21 Pavel Kovač, "Modeliranje procesa obrade: faktorni planovi eksperimenta"


11.12.2013. - 13:49 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Modeliranje procesa obrade. Faktorni planovi eksperimenata”

Autor: Pavel Kovač

Recenzenti:  dr Dragoje Milikić, red, prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
             dr Snežana Radonjić, red, prof. Tehničkog fakulteta u Čačku

Tehnička obrada: Jasmina Gladović
         
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: Simbol, Koste Nađa 11, Petrovaradin
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko-uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
621.9.04

KOVAČ, Pavel
     Modeliranje procesa obrade. Faktorni planovi eksperimenata :
monografija  / Pavel Kovač. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka,
2006 (Petrovaradin : Simbol). – 150 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija
“Tehničke nauke - monografije” ; br. 21)
Tiraž 100.
ISBN 86-7892-023-8

a) Metali – Obrada


(iz sadržaja)
Publikacija je napisana kao monografija i podeljena u sledeća radna poglavlja: 1. Modeliranje procesa pojava i sistema. 2. Eksperimentalna istražibvanja. 3. Jednofaktorni modeli i određivanje funkcije odziva u zavisnosti od više oromenljivih na osnovu jednofaktornog eksperimenta. 4. Višefaktorni modeli, kodiranje I dekodiranje modela, regresiona i disperziona analiza modela. 5. Modeli drugog reda, kodiranje i dekodiranje modela, regresiona i disperziona analiza modela. 6. Delimični (parcijalni) faktori eksperimenta. 7. Literatura. Na kraju je Prilog rada u kome se nalaze primeri primene programskih paketa Pascal, Fortran i MS Exel-a u obradi podataka pomoću jednofaktornog i višefaktornog plana eksperimenta. Monografija sadrži 159 strana teksta, 16 slika i dijagrama, 246 numerisanih jednačina, 29 tabela, 46 bibliografskih izvora.
(iz recenzija)
Ovako koncipirano naučno delo predstavlja vredan doprinos naučnoj i stručnoj literature iz oblasti modeliranja procesa obrade. Autor je na osnovu savremene domaće i strane literature, a naročito na osnovu velikog broja sopstvenih istraživanja sačinio vredno delo, koje će imati širok krug korisnika u oblasti modeliranja procesa i primene faktornih planova eksperimenta u toku eksperimentalnih istraživanja, optimizacije ili upravljanja procesima sistema ili pojavama. Osim istraživača publikacija će koristiti studenrtima redovnih kao i poslediplomskih studija.
U prikazanim istraživanjima su korišćeni različiti eksperimentalni planovi i matematički modeli od najjednostavnijih, do najsloženijih planova drugog reda kao i delimičnih planova eksperimenta. Takođe se tu nalazi i dizajn planova eksperimenta sa detaljno razrađenom odgovarajućom regresionom i disperzionom analizom za različite modele, koje obuhvataju kodiranje i dekodiranje modela, određivanje koeficijenta regresije, određivanje signifikantnosti parametara modela, ocean adekvatnosti i tačnosti modela.
Detaljan prikaz izvedenih sopstvenih eksperimentalnih istraživanja za različite uslove obrade i matematičke modele omogućuje korisnicima da sami lakše koncipiraju svoja eksperimentalna istraživanja, izvedu ih, odrede modele a zatim izvrše njihovu ocenu i planiraju nove modele ako se pokaže da je to potrebno.
(o autoru)
Prof dr. Pavel Kovač  rođen je 1950. a Fakultet tehničkih nauka je završio 1975 god. Magistarski rad je odbranio 1980 god. a doktorsku disertaciju 1987. god. sve na Fakultetu tehničkih nauka. Zaposlio se 1975. kao asistent u naučnom radu, a za docenta na ovom fakultetu je za užu naučnu oblast konvencionalni i nekonvencionalni postupci skidanjem materijala izabran 1988. godine, u zvanje vanrednog profesora izabran je 1993. godine, a u zvanje redovnog profesora 1998. godine. Objavio je 190 naučnih radova u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima kao i na međunarodnim i domaćim skupovima. Objavio je jedan univerzitetski udžbenik i zbirku zadataka za vežbe. Recenzent je i član uređivačkog odbora International Journal for Production Research (V. Britanija). U poslednje vreme se osim pomenute naučne oblasti bavi i ekološkim tehnologijama i zaštitom životne sredine.

 

  • Nije moguće prikazati sliku.