Докторске дисертације стављене на увид јавности и извештај о оцени комисије (Архива)
Архива докторских дисертација годину дана уназад. За остале докторске дисертације извршити претрагу.

Ковачки Невен
Оперативно планирање реконфигурације дистрибутивних мрежа применом вишекритеријумске оптимизације

Електротехничко и рачунарско инжењерство

22.12.2017. - 21.01.2018.
Кнежевић Бојан
Побољшање управљачких и енергетских карактеристика мехатроничког система лифта

Електротехничко и рачунарско инжењерство

22.12.2017. - 21.01.2018.
Бркљач Небојша
Утицај примене фактора успешности повратне логистике и баријера за имплементацију на перформансе организације

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.12.2017. - 20.01.2018.
Томашевић Милован
Адаптивни модел за управљање ланцима снабдевања у малим и средњим предузећима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.12.2017. - 20.01.2018.
Царић Биљана
Непокретна тачка у метричким и генерализованим метричким просторима

Примењена математика

14.12.2017. - 13.01.2018.
Димитриески Владимир
Приступ интеграцији техничких простора заснован на пресликавањима и инжењерству вођеном моделима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

11.12.2017. - 10.01.2018.
Васић Дејан
Модел геодетског премера савременим аквизиционим технологијама

Геодетско инжењерство

27.11.2017. - 27.12.2017.
Кљајић Драган
Метод процене изложености електричним пољима високих фреквенција базиран на адаптивним границама изложености

Електротехничко и рачунарско инжењерство

24.11.2017. - 24.12.2017.
Чепић Зоран
Математичко моделовање сагоревања пшеничне сламе у непокретном слоју са аспекта утицаја промене параметара процеса

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

23.11.2017. - 23.12.2017.
Ђорђевић-Козаров Јелена
Метода мерења електроокулографског сигнала на интервалу са преклапањем временских прозора

Електротехничко и рачунарско инжењерство

03.11.2017. - 03.12.2017.
Ћебић Дејан
Оптимални вишекорачни методи Њутновог типа за налажење вишеструких корена нелинеарне једначине са познатом целобројном вишеструкошћу

Примењена математика

27.10.2017. - 26.11.2017.
Вујовић Ђермановић Драгана
Модел пословног решења за комуникационе активности применом”софтвера као услуге (СААС)"

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

23.10.2017. - 22.11.2017.
Поповић Љиљана
Модел осигурања усева од ризика суше

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

19.10.2017. - 18.11.2017.
Милићевић Слађана
Дисоцијативни простор модерности: дискурс празнине у архитектури и визуелним уметностима XX и почетка XXИ века

Архитектура

18.10.2017. - 17.11.2017.
Грујић Јован
Туморска модуларна ендопротеза зглоба кука

Машинско инжењерство

17.10.2017. - 16.11.2017.
Томић Ивана
Анализа индикатора перформансе у процесу доношења стратешких одлука у индустријском предузећу

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.09.2017. - 25.10.2017.
Ковачевић Срђан
Анализа самопречишћавајућег потенцијала подземних вода за уклањање фармацеутика применом методе речне обалске филтрације

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

22.09.2017. - 22.10.2017.
Гајић Ненад
Развој методе за мерење интелектуалног капитала предузећа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.09.2017. - 21.10.2017.
Гаврић Катарина
Истраживање великих количина података о покретним објектима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.09.2017. - 21.10.2017.
Јокановић Бојана
Модел развоја организационе климе заснован на управл?ању знањем

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

21.09.2017. - 21.10.2017.
Капетина Мирна
Адаптивна естимација параметара система описаних ирационалним функцијама преноса

Електротехничко и рачунарско инжењерство

21.09.2017. - 21.10.2017.
Блануша Владимир
Анализа понашања цилиндрично вал?кастих лежаја за специјалне намене

Машинско инжењерство

08.09.2017. - 08.10.2017.
Сремачки Маја
Модули одређивања емергентних ксенобиотика у мешовитим отпадним водама

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

31.08.2017. - 30.09.2017.
Тасић Немања
Модел кључних индикатора перформанси институција високог образовања

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.08.2017. - 24.09.2017.
Марко Стојчић
Унапређење система управљања губицима воде у процесима водоснабдевања

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

25.08.2017. - 24.09.2017.
Цветићанин Стеван
Фракционо и тополошко уопштење једначине телеграфичара као модел електричног вода

Електротехничко и рачунарско инжењерство

25.08.2017. - 24.09.2017.
Крунић Гојко
Модел развоја предузећа из области електродистрибутивног сектора

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

24.08.2017. - 23.09.2017.
Булатовић Весна
Сулфатна отпорност бетона на бази рециклираног агрегата

Грађевинско инжењерство

24.08.2017. - 23.09.2017.
Бркљач Бранко
Препознавање облика са ретком репрезентацијом коваријансних матрица и коваријансним дескрипторима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.08.2017. - 22.09.2017.
Симић Митар
Преносиви електронски систем за карактеризацију и естимацију параметара сензора

Електротехничко и рачунарско инжењерство

23.08.2017. - 22.09.2017.
Ђого Маја
Нивои концентрација и управљање перзистентним органским полутантима у хетерогеном систему депонија комуналног отпада

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

27.07.2017. - 26.08.2017.
Пештерац Александра
Трансформација простора у место: сталности и промене поетичког дејства места

Архитектура

26.07.2017. - 25.08.2017.
Милићевић Слађана
Дисоцијативни простор модерности: дискурс празнине у архитектури и визуелним уметностима XX и почетка XXI века

Архитектура

26.07.2017. - 25.08.2017.
Бојовић Драган
Параметарска анализа носивости анкера на затезање и смицање у микроармираном бетону веома високих чврстоћа факторијалном анализом и неуронским мрежама

Грађевинско инжењерство

24.07.2017. - 23.08.2017.
Павков Иван
Факторизација полинома две променљиве са целобројним коефицијентима помоћу Newton-овог полигона и примена у декодирању неких класа Reed – Solomon кодова

Примењена математика

21.07.2017. - 20.08.2017.
Крстановић Лидија
Мера сличности између модела Гаусових смеша заснована на трансформацији простора параметара

Примењена математика

21.07.2017. - 20.08.2017.
Гутеша Милана
Моделовање процеса у гасним турбинама за потребе примене гаса из гасификације биомасе

Машинско инжењерство

13.07.2017. - 12.08.2017.
Александровић Бранислав
Развој модела динамичких параметара кретања мотоцикла са аспекта безбедности саобраћаја

Саобраћајно инжењерство

12.07.2017. - 11.08.2017.
Аземовић Решад
Истраживање услова за ублажавање ризика поплаве

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

12.07.2017. - 11.08.2017.
Колаковић Слободан
Модел управљања поплавама на равничарским рекама на примеру Дунава кроз Србију

Грађевинско инжењерство

11.07.2017. - 10.08.2017.
Царевић Марина
Мешовите намене – кључни параметар планирања савремених градова

Архитектура

10.07.2017. - 09.08.2017.
Шкорић Тамара
Аутоматско одређивање и аналитичка провера параметара узајамне ентропије кардиоваскуларних временских низова

Електротехничко и рачунарско инжењерство

06.07.2017. - 05.08.2017.
Старчев Ћурчин Анка
Оптимизација и анализа армиранобетонских раванских носача применом методе притиснутих штапова и затега

Грађевинско инжењерство

06.07.2017. - 05.08.2017.
Рељић Дејан
Откривање квара ротора кавезног асинхроног мотора применом техника анализе терминалних величина

Електротехничко и рачунарско инжењерство

04.07.2017. - 03.08.2017.
Росић Даниела
Модел контроле приступа у Smart Grid системима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

29.06.2017. - 29.07.2017.
Стрезоски Лука
Прорачун комплексних кратких спојева неуравнотежених дистрибутивних мрежа са дистрибуираним енергетским ресурсима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

27.06.2017. - 27.07.2017.
Пап Саболч
Нови адсорпциони медијуми за сепарацију неорганских полутаната отпадних вода базирани на термохемијској конверзији биомасе

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

12.06.2017. - 12.07.2017.
Недовић Љубо
Неки типови растојања и фази мера са применом у обради слика

Примењена математика

12.06.2017. - 12.07.2017.
Цветковић Драгана
Нови индикатори стабилности за емпиријске трофичке мреже

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

09.06.2017. - 09.07.2017.
Короман Бранко
Модел ефективне организације и управљања планинским туристичким подручјем - дестинацијом

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

29.05.2017. - 28.06.2017.
Моврин Дејан
Оптимизација параметара постпроцесирања у технологији везивне 3Д штампе

Машинско инжењерство

26.05.2017. - 25.06.2017.
Јовановић Милош
Прилог истраживан?у услова за увођен?е агилних метода у предузећа

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

26.05.2017. - 25.06.2017.
Савановић Марија
Прилог развоју методологија израде оптималних пројеката локалних геодетских мрежа метроа

Геодетско инжењерство

25.05.2017. - 24.06.2017.
Селаков Александар
Оптимално управл?ање микро мрежама у карактеристичним радним режимима

Електротехничко и рачунарско инжењерство

09.05.2017. - 08.06.2017.
Јакшић Кругер Татјана
Развој, имплементација и теоријска анализа метахеуристичке методеоптимизације колонијом пчела

Примењена математика

24.04.2017. - 24.05.2017.
Сатарић Богдан
Паралелно транспоновање података у оквиру нумеричког алгоритма зарешавање Грос-Питаевски једначине

Електротехничко и рачунарско инжењерство

21.04.2017. - 21.05.2017.
Крсман Владан
Специјализовани алгоритми за детекцију, идентификацију и естимацију лоших података у електродистрибутивним мрежама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

11.04.2017. - 11.05.2017.
Станисављев Сања
Развој стохастичког модела оптимизације времена трајања циклуса производње у малим и средњим предузећима

Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

22.03.2017. - 21.04.2017.
Познић Александар
Повећање укупног кочног момента магнетореолошке диск кочнице применом комбинованог режима рада

Мехатроника

22.03.2017. - 21.04.2017.
Јелић Миодраг
Фотолуминесценција и Раманова спектроскопија специфичних комплексних органометалних једињења на бази цинка, кобалта и бакра погодних за примену у органским светлећим диодама

Електротехничко и рачунарско инжењерство

02.03.2017. - 01.04.2017.
Ковачевић Урош
Изражавање мерне несигурности капацитивних разделника напона са концентрисаним параметрима у области високих фреквенција

Електротехничко и рачунарско инжењерство

14.02.2017. - 16.03.2017.
Грујин Јелена
Епистемолошка улога дијаграма у процесу архитектонског пројектовања

Архитектура

10.02.2017. - 12.03.2017.
Мишковић Драгиша
Контекстно зависно препознавање говора у интеракцији између човека и машине

Електротехничко и рачунарско инжењерство

24.01.2017. - 23.02.2017.