45 Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević i Slavica Mitrović, "Strukturalna kriza – forme i uzroci"


11.12.2013. - 12:53 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Strukturalna kriza: Forme i uzroci”

Autori: Alpar Lošonc, Andrea Ivanišević, Slavica Mitrović

Recenzenti:  dr Branko Bjelić, Ekonomski fakultet u Subotici
             dr Boban Melović, Ekonomski fakultet u Podgorici
             dr Radoš Radivojević, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
                    
Dizajn korica, prelom i priprema za štampu: Emeše Turu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko–uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
338.124.4

LOŠONC, Alpar
     Strukturalna kriza : forme i uzroci / Alpar Lošonc, Andrea
Ivanišević, Slavica Mitrović. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka,
2012 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). – 232 str. : ilustr. ; 24 cm.
– (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 45)
Tiraž 100.

ISBN 978-86-7892-375-3

a) Ekonomska kriza   


(iz recenzije dr Branka Bjelića)
Naučno stručna materija u monografiji  „Strukturalna kriza: forme i uzroci“ autora Alpara Lošonca , Andree Ivanišević i Slavice Mitrović je logičan nastavak prethodnih knjiga i posebno radova ovih autora. Stil pisanja knjige je dijalektički, i sa neposrednim obraćanjem čitaocu i stalnim pokušajem da se čitalac uvede u razmišljanje o pojedinačnim problemima. Autori  su našli pravu ravnotežu između kompleksnih verbalnih argumentacija i vizuelne demonstracije. Tema koja izaziva mnoštvo različitih i često protivrečnih tumačenja predstavljena je na jasan i koncizan način, bez suvišnih detalja. Na takav način je složena i izuzetno kompleksna materija prikazana na prihvatljiv način  u ograničenom obimu monografije, a bez gubitka u kvalitetu. Analize su britke, jasne, sa formiranim i poentiranim tezama, te se može reći da je reč o ozbiljnom ostvarenju koje pripada akademskom kontekstu.
(iz recenzije dr Radoša Radivojevića)
Ova knjiga je logičan nastavak prethodne knjige i posebno radova autora Alpara Lošonca, Andree Ivanišević i Slavice Mitrović. Knjiga analizira problematiku krize iz različitih perspektiva. . Rukopis iznosi 200 strana teksta, sa velikim brojem grafikona koji vizuelno potkrepljuju argumentaciju. Autori su izloženu materiju predstavili na iscrpan način, a poglavlja predstavljaju dobro izabrane i zaokružene celine, što knjigu čini sistematičnom i jasnom. Knjiga je pisana korektnim jezikom uz nastojanje da se što preciznije i jednostavnije objasni naznačena tematika.
(iz recenzije dr Bobana Melovića)
Autori rukopisa „Strukturalna kriza: forme i uzroci“ analiziraju ekonomsku i finansijsku krizu koja je izbila pre četiri godine. Rukopis se sastoji iz tri dela. Prvi deo se sastoji od 8, drugi od 8, treći od 4 poglavlja. Tema rukopisa je izuzetno bitna, veliki broj naučnika u društvenim naukama se sistematično bavi sa krizom. Smatram da knjiga može da bude prihvaćena i od strane šireg kruga čitalaca koji su zainteresovani za razumevanje krize. Autori su dali opis i objašnjenje pojave koja je izuzetno složena. Oni su predstavili materiju na iscrpan način, a poglavlja predstavljaju dobro izabrane i zaokružene celime. Rukopis je sistematičan i jasan, stil odgovara akademskim kriterijumima.
(o autorima)
Alpar Lošonc je redovni professor Univerziteta u Novom Sadu. Zaposlen na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Autor je preko 80 naučnih I naučnoistraživačkih radova, 6 monografija. Predavao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, od 1990 predaje kao gostujući professor na Filozofskom fakultetu u Segedinu. U devedesetim godinama je inicirao nastanak Specijalističkih akademskih studija, i bio je voditelj kurseva Poslovna etika. Istovremeno je redovno predavao I u drugim akademskim mrežama širom Srbije.
Andrea Ivanišević je docent Univerziteta u Novom Sadu, diplomirani ekonomista. Zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.  Autor je preko 20 naučnoistaživačkih inostranih I domaćih  radova, 1 monografije i učesnik na nekoliko domaćih i međunarodnih projekata.
Slavica Mitrović je docent Univerziteta u Novom Sadu, diplomirani inženjer menadžmenta. Zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.  Autor je preko 20 naučnoistaživačkih inostranih i domaćih  radova, 1 monografije i učesnik na nekoliko domaćih I međunarodnih projekata. 

  • Nije moguće prikazati sliku.