15 Radoš Radivojević, "Fakultet tehničkih nauka: razvoj - delatnost - rezultati"


11.12.2013. - 13:58 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Fakultet tehničkih nauka: Razvoj – Delatnost – Rezultati”

Autor: Radoš Radivojević

Recenzenti: dr Vladimir Katić, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
            dr hc. Dragutin Popović, red. prof. Mašinskog fakulteta u Beogradu

Lektor: Biserka Vujić

Slike: Sava Simić

Tehnička obrada
: Slobodan Tašin

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: Offset Print, Matice Srpske 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko-uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Vlatko Vuković


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
378.6:62(497.113 Novi Sad) “1960/2006”

RADIVOJEVIĆ, Radoš
     Fakultet tehničkih nauka: Razvoj – Delatnost – Rezultati / Radoš
Radivojević. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2006(Novi Sad :
Offset print). – 311 str. : ilustr. ; 29 cm. – (Edicija “Tehničke nauke -
monografije” ; br. 15)
Tiraž 1000.

ISBN 86-85211-91-3

a) Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad) – 1960-2006


(iz sadržaja)
U monografiji je analiziran organizacioni razvoj Fakulteta, odnosno osnivanje Mašinskog fakulteta, prerastanje Mašinskog fakulteta u Fakultet tehničkih nauka, kao i osnivanje Arhitekture, Inženjerskog menadžmenta, Grafičkog inženjerstva i dizajna, Inženjerstva zaštite životne sredine i Mehatronike kao novih odseka. Pored organizacionog razvoja, analiziran je razvoj obrazovne delatnosti i obrazovnih rezultata, razvoj naučnoistraživačkog rada i naučnih rezultata, kao i razvoj studentske aktivnosti. Na kraju su data imena svih onih koji su doktorirali, magistrirali i diplomirali na Fakultetu od osnivanja…
(iz recenzija)
„Monografija predstavlja izuzetno vredan prilog razvoju Fakulteta tehničkih nauka i predstavlja izvor važnih informacija za sve generacije studenata, nastavnika, ali i za širu društvenu zajednicu. U monografiji je dokumentovano ukazano da je Fakultet od osnivanja imao viziju vlastitog razvoja, da je blagovremeno usklađivao obrazovne programe sa potrebama društva, privrede i najnovijim svetskim saznanjima u tehničkim naukama, da je sistematski ulagao velike napore u usavršavanje naučnoistraