62 Dragan Ružić "Mikroklima u motornim vozilima"


09.12.2013. - 07:26 
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
629.048.7
RUŽIĆ, Dragan
       Mikroklima u motrnim vozilima / Dragan Ružić. - 1. izd. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2015 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). - 256 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija "Tehničke nauke - monografije" ; 62)
Tiraž 50. - Bibliografija.
ISBN 978-86-7892-790-4
a) Motorna vozila - Klimatizacija