59 Sebastijan Baloš "Perforirane ploče za balističku zaštitu"


09.12.2013. - 07:55 
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
358.119
BALOŠ, Sebastijan
       Perforirane ploče za balističku zaštitu / Baloš Sebastijan. - Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2015 (Novi Sad : Grid). - 71 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija "Tehničke nauke - monografije" ; 59)
Tiraž 50. - Bibliografija.
ISBN 978-86-7892-724-9
a) Oklopna vozila - Zaštita