39 Ferenc Časnji, Tripo Torović, Ivan Klinar, Petar Malešev, Branislav Veselinov, Života Antonić, Nebojša Nikolić, Boris Stojić, Dragan Ružić, Jovan Dorić, "Aktuelni pravci razvoja traktora"


11.12.2013. - 13:14 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Aktuelni pravci razvoja traktora”

Autori: Ferenc Časnji, Tripo Torović, Ivan Klinar, Branislav Veselinov, Petar Malešev,
         Dragan Ružić, Boris Stojić, Nebojša Nikolić, Života Antonić, Jovan Dorić

Recenzenti:  dr Ratko Nikolić, prof. Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu
             dr Miodrag Zlokolica, prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu                      

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko–uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
631.372:62-1/-9
631.372:62-8
631.372:628.5

   AKTUELNI pravci razvoja traktora / Ferenc Časnji...[i  
dr.]. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2010 (Novi Sad
: FTN, Grafički centar GRID). – 217 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija
“Tehničke nauke - monografije” ; br. 39)
Tiraž 100.

ISBN 978-86-7892-253-4

a)  Traktori – Tehnički razvoj   
(iz sadržaja)
Za očekivati je da će novi traktori narednih godina biti štedljiviji u pogledu potrošnje goriva, da će se sve više koristiti alternativna goriva (pre svega komprimovani zemni gas) i da će njihovi pogonski motori postati energetski efikasniji. Traktori će postati ekološki prihvatljiviji, jer će u manjoj meri nego do sada sabijati (i time degradirati) poljoprivredno zemljište, i za sobom će ostavljati manje otpadnih materija, koje će uz to postajati pogodnije za reciklažu.

(iz recenzije)
Ova knjiga obrađuje veoma aktuelnu tematiku pravaca daljeg razvoja traktora. U knjizi su pravci razvoja traktora obrađeni sa više aspekata, od kojih su najznačajniji sledeći:
-energetska efikasnost,
-generisanje štetnog otpada,
-korišćenje prirodnog gasa kao pogonskog goriva traktorskih motora,
-efikasnost termodinamičkih ciklusa u pogonskim motorima SUS,
-konstrukciona rešenja nekih sistema i sklopova traktora,
-prilazi, metodi i matematički modeli za potrebe razvojnih istraživanja.

Iako postoje i drugi aspekti razvoja poljoprivrednih traktora, oni u sadašnjem trenutku nisu dominantni, tako da njihovim izostavljanjem knjiga ne gubi na svom sadržaju i u svojoj nameni. Na osnovu navedenog, ocenjujemo da knjiga predstavlja značajan doprinos nauci u oblasti istraživanja poljoprivredne mehanizacije, i da će imati uticaj na dalje pravce razvoja poljoprivrednih traktora.
Dr Ratko Nikolić, redovni profesor u penziji, Poljoprivredni fakultet
dr Miodrag Zlokolica, redovni profesor, Fakultet tehničkih nauka

(o autorima)
Autori ove monografije su nastavnici i saradnici Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Dr Ferenc Časnji je redovni profesor u oblasti Motorna vozila, dok su dr Tripo Torović i dr Ivan Klinar redovni profesori u oblasti Motori SUS. Dr Branislav Veselinov i dr Petar Malešev su vanredni profesori u oblasti Inženjerstvo biosistema, odnosno mašinske konstrukcije, transportni sistemi i logistika. Mr Dragan Ružić i mr Boris Stojić su asistenti u oblasti Motorna vozila, mr Nebojša Nikolić i mr Života Antonić su asistenti u oblasti Motori SUS, dok je Jovan Dorić,  dipl.ing-master saradnik u nastavi za oblast Motori SUS.

 

  • Nije moguće prikazati sliku.