Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије (Архива)
Архива докторских дисертација годину дана уназад. За остале докторске дисертације извршити претрагу.

Крунић Гојко
Модел развоја предузећа из области електродистрибутивног сектора

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

24.08.2017. - 23.09.2017.
Булатовић Весна
Сулфатна отпорност бетона на бази рециклираног агрегата

Грађевинско инжењерство

24.08.2017. - 23.09.2017.
Бркљач Бранко
Препознавање облика са ретком репрезентацијом коваријансних матрица и коваријансним дескрипторима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.08.2017. - 22.09.2017.
Симић Митар
Преносиви електронски систем за карактеризацију и естимацију параметара сензора

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.08.2017. - 22.09.2017.
Ђого Маја
Нивои концентрација и управљање перзистентним органским полутантима у хетерогеном систему депонија комуналног отпада

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

27.07.2017. - 26.08.2017.
Пештерац Александра
Трансформација простора у место: сталности и промене поетичког дејства места

Архитектура

26.07.2017. - 25.08.2017.
Милићевић Слађана
Дисоцијативни простор модерности: дискурс празнине у архитектури и визуелним уметностима XX и почетка XXI века

Архитектура

26.07.2017. - 25.08.2017.
Бојовић Драган
Параметарска анализа носивости анкера на затезање и смицање у микроармираном бетону веома високих чврстоћа факторијалном анализом и неуронским мрежама

Грађевинско инжењерство

24.07.2017. - 23.08.2017.
Павков Иван
Факторизација полинома две променљиве са целобројним коефицијентима помоћу Newton-овог полигона и примена у декодирању неких класа Reed – Solomon кодова

Примењена математика

21.07.2017. - 20.08.2017.
Крстановић Лидија
Мера сличности између модела Гаусових смеша заснована на трансформацији простора параметара

Примењена математика

21.07.2017. - 20.08.2017.
Гутеша Милана
Моделовање процеса у гасним турбинама за потребе примене гаса из гасификације биомасе

Машинско инжењерство

13.07.2017. - 12.08.2017.
Александровић Бранислав
Развој модела динамичких параметара кретања мотоцикла са аспекта безбедности саобраћаја

Саобраћајно инжењерство

12.07.2017. - 11.08.2017.
Аземовић Решад
Истраживање услова за ублажавање ризика поплаве

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

12.07.2017. - 11.08.2017.
Колаковић Слободан
Модел управљања поплавама на равничарским рекама на примеру Дунава кроз Србију

Грађевинско инжењерство

11.07.2017. - 10.08.2017.
Царевић Марина
Мешовите намене – кључни параметар планирања савремених градова

Архитектура

10.07.2017. - 09.08.2017.
Шкорић Тамара
Аутоматско одређивање и аналитичка провера параметара узајамне ентропије кардиоваскуларних временских низова

Електротехничко и рачунарско инжењерство

06.07.2017. - 05.08.2017.
Старчев Ћурчин Анка
Оптимизација и анализа армиранобетонских раванских носача применом методе притиснутих штапова и затега

Грађевинско инжењерство

06.07.2017. - 05.08.2017.
Рељић Дејан
Откривање квара ротора кавезног асинхроног мотора применом техника анализе терминалних величина

Електротехничко и рачунарско инжењерство

04.07.2017. - 03.08.2017.
Росић Даниела
Модел контроле приступа у Smart Grid системима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

29.06.2017. - 29.07.2017.
Стрезоски Лука
Прорачун комплексних кратких спојева неуравнотежених дистрибутивних мрежа са дистрибуираним енергетским ресурсима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

27.06.2017. - 27.07.2017.
Пап Саболч
Нови адсорпциони медијуми за сепарацију неорганских полутаната отпадних вода базирани на термохемијској конверзији биомасе

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

12.06.2017. - 12.07.2017.
Недовић Љубо
Неки типови растојања и фази мера са применом у обради слика

Примењена математика

12.06.2017. - 12.07.2017.
Цветковић Драгана
Нови индикатори стабилности за емпиријске трофичке мреже

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

09.06.2017. - 09.07.2017.
Короман Бранко
Модел ефективне организације и управљања планинским туристичким подручјем - дестинацијом

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

29.05.2017. - 28.06.2017.
Моврин Дејан
Оптимизација параметара постпроцесирања у технологији везивне 3Д штампе

Машинско инжењерство

26.05.2017. - 25.06.2017.
Јовановић Милош
Прилог истраживан?у услова за увођен?е агилних метода у предузећа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

26.05.2017. - 25.06.2017.
Савановић Марија
Прилог развоју методологија израде оптималних пројеката локалних геодетских мрежа метроа

Геодетско инжењерство

25.05.2017. - 24.06.2017.
Селаков Александар
Оптимално управл?ање микро мрежама у карактеристичним радним режимима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

