32 Tibor Halaši, Ilija Ćosić, Ruža Halaši, "Milutin Milanković kao inspiracija"


11.12.2013. - 13:28 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Milutin Milanković kao inspiracija”

?utori: Tibor J. Halaši, Ilija P. Ćosić, Ruža J. Halaši

Recenzenti:  dr Radomir Folić, prof. emeritus
              Akademik SANU dr Teodor Atanacković, redovni profesor

Uređivanje i oblikovanje monografije
: V. prof. dr Dragoljub Novaković

Korektura: Anadol Gegić

Obrada fotografija
: Sava Simić

Prevod: poglavlja Life Line: Mirjana Brković i Elizabet Selmor

Grafička obrada i dizajn korica: Ivan Pinćjer

Tehnička pomoć: Marina Ćulum
                                         
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko–uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
52:929 Milanković M.

HALAŠI, Tibor
     Milutin Milanković kao inspiracija = Milutin Milankovitch as an inspiration : monografija
/ Tibor J. Halaši, Ilija P. Ćosić, Ruža J. Halaši. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka : Društvo
za popularizaciju nauke, 2008 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). – 220 str. : ilustr. ; 24 cm.
– (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 32)
Tiraž 150.

ISBN 978-86-7892-150-6

a) Milanković, Milutin (1879-1958)    


(iz recenzije)
Monografija Milanković kao inspiracija, autora T.J. Halašija, I.P. Ćosića i Ruže J. Halaši izlazi u godini kada obeležavamo 50 godina od smrti Milutina Milankovića. Sadrži oko 200 stranica, tehnički je vrhunski opremljena, sa brojnim prilozima, fotografijama lika Milankovića i drugih naučnika, Milankovićevog doma gde je živeo i radio u Beogradu (koja se do sada nije javljala u literaturi). U prilogu su date tablice u naučnim tekstovima i reprinti ili prevodi pisama iz prepiske Milankovića.
Recenzent smatra da ova monografija svojim naučnim raspravama i prikazima doprinosi boljem razumevanju merenja vremena i esenciji Milankovićevih dela.
Dr Radomir Folić prof. emeritus
Iako su u monografiji zastupljeni aspekti astronomije, inženjerstva, hronologije, naučnih aktivnosti na polju geofizike, klimatologije i definisanja ledenih doba, knjiga predstavlja jedinstveno štivo koje privlači pažnju onih koji prate život i dela Milutina Milankovića. Autori su postigli da istaknu i potvrde Milankovićev stav o univerzalnosti nauke, koji se u svim svojim delima i u praktičnom radu borio protiv rasparčavanja i strogih podela u nauci. Kao zanimljiv deo u monografiji je ukomponovan i Album, koji dočarava lik Milankovića i njegovo okruženje.
Akademik SANU Teodor Atanacković
 

  • Nije moguće prikazati sliku.