12 Katarina Gerić, "Prsline u zavarenim spojevima"


11.12.2013. - 14:01 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Prsline u zavarenim spojevima”

Autor: Katarina Gerić

Recenzenti: dr Stojan Sedmak, red. prof. Tehnološko-metelurškog fakulteta u Beogradu
             dr Ivan Glavardanov, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
                   
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik
:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: Scan Studio, Laze Lazarevića 9, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
621.791.052(075.8)

GERIĆ, Katarina
     Prsline u zavarenim spojevima / Katarina Gerić. – Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2005(Novi Sad : Scan studio). – 146 str. : ilustr ; 24 cm.
– (Edicija “Tehničke nauke - Monografije” ; br. 12)
Tiraž 200.
ISBN 86-85211-28-X

a) Zavarivanje – Spojevi – Prsline


(iz sadržaja)
1. Uvod
2. Značaj prslina u zavarenim spojevima
3. Osobine savremenih zavarljivih čelika povišene čvrstoće
4. Osobine zone uticaja toplote
5. Strukturne promene u zoni uticaja toplote
6. Zatezne osobine zone uticaja toplote
7. Tvrdoća zone uticaja toplote
8. Ispitivanje energije udara
9. Određivanje parametara mehanike loma
10. Kritična područja u zoni uticaja toplote

(iz recenzija)

... prsline se javljaju u zavarenim konstrukcijama tokom eksploatacije, objašnjen je njihov značaj za savremene mikrolegirane finozrne čelike i njihove zavarene spojeve u visoko opterećenim konstrukcijama. To je razlog da se proučavanju problema prslina u zoni uticaja toplote ovih čelika posveti detaljno eksperimentalno istraživanje u ovoj monografiji, što je omogućeno korišćenjem savremenih postupaka mehanike loma i simuliranjem zone uticaja toplote. Razjašnjen je uticaj nađene i analizirane mikrostrukture kritičnih oblasti u zoni uticaja toplote i njihove sklonosti ka nastajanju prslina i ka krtom lomu. Ovako koncipirano naučno delo predstavlja vredan doprinos naučnoj literaturi iz oblasti koja kod nas nije mnogo istraživana.
(dr Stojan Sedmak, red. prof, Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu)

... detaljno eksperimentalno istraživanje, korišćenjem savremenih postupaka mehnike loma i proučavanja posledica u zoni uticaja toplote ovih čelika, omogućuje utvrđivanje skolnosti ka stvaranju prslina i krtom lomu. Simuliranje zavarivanja i analiza mikrostrukture omogućila je dobijanje podataka o kritičnim mestima u zoni uticaja toplote. Ovako koncipirano naučno delo predstavlja vredan doprinos naučnoj literaturi iz oblasti koja kod nas nije mnogo istraživana. Tema obrađena u monografskoj publikaciji je veoma aktuelna i savremena.
(dr Ivan Glavardanov, red. prof, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu)

(o autoru)

Dr Katarina Gerić, vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, rođena je 1951. god., diplomirala (1974), magistrirala (1985) i doktorirala (1997) na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Za vanrednog profesora na predmetima iz oblasti Nauka o materijalima i inženjerski materijali, izabrana je na Fakultetu tehničkih nauka 2003. Objavila je preko 60 naučnih i stručnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i na skupovima u zemlji i u inostranstvu.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.