Лична карта ФТН-а


20.06.2016. - 14:24 

Универзитет у Новом Саду
Факултет техничких наука
Трг Доситеја Обрадовића 6, Нови Сад

Телефон: 021/450-810
Факс: 021/458-133
Е-mail: ftndean@uns.ac.rs
Веб сајт: http://www.ftn.uns.ac.rs

ПИБ: 100724720

Жиро рачуни:
Буџет: 840-1710660-30
Сопствена средства: 840-1710666-12


Делатност
Научна, односно уметничка поља:

1. Техничко-технолошке науке
2. Природно-математичке науке
3. Друштвено-хуманистичке науке
4. Интердисциплинарне науке

Научне, односно уметничке области

Машинско инжењерство; Електротехничко и рачунарско инжењерство; Грађевинско инжењерство; Геодетско инжењерство; Архитектура; Саобраћајно инжењерство; Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент; Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду; Мехатроника; Графичко инжењерство и дизајн; Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара; Примењена математика; Урбанизам и регионални развој; Рачунарска графика; Биомедицинско инжењерство; Енергетске технологије; Сценски дизајн; Инжењерство информационих технологија; Информациони инжењеринг.

Уже научне, односно уметничке области

Процеси обраде скидањем материјала; Машине алатке, флексибилни технолошки системи и аутоматизација поступака пројектовања; Пројектовање и оптимизација технолошких процеса и техничка припрема производње; Метрологија, квалитет, прибори и еколошко инжењерски аспекти; Алати за обраду резањем и трибологија; Наука о материјалима и инжењерски материјали; Технологије спајања материјала; Технологија ливења и термичке обраде и инжењерство површина, микро и нано технологије и технологија пластике; Технологија пластичног деформисања, брза израда прототипова и модела, виртуална производња и технологија обликовања пластике; Машинске конструкције, транспортни системи и логистика; Прехрамбено машинство; Инжењерство биосистема; Прехрамбена техника; Мотори СУС; Моторна возила; Машински елементи, принципи конструисања, теорија машина и механизама, пренос снаге и кретања и инжењерске комуникације; Мехатроника у механизацији; Термодинамика и пренос топлоте; Термоенергетика и термотехника; Процесна хемија; Процесна техника; Процесно инжењерство; Примењена механика флуида- хидропнеуматска техника; Гасна и нафтна техника; Производни системи; Организација и инжењерски менаџмент; Мехатроника, роботика и аутоматизација; Информационо – комуникациони системи; Квалитет, ефективност и логистика; Инжењерство заштите животне средине; Аутоматика и управљање системима; Примењене рачунарске науке и информатика; Рачунарска техника и рачунарске комуникације; Електроенергетика; Енергетска електроника, машине и погони; Електроника; Телекомуникације и обрада сигнала; Електрична мерења; Теоријска електротехника; Грађевински материјали, процена стања и санација конструкција; Теорија конструкција; Конструкције у грађевинарству; Геотехника; Геодезија и геоматика; Саобраћајнице; Хидротехника; Организација, технологија грађења и менаџмент; Зградарство-грађевинске и архитектонске конструкције; Економика градитељства; Архитектонско-урбанистичко планирање, пројектовање и теорија; Историја, наслеђе и заштита; Конструкције, инсталације, екологија и грађење; Теорије и интерпретације геометријског простора у архитектури и урбанизму; Саобраћајни системи; Технологије транспортних система; Интегрални транспорт и логистика; Математика; Физика; Економија; Социологија; Енглески језик; Немачки језик; Руски језик; Српски језик; Механика; Механика деформабилног тела; Механика континуума; Графичко инжењерство и дизајн.

Декан факултета

Проф. др Раде Дорословачки
Телефон: 021/450-810
Е-маил: ftndean@uns.ac.rs