55 Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević "Procesi deindustrijalicazije"


10.12.2013. - 13:30 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Procesi deindustrijalizacije”

Autori: Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević

Recenzenti: dr Radoš Radivojević, red. profesor, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
            dr Branko Bijelić, red. profesor, Ekonomski fakultet, Subotica
            dr Aleksa Milojević, naučni savetnik, Ekonomski institut, Bijeljina

Grafički dizajn i priprema štampe:
Ivan Pinćjer, Grafički centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad

Izdavač
: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN - Grafički centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko-uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta za izdavačko-uređivačku delatnost:
dr Radoš Radivojević, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
330.341.426

LOŠONC, Alpar
     Procesi deindustrijalizacije  / Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević. – Novi Sad
: Fakultet tehničkih nauka, 2013(Novi Sad : GRID). – 135 str. : ilustr.; 24 cm. –
(Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 55)
Tiraž 100.
ISBN 978-86-7892-583-2

a) Deindustrijalizacija


(iz recenzije)
Autori Alpor Lošonc i Andrea Ivanišavić su uobličili značajnu temu za socio-ekonomsku dinamiku Srbiju.  Valja napomenuti da su autori već ranije uspešno napisali monografije, te možemo očekivati da ćemo ponovo dobiti kvalitetnu knjigu/monografiju. Iste monografije su pozitivno ocenjene, prema tome možemo reći da isto to možemo očekivati i povodom monografije koja će tretirati deindustralizaciju. Shodno tome, smatram da je neophodno podržavati  izdavanje monografija koja će se baviti sa temom deindustralizacije.
                                                                                                                          (iz recenzije prof.dr Branka Bjelića)

Monografija Alpara Lošonca i Andree Ivanišević se bavi relevantnom temom. Smatram da je deindustralizacija jed jedna od najbitnijih problema današnjeg ekonomisanja.  Ona se mora kompleksno razumeti, jer utiče na mnogobrojne aspekte društvenog života. Napominjem da su autori već nastupali zajedno, to jest već su napisali monografiju zajedno što navodi na tvrdnju da ćemo čitati kvalitetno delo. Dakle, smatram da treba podržavati izdavanje knjige jer će doprineti tumačenju deindustralizacije.
                                                                                                                   (iz recenzije prof.dr. Radiša Radivojević)
Deindustrijalizacija kao process koji određuje tokove društva, izaziva sve veću pažnju. Uprkos tome u Srbiji tema još nije dovoljno obrađena. Utoliko pozdravlajm napore autora, dakle, objavljene knjige i članke kao i nastupe na konferencijamamišljenja sam da treba podržati izdavanje monografije.
                                                                                                                      (iz recenzije prof.dr Alekse Milojevića)
(o autorima)
Alpar Lošonc je redovni professor Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Autor je preko 80 naučnih i naučnoistraživačkih radova, 6 monografija. Predavao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, od 1990 predaje kao gostujući professor na Filozofskom fakultetu u Segedinu. Udevedesetim godinama je inicirao nastanak Specijalističkih akademskih studija, i bio je voditelj kurseva Poslovna etika. Istovremeno je redovno predavao i u drugim akademskim mrežama širom Srbije.
Andrea Ivanišević je docent Univerziteta u Novom Sadu, diplomirani ekonomista. Zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.  Autor je preko 40 naučnoistaživačkih radova, 3 monografije i učesnik na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.