09.05.2017. - 08.06.2017.
Јакшић Кругер Татјана
Развој, имплементација и теоријска анализа метахеуристичке методеоптимизације колонијом пчела

Примењена математика

24.04.2017. - 24.05.2017.
Сатарић Богдан
Паралелно транспоновање података у оквиру нумеричког алгоритма зарешавање Грос-Питаевски једначине

Електротехничко и рачунарско инжењерство

21.04.2017. - 21.05.2017.
Крсман Владан
Специјализовани алгоритми за детекцију, идентификацију и естимацију лоших података у електродистрибутивним мрежама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

11.04.2017. - 11.05.2017.
Станисављев Сања
Развој стохастичког модела оптимизације времена трајања циклуса производње у малим и средњим предузећима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.03.2017. - 21.04.2017.
Познић Александар
Повећање укупног кочног момента магнетореолошке диск кочнице применом комбинованог режима рада

Мехатроника

22.03.2017. - 21.04.2017.
Јелић Миодраг
Фотолуминесценција и Раманова спектроскопија специфичних комплексних органометалних једињења на бази цинка, кобалта и бакра погодних за примену у органским светлећим диодама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

02.03.2017. - 01.04.2017.
Ковачевић Урош
Изражавање мерне несигурности капацитивних разделника напона са концентрисаним параметрима у области високих фреквенција

Електротехничко и рачунарско инжењерство

14.02.2017. - 16.03.2017.
Грујин Јелена
Епистемолошка улога дијаграма у процесу архитектонског пројектовања

Архитектура

10.02.2017. - 12.03.2017.
Мишковић Драгиша
Контекстно зависно препознавање говора у интеракцији између човека и машине

Електротехничко и рачунарско инжењерство

24.01.2017. - 23.02.2017.
Вујичић Бојан
Детекција нуле А/Д конвертором ниске резолуције

Електротехничко и рачунарско инжињерство

20.01.2017. - 19.02.2017.
Штрбац Бранко
Процена мерне несигурности при мерењу равности на координатној мерној машини применом Монте Карло симулације

Машинско инжењерство

20.01.2017. - 19.02.2017.
Милутинов Миодраг
Моделовање, симулација и мерење снаге губитака у феритним језгрима у фреквенцијском опсегу до 1 ГХз

Електротехничко и рачунарско инжењерство

21.12.2016. - 20.01.2017.
Ђурашковић Јасмина
Унапређење модела ефективног комуницирања електронске управе са привредним друштвима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.12.2016. - 20.01.2017.
Иванчевић Владимир
Поређење скупова података помоћу графова

Електротехничко и рачунарско инжењерство

28.11.2016. - 28.12.2016.
Фолић Борис
Сеизмичка анализа бетонских конструкција фундираних на шиповима

Грађевинско инжењерство

25.11.2016. - 25.12.2016.
Вукобратовић Богдан
Хардверска акцелерација неинкременталних алгоритама за формирање стабала одлуке и њихових ансамбала

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.11.2016. - 23.12.2016.
Бајчетић Јован
Моделовање утицаја интензивних промена Сунчевог зрачења на простирање радио таласа

Електротехничко и рачунарско инжењерство

18.11.2016. - 18.12.2016.
Гецић Марко
Енергетски ефикасно дигитално управл?ање синхроним мотором са сталним магнетима при великим брзинама обртања

Електротехничко и рачунарско инжењерство

08.11.2016. - 08.12.2016.
Крунић Момчило
Естимација потрошње енергије вишејезгарних наменских апликација

Електротехничко и рачунарско инжењерство

04.11.2016. - 04.12.2016.
Бељић Жељко
Метода мерења хармоника у реалној дистрибутивној мрежи применом А/Д конвертора двобитне резолуције

Електротехничко и рачунарско инжењерство

26.10.2016. - 25.11.2016.
Кисић Милица
Хетерогено интегрисани пасивни индуктивни сензори

Електротехничко и рачунарско инжењерство

19.10.2016. - 18.11.2016.
Тодић Владимир
Хибридни модел управл?ања трошковима животног циклуса производа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

19.10.2016. - 18.11.2016.
Јовановић Слађана
Процена интеракције и времена одзива биосигнала при различитим модалитетима физиолошких повратних спрега

Електротехничко и рачунарско инжењерство

10.10.2016. - 09.11.2016.
Лазић Марко
Модел за архитектонску анализу објеката заснован на BIM технологији и употреби виртуелне реалности

Архитектура

03.10.2016. - 02.11.2016.
Мохамоуд Омер
Процена регуларности и синхронизма у паралелним биомедицинским временским низовима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

30.09.2016. - 30.10.2016.
Брдар Сања
Алгоритми интегративног кластеровања података применом ненегативне факторизације матрице

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.09.2016. - 23.10.2016.