4 Radivoje Bjelaković, "Optimizacija mreže daljinskog grejanja"


11.12.2013. - 14:26 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Optimizacija mreže daljinskog grejanja”

Autor: Radivoje Bjelaković

Recenzenti: dr Branislav Todorović, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
             dr Žarko Bukurov, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: SANS, Despota Stefana 5a Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta za izdavačku delatnost:
dr Vlatko Vuković, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
697.34

BJELAKOVIĆ, Radivoje
     Optimizacija mreže daljinskog grejanja / Radivoj Bjelaković. – Novi
Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2002(Novi Sad : SANS). – 143 str. :
ilustr.; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 4)
Tiraž 100.
ISBN 86-80249-41-6

a) Daljinsko grejanje


(iz sadržaja)
    Knjiga ima 14 poglavlja na 137 strana i odgovarajuću literaturu sa 71 naslovom. Razmatranju optimizacione problematike predhode uvod i poglavlja o geometriji, strukturi parametara mreže (1,2 i 3)
    Osnovni zadaci optimizacije mreže daljinskog grejanja izneti su u poglavlju 4. U poglavlju 5. Iznet je izbor optimalne raspodele toplotnog opterećenja mreže, preko matematičkog modela, postupak njegovog rešavanja i primer. Postupak određivanja optimalnih prečnika deonica mreže, sa računarskim primerom, prikazan u poglavlju 6. Postupak rešavanja metodom dinamičkog programiranja, uz računarski primer predstavljen u poglavlju 7.
     Određivanje optimalne raspodele raspoloživog  pritiska razgranate i prstenaste mreže, sa jednim  ili više toplotnih izvora, prikazano u poglavljima 8,9, i 10.
     Postupak nalaženja optimalnih napora mreže proizvoljne konfiguracije, sa računarskim primerom, predstavljen je u poglavlju 11. Kompleksan problem rešavanja prstenaste mreže sa više toplotnih izvora, prikazan je u 12. Poglavlju. Dat je računarski  primer rešavanja ovog problema.
Optimizacija mreže u uslovima rasta toplotnog konzuma predstavljena je u 13. Poglavlju. Postupak rešavanja ovog složenog problema prikazan je sa računarskim primerom. Poslednje 14. Poglavlje posvećeno je određivanju optimalne temperature vode u polaznom vodu.
(iz recenzije)
.... Monografija  “Optimizacija mreže daljinskog grejanja“predstavlja nadogradnju osnova, pre svega teorijskih, ali sa direktnom primenom pri projektovanju  daljinskog razvoda energije za sistem daljinskog grejanja. To je materija kojom je neophodno da ovladaju oni  koji se bave projektovanjem i realizacijom složenih sistema daljinskog grejanja, bez čega sistemi ne mogu biti u najvećem stepenu  racionalni....
.... Sadržaj monografije je znatno šireg karaktera od naslova. Razmatrana problematika se u velikoj meri odnosi, ili se može iskoristiti, za analizu različitih vrsta distributivnih sistema fluida....
                
 (o autoru)
Profesor dr Radivoje Bjelaković je rođen 15. januara 1948. godine u Bačkom Dobrom Polju. Stalno je zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, a doktorirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1988. god. Profesionalna orijentacija mu je termoenergetika, a uža naučna oblast grejanje, klimatizacija i hlađenje.


     

    
 

  • Nije moguće prikazati sliku.