65 Srđan Vulanović, Ivan Beker, Milan Delić "Projektovanje integrisanog sistema menadžmenta na osnovu rizika"


09.12.2013. - 07:23 
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
005.334
VULANOVIĆ, Srđan
       Projektovanje integrisanog sistema menadžmenta na osnovu rizika : - monografija - / Srđan Vulanović, Ivan Beker, Milan Delić. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2016 (Novi Sad : Grid). - 179 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Edicija "Tehničke nauke - monografije" ; 65)
Tiraž 50. - Bibliografija.
ISBN 978-86-7892-846-8
1. Beker, Ivan [autor] 2. Delić, Milan [autor]
a) Menadžment - Upravl?anje rizicima