9 Rado Maksimović, "Složenost i fleksibilnost struktura industrijskih sistema"


11.12.2013. - 14:06 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Složenost i fleksibilnost struktura industrijskih sistema”

Autor: Rado Maksimović

Recenzenti: prof. dr Dragutin Zelenović, dopisni član SANU
            dr Branko Ivković, red. prof. Mašinskog fakulteta u Kragujevcu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa
: SANS, Despota Stefana 5a, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačku delatnost Fakulteta tehničkih nauka
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
65.01

MAKSIMOVIĆ, Rado
     Složenost i fleksibilnost struktura industrijskih sistema :
monografija / Rado Maksimović. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka,
2003 (Novi Sad : SANS). – 230 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke
nauke - monografije” ; 9)
Tiraž 100.
ISBN 86-80249-77-7

a) Industrijski sistemi


(iz sadržaja)
„Izbor prilaza u projektovanju i izradi proizvoda, oblikovanju tokova i struktura preduzeća – proizvodnih, organizacionih i upravljačkih, generiše ogroman broj varijantnih rešenja od kojih samo ograničen broj ne uslovljava ugrađena ograničenja i obezbeđuje ostvarenje efekata u projektovanim granicama. U razvoju postupaka oblikovanja i analize varijanti struktura industrijskih sistema – preduzeća i izbora najpovoljnije varijante od niza mogućih, kao kriterijumi za ocenu kvaliteta posmatrane varijante se javljaju dve značajne opšte karakteristike struktura industrijskih sistema: složenost struktura sistema kao pokazatelj pogodnosti struktura za efektivan rad i fleksibilnost struktura sistema kao pokazatelj njihove sposobnosti za prilagođavanje uslovima okoline i poremećajima u procesima rada. Predmetni tekst predstavlja prilog definisanju i utvrđivanju međusobne zavisnosti date dve karakteristike u svetlu njihovog uticaja na ukupan kvalitet procesa rada preduzeća.“

(iz recenzije)
„Mnoštvo prilaza koji se nude u naučnoj i stručnoj literaturi i rešenja u praktičnim zahvatima razvoja i izgradnje struktura preduzeća, različitih u pogledu sistematičnosti, opštosti i efekata u primeni, bili su osnovna poluga za iniciranje detaljnih istraživanja autora u području koje obrađuje predmetna knjiga.
Cilj koji je autor postavio, određen je u smislu razvoja teorijskih podloga, uspostavljanja kriterijuma za ocenu kvaliteta i razrade postupaka za oblikovanje najpovoljnije varijante struktura sistema za uslove određene programom rada i uticajima okoline, varijante koja neće generisati ugrađena ograničenja u izvođenju procesa rada, postavljen je kao logična posledica napred navedene raznovrsnosti u datom području. Rezultati razvoja teorijskih podloga, koji se odnose na:
- opštost prilaza u definisanju strukture industrijskog sistema – preduzeća i
njenih delova – proizvodne, organizacione i upravljačke strukture;
- jednoznačnost u postavljanju definicije karakteristika složenosti i fleksibilnosti,

predstavljaju pouzdan alat analitičarima i projektantima struktura preduzeća, ali i jasno određuju pravac i smer za buduća istraživanja.“

(o autoru)

Rado Maksimović je vanredni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, jedan je od osnivača škole industrijskog inženjerstva i menadžmenta na fakultetu, šef Katedre za proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment i nastavnik na predmetima Projektovanje proizvodnih sistema, Tehnologija organizacije preduzeća, Proizvodni menadžment, Upravljanje proizvodnim sistemima...“

 

  • Nije moguće prikazati sliku.