61 Rade Doroslovački,..i dr. "Uspešnost studiranja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu"


09.12.2013. - 07:27 
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
378.6:62(497.113 Novi Sad):371.212.7
       USPEŠNOST studiranja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu : monografija / Rade Doroslovački ... [et al.] ; [prevod na engleski jezik Marina Katić]. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2015 (Novi Sad : Grid). - 250 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija "Tehničke nauke - monografije" ; 61)
Tiraž 150. - Bibliografija. - Summary.
ISBN 978-86-7892-764-5
1. Doroslovački, Rade [autor]
a) Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad) - Studenti - Uspeh