED  

   Dodatak diplomi je obrazac koji mora pratiti sve promene koje se događaju u sferi visokog obrazovanja i kao takav mora stalno da se uskladjuje (menja).
   U pripremi je TREĆA VERZIJA OBRASCA ZA DODATAK DIPLOMI koja će biti usaglašena sa novim nastavnim planovima i programima – ECTS bodovi.

   U pripremi je novi program koji će sadržati bazu podataka i web aplikaciju.