10 45 godina Katedre za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku


11.12.2013. - 14:05 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „45 godina Katedre za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku”

Za štampu pripremili: Nikola Babin, Momir Plavšić, Jovan Vladić, Miroslav Georgijević,
                        Petar Malešev, Rastislav Šostakov, Nikola Brkljač, Radomir Đokić

Recenzenti: akademik AIN SCG dr Đorđe Zrnić, red. prof. Mašinskog fakulteta u Beogradu
            dr Vlatko Vuković, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: SANS, Despota Stefana 5a, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačku delatnost Fakulteta tehničkih nauka
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
378.6:62(497.113 Novi Sad) “1960/2004”

     45 godina Katedre za mašinske konstrukcije, transportne sisteme
i logistiku : monografija. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka,
2004 (Novi Sad : SANS). – 98 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke
nauke - monografije” ; 10)
Tiraž 100.  
ISBN 86-85211-09-3

a) Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad). Katedra za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku – 1960-2004


(iz recenzije)

„Kao što slikar naslika ono što vidi svojom imaginacijom, a istraživač opiše, na ovaj ili onaj način, ono što mu u tom trenutku postaje jasno, tako su i autori ove publikacije slikovito opisali vreme, prostor i ljude koji su oformili ovu Katedru, osmišljali i razvijali predmete, istraživali, stvarali i ostavljali tragove u životima mnogih ljudi.

Samim tim, ova je publikacija ispunila svoju namenu. Ona nesumnjivo odslikava ljude koji su tokom 45 godina stvarali ovu Katedru.
To sve kada se posmatra kao jedan otisak u vremenu, daje snažan i verodostojan zapis dostojan pažnje po svom sadržaju i ljudima koji su ga stvarali. Time ova publikacija jeste delo vredno pažnje, pa ga svesrdno predlažem da se štampa u obliku monografije, pošto u svom načinu izlaganja i svojim sadržajem ispunjava sve elemente za publikaciju ove vrste.“ (prof, dr Vlatko Vuković, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Septembar 15, 2004)

„Publikacija 45 godina Katedre za mašinske konstrukcije, transportne sisteme i logistiku predstavlja odslikani deo vremena vezan za nastajanje i razvoj jednog značajnog dela Mašinstva na Univerzitetu u Novom Sadu. Svako sumiranje događaja u jednom vremenskom razdoblju predstavlja važan doprinos za sagledavanje postignutog i znači polazište za nastavak rada i razvoja u nekim novim uslovima nastupajućeg vremena. Stoga je ova publikacija u potpunosti ispunila ove ciljeve i predstavlja vredan prikaz onoga što se dešavalo u tom periodu na Mašinskom fakultetu odnosno Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Uočavajući i ceneći sve to, zadovoljstvo mi je da predložim NN veću Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu da ovu publikaciju štampa u vidu monografije, imajući u vidu da po svom sadržaju i načinu prikazivanja ispunjava sve uslove za štampana dela te vrste.“ (Akademik AIN SCG prof. dr Đorđe Zrnić, Mašinski fakultet Beograd, septembar 16, 2004)
 

  • Nije moguće prikazati sliku.