Додатак дипломи


17.10.2012. - 18:31 
   
Увод
Шта је додатак дипломи
Одлуке НН већа ФТН-а
Додела првог додатка дипломи у Србији
Признање са министарске конференције у Бергену, Норвешка
Референце (СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА)
ДД са ФТН – прихваћен као модел ДД на Универзитетима/Факултетима
Списак промоција на којима је до сада уручиван ДД
Додела додатка дипломи на ФТН-у
Додатак дипломе на ФТН-у поглед унапред


   

УВОД  

   Полазећи од главних начела Болоњске декларације: побољшање квалитета студија, кредитни систем, степенасте студије, издавање Додатка дипломи, мобилност студената и наставника, итд., на Факултету техничких наука у Новом Саду, између осталог још пре две године је постављен модел Додатка дипломи. Са доделом Додатка дипломи је започето на промоцији дипломираних инжењера и магистара која је одржана 18.05.2004.

   

ШТА ЈЕ ДОДАТАК ДИПЛОМИ  

   Неколико последњих година интензивно се води активност у вези реформе наставног процеса у складу са ставовима из Болоњске декларације. Једна од активности је и увођење ДОДАТКА ДИПЛОМИ, на српском и енглеском језику.

   Додатак дипломи је документ који се припаја дипломи високог образовања са циљем побољшања међународне „очигледности” и олакшавања академског и професионалног препознавања квалификација (диплома, степена, сертификата, итд). Направљен је тако да нуди опис природе, степена, контекста, садржаја и статуса студија које је похађао и успешно завршио студент именован у оригиналној дипломи, којој се овај додатак припаја.

   Додатак дипломи националне институције праве према обрасцу који је направила радна група Удружене европске комисије – Савета Европе – UNESCO-а, која га је и тестирала и одредила му изглед.

   Додатак дипломи се састоји из осам делова (информације које идентификују имаоца квалификације, информације које идентификују квалификацију, информације о нивоу квалификације, информације о садржајима и постигнутим резултатима, информације о функцији квалификације, додатне информације, оверавање Додатка, информације о националном систему високог образовања). Институције треба да за додатак дипломи примене исту аутентичну процедуру као и за саму диплому.

   Опис националног система високог образовања, у оквиру ког је појединац на чије име гласи оригинална квалификација дипломирао, мора да се припоји додатку дипломи. Овај опис дају Национални информативни центри за академско препознавање (NARIC) и може да се нађе на сајту: www.enic-naric.net

   

ОДЛУКЕ ВЕЋА ФТН-А  

   Полазећи од смерница како треба да изгледа Додатак дипломи на Факултету техничких наука у Новом Саду су спроведене интензивно следеће активности:
   Научно наставно веће Факултета је на седници одржаној јануара 2003. године закључило да се ради на изради Додатка дипломи.
   Научно наставно веће Факултета је на седници одржаној јануара 2004. године, као краткорочни задатак, донело одлуку да се до краја 2004. уведе Додатак дипломи.
   Прво јавно појављивање предлога додатка дипломи, који је сачињен на Факултету техничких наука, било је на X скупу Трендови развоја TREND 2004 “Интегрисани универзитет и техничке струке” Копаоник, 8-11 март 2004., када је документ изазвао велику пажњу. У дискусији је прихваћена концепција документа и подржан даљи рад на његовој коначној реализацији. Такође је донет закључак да се на свим институцијама високог образовања у техничким струкама уведе Додатак дипломи на српском и енглеском језику (до краја 2004. године),
   Научно наставно веће Факултета техничких наука је на седници одржаној априла 2004. године донело следеће одлуке:
   Усвојен је садржај и изглед Додатка дипломи.
   Прве Додатке дипломи на српском језику доделити на мајској промоцији магистра техничких наука и дипломираних инжењера 2004. год.

   Прве Додатке дипломе на енглеском језику доделити на промоцији магистра техничких наука и дипломираних инжењера на промоцији у децембру 2004.
   
   

ДОДЕЛА ПРВОГ ДОДАТКА ДИПЛОМИ У СРБИЈИ  

   Додатак дипломи на српском језику у Србији уручен је завршеним студентима Факултета техничких наука на свечаној промоцији магистара техничких наука и дипломираних инжењера на дан Факултета 18. 05. 2004. године. Додатак је доживео позитивне реакције од стране студената и њихових родитеља.

   На наредној промоцији магистара техничких наука и дипломираних инжењера 3. 12. 2004. године, студентима је по први пут у Србији уручен Додатак дипломи на српском и енглеском језику, чиме су у потпуности испуњени захтеви Болоњске декларације.
   
   

ПРИЗНАЊЕ СА МИНИСТАРСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ У БЕРГЕНУ, НОРВЕШКА  


   
   

РЕФЕРЕНЦЕ (СПИСАК ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА)  

   Прво јавно појављивање предлога додатка дипломи, који је сачињен на Факултету техничких наука, било је на X скупу Трендови развоја TREND 2004 ‘’Интегрисани универзитет и техничке струке’’ Копаоник, 8-11 март 2004.
   Ј.Ходолич, И.Ковачевић: “Прилог решења додатка (Супплемент) дипломи на Факултету техничких наука у Новом Саду“, X Скуп Трендови развоја: “Интегрисани универзитет и техничке струке“ – TREND 2004, Копаоник, Март 2004, CD-ROM
   Први Додатак дипломе у Србији и Црној Гори на српском језику промовисан је на Међународној конференцији “Болоњски процес – искуства у реформи наставе и контроли квалитета”, која је одржана у Новом Саду од 4-5 јуна 2004. године.
   И.Ковачевић , Ј.Ходолич: “Диплома Супплемент“, Међународна конференција “Високо образовање на путу ка Европи – четири године касније” , Београд, 29-30. окт. 2004.
   И.Ковачевић, Ј.Ходолич, И. Ћосић, В. Катић, Д. Николић:

   “ Искуства са издавањем Додатка дипломи на ФТН у Новом Саду “, XI Скуп Трендови развоја: “ Шта доноси нови закон о високом образовању “ – TREND 2005, Копаоник, Март 2005, CD-ROM
   Ј.Ходолич, И.Ковачевић, И. Ћосић, В. Катић, Д. Николић: “ Примена Додатка дипломи на ФТН у Новом Саду “, Међународна конференција Јуск – “ Модели за QI у образовању“, Београд, 30. Мај – 3. Јун 2005.

   У јуну 2005 године одржан је семинар на Универзитету у Новом Саду, свим Продеканима за наставу и шефовима студентскух служби са Универзитета, под називом “ПРИМЕНА ДОДАТКА ДИПЛОМИ НА ФТН У НОВОМ САДУ”.
   
   

ДД са ФТН – прихваћен као модел ДД на Универзитетима/Факултетима  

   Научно наставно веће Универзитета у Новом Саду је јануара 2005. године усвојило као модел Додатак дипломе са ФТН у Новом Саду, по коме ће сви факултети на Универзитету урадити своје Додатке дипломи.
   Научно наставно веће Универзитета у Београду је такође усвојило као модел Додатак дипломе са ФТН у Новом Саду, као модел по коме ће сви факултети на Универзитету у Београду урадити своје Додатке дипломи.
   
   

СПИСАК ПРОМОЦИЈА НА ФТН НА КОЈИМА ЈЕ ДО САДА УРУЧИВАН ДД  

   1. Први Додатак дипломи у Србији и Црној Гори уручен је завршеним студентима Факултета техничких наука на свечаној промоцији магистара техничких наука и дипломираних инжењера на дан Факултета 18. 05. 2004. године. Додатак је издат на српском језику и доживео је позитивне реакције од стране студената и њихових родитеља. Додељено је 80 Додатака дипломи (Студентима који су почели да студирају од школске 1997 године.)

   2. На наредној промоцији магистара техничких наука и дипломираних инжењера 03. 12. 2004. године, студентима је по први пут у Србији и Црној Гори уручен Додатак дипломи на српском и енглеском језику, чиме су у потпуности испуњени захтеви Болоњске декларације. Додељено је 215 Додатака дипломи.

   3. Следећа промоција магистара техничких наука и дипломираних инжењера је одржана 27. 01. 2005. године. Додељено је 140 Додатака дипломи.

   4. Следећа промоција магистара техничких наука и дипломираних инжењера је одржана 18. 05. 2005. године. Додељено је 145 Додатака дипломи.
   
   

ДОДЕЛА ДОДАТКА ДИПЛОМИ НА ФТН-У  

   Факултету техничких наука почео је са издавањем Додатка дипломи на српском језику на промоцији магистара и дипломираних инжењера 18. 05. 2004. године. У циљу издавања на ФТН је оформљена посебна група за прикупљање, сређивање, контролу, супер-контролу и лекторисање документа. Да би се посао олакшао, дизајниран је и одштампан одговарајући формулар. У формулар се додатним штампањем уносе појединачни подаци уз коришћење посебно развијеног софтвера. Евиденција о издатим Додацима дипломи води се у посебној књизи, а копије се остављају у документацији студената. На слици 1 приказан је изглед овог Додатка дипломе.
   На промоцији магистара и дипломираних инжењера 03. 12. 2004. године додељен је први Додатак дипломе на енглеском језику заједно са Додатком на српском језику. И овај документ је захтевао посебну припрему. Прво је направљена база свих предмета на енглеском језику и извршен превод осталих назива и појмова, који се уносе у додатак дипломи. Затим је направљен специјални софтвер, који је аутоматски додатак дипломе са српског преводио на енглески језик. На крају је формирана група лектора за енглески језик, која је извршила коначну контролу текста. Евиденција о издатим Додацима дипломи води се у посебној књизи, а копије се остављају у документацији студената.
   Пракса издавања Додатка дипломи на српском и енглеском језику је настављена и у јануару и мају 2005. године, кад су поново додељена оба документа. Факултет техничких наука је разрадио организацију, а издавање Додатка дипломи је трајна оријентација Факултета.
   
   

ДОДАТАКА ДИПЛОМИ НА ФТН-У ПОГЛЕД УНАПРЕД  

   Додатак дипломи је образац који мора пратити све промене које се догађају у сфери високог образовања и као такав мора стално да се ускладјује (мења).
   У припреми је ТРЕЋА ВЕРЗИЈА ОБРАСЦА ЗА ДОДАТАК ДИПЛОМИ која ће бити усаглашена са новим наставним плановима и програмима – ECTS бодови.

   У припреми је нови програм који ће садржати базу података и web апликацију.