64 Goran Savić, Milan Segedinac "Softverska infrastruktura za upravljanje kurikulumom u elektronskoj nastavi"


09.12.2013. - 07:24 
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
37.018.43:004.738.5]:004.4
SAVIĆ, Goran
       Softverska infrastruktura za upravljanje kurikulumom u elektronskoj nastavi / Goran Savić, Milan Segedinac. - 1. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2016 (Novi Sad : Grid). - 171 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija "Tehničke nauke - monografije" ; 64)
Tiraž 50. - Bibliografija.
ISBN 978-86-7892-843-7
1. Segedinac, Milan [autor]
a) Elektronska nastava - Softver