О ФТН-у


05.10.2021. - 10:08 

О ФАКУЛТЕТУФакултет техничких наука је једна од најсавременије организованих високообразовних институција у региону са традицијом дугом преко шест деценија, познат и признат у целом свету, а инжењери образовани на овом Факултету, раде и постижу запажене резултате у сваком предузећу које има везе са технологијом, производњом, образовањем или услугама, јер од свих занимања која се у нашој земљи образују, техника је и даље најтраженија.

Факултет је основан 18. маја 1960. године као Машински факултет. Снажан развој привреде и потребе друштва допринеле су покретању нових струка електротехнике и грађевинарства, тако да је 1974. године Машински факултет прерастао у Факултет техничких наука.

Од тада па до данас, покренуте су још и студије из области:

• Саобраћаја - 1979. године
• Архитектуре - 1996. године
• Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента, Инжењерства заштите животне средине и Графичког инжењерства и дизајна - 1999. године
• Поштанског саобраћаја и телекомуникација - 1999. године
• Мехатронике - 2002. године
• Магистарске студије из Математике у техници - 2003. године
• Докторске студије - 2006. године
• Геодезије и геоматика - 2007. године
• Инжењерства заштите на раду - 2010. године
• Управљања ризиком од катастрофалних догађаја и пожара, Рачунарске графике и Софтверских и информационих технологија (одељење у Инђији) - 2011. године
• Софтверских и информационих технологија (одељење у Лозници) - 2012. године
• Електроенергетски софтверски инжењеринг (данас Примењено софтверско инжењерство); Софтверско инжењерство и информационе технологије; Сценска архитектура, техника и дизајн; Чисте енергетске технологије; Мерење и регулација; Биомедицинско инжењерство - 2013. године
• Инжењерство информационих система - 2014. године
• Информациони инжењеринг; Информациони и аналитички инжењеринг - 2015. године

• Инжењерство иновација - 2016. године


Факултет техничких наука је у 2007. години акредитован за обављање научне делатности, реакредитован 2010. године. Маја 2008. године је међу првима у Србији акредитован и као високошколска установа за обављање наставне делатности.

Данас је акредитовано укупно 85 студијских програма свих нивоа, који покривају техничко-технолошко поље, природно-математичко поље, уметничко поље и медицинско поље кроз интердисциплинарне студије. Сви студијски програми основних, мастер и докторских академских студија су акредитовани за извођење наставе на енглеском језику.

Први је на овим просторима, 2004. године, пре потписивања Болоњске декларације, почео са издавањем додатка дипломи који је након тога усвојен као модел за издавање на Универзитету у Новом Саду, а на препоруку Министарства просвете и спорта Републике Србије и на осталим Универзитетима у земљи. Од 2006. године и мастер диплома се издаје на српском и енглеском језику што је у великој мери олакшало проходност и запошљавање наших студената у Европи и свету.

Сталне иновације наставног процеса имају за резултат високу спремност наших инжењера за решавање конкретних пословних проблема. Факултет је први у бившој Југославији, 2000. године сертификовао систем квалитета према међународном стандарду ISO 9001:2000 код Савезног завода за стандардизацију и код Међународне сертификационе организације RWTÜV из Есена. Као први од високошколских установа у земљи, Факултет данас поседује Систем менаџмента, који обухвата три система - Систем менаџмента квалитетом (ISO 9001), Систем менаџмента животном средином (ISO 14001) и Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (ISO 45001), сертификован код Међународне сертификационе организације TÜV NORD CERT.

Кључне речи за будућност су:

- КВАЛИТЕТ
- ЕФИКАСНОСТ и
- МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОСТ у свим процесима и у свим деловима факултета.


У складу са оним што се овде учи, са бројним могућностима и високим процентом успешних, који су у професионални живот кренули управо одавде, визија ФТН-а гласи:

“ВИСОКО МЕСТО У ДРУШТВУ НАЈБОЉИХ”

МИСИЈАФакултет техничких наука у Новом Саду је високошколска и научноистраживачка установа чија мисија је реализација висококвалитетних образовних процеса, развој научних дисциплина и трансфер стечених знања у привреду и друштво. Од оснивања, 1960. године, Факултет техничких наука је посвећен остварењу своје мисије заснован на успешним резултатима научноистраживачког рада и њиховој примени у пракси. Током времена Факултет је према уоченим потребама привредног окружења, као и актуелним потребама друштва, развио студијске програме, који образују студенте за постојеће и наступајуће техничко-технолошке и социо-економске системе, развијајући при том упоредо и сопствене, компетентне људске и природне ресурсе.

Факултет техничких наука своју мисију остварује у три међусобно повезане основне групе делатности: високо образовање, научноистраживачки рад и трансфер знања у привреду. При томе стално унапређује образовне програме, квалитет процеса рада и људске и материјалне ресурсе са тежњом достизања највиших стандарда. На тај начин Факултет техничких наука обезбеђује задовољење образовне потребе младих генерација, научно стручних потреба привреде и материјалних потреба запослених, те као део ширег образовног – научног система, представља покретачку снагу развоја друштва.

ВИЗИЈАВизија Факултета техничких наука ја да, као равноправни партнер у јединственом европском простору високог образовања у научноистраживачком раду, достигне највише нивое изврсности, односно високо место у друштву најбољих. На путу ка испуњењу своје визије Факултет свој оквир компетенција и рада шири и допуњује партнерским везама са универзитетима и привредним организацијама са свих континената света, усвајајући позитивне трендове глобалног система образовања и истраживања.

Оријентација ка модерним студијским програмима и квалитетним студујама ствара услове за бржи раст и развој уз реално поимање потреба за образовањем у карактеристичном окружењу. Велики број међународних научних пројеката и обиман трансфер добијених резултата у привреду ставара додатну вредност и компетенције учесника у процесу образовања, а све у циљу остваривања постављене визије.