25 Duško Đurić, "Sliv reke Save na području Republike Srpske - neki aspekti odbrane od poplava i korišćenja voda"


11.12.2013. - 13:43 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Sliv reke Save na području Republike Srpske: neki aspekti odbrane od poplava i korišćenja voda”

Autor: Duško Đurić

Recenzenti: akademik Branislav Đorđević, red. prof. Građevinskog fakulteta u Beogradu
             dr Srđan Kolaković, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafički centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko-uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta za izdavačko-uređivačku delatnost:
dr Vlatko Vuković, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
627.152.1:620.92(497.6 Republika Srpska)

ĐURIĆ, Duško
     Sliv reke Save na podru;ju Republike Srpske : neki aspekti odbrane
od poplava i korišćenja voda nauke / Duško Đurić. – Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2007(Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID ). – 148 str. :
ilustr.; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 25)
Tiraž 100. - Bibliografija.
ISBN 978-86-7892-056-1

a) Sava – Rečni sliv – Korišćenje – Republika Srpska


 

  • Nije moguće prikazati sliku.