О Библиотеци


28.02.2014. - 08:50 

Библиотека Факултета техничких наука постоји још од настанка Машинског факултета. Располаже угодним простором који испуњава све библиотечке стандарде. У оквиру ње налази се радни простор од 176 м2, складиште од 126 м2 и читаоница од 176 м2. Студентска читаоница смештена је у угодни климатизовани амбијент и има 105 радних места. У оквиру радног простора се налазе најновији бројеви часописа, приручници и енциклопедије. У току 2008. године извршено је комплетно реновирање библиотеке тако да данас изгледа као библиотеке најпознатијих факултета и универзитета по условима за рад и учење.

Фондови библиотеке се састоје, углавном, од стручне литературе. Постоји велики број: уџбеника, помоћних уџбеника, практикума, приручника, енциклопедија и речника потребних за рад. Библиотека располаже фондом књига од око 60.000 библиотечких јединица. На располагању су 1.550 наслова серијских публикација. У Библиотеци се чува: 9.363  дипломска рада, 12.730  мастер радова, 16.155  дипломских радова (бечелор, дипломски и завршни радови), 1772 специјалистичка рада, 1.027 магистарских радова и 1.332 докторска рада.

За потребе својих корисника, Библиотека користи веома развијену службу међубиблиотечке размене са другим библиотекама у земљи, а преко Библиотеке Матице српске и са библиотекама у иностранству. Информације о библиотечком материјалу корисник може да добије телефоном,  путем електронског каталога (www.biblioteka.ftn.uns.ac.rs), лисног каталога или слободним приступом полицама са књигама уз стручну помоћ библиотекара.

Универзитетски библиотечко-информациони систем (БИС) се развија на основу информационих потреба студената, наставника, научних и стручних сарадника, којима библиотечки фондови служе за перманентно образовање, научноистраживачки и стручни рад. Задатак БИС-а је да помогне одвијање образовних и научноистраживачких процеса, као и да омогући бржи трансфер научних сазнања и научно-технолошких информација.

Библиотека Факултета техничких наука, као и све научне библиотеке државних институција у Србији, је прикључена на академску мрежу, преко које је могућ сталан приступ сервисима КоБСОН-а. Преко КоБСОН-а је могуће претраживати: електронске часописе, књиге, индексне базе, стране докторске дисертације и каталог штампаних часописа у библиотекама Србије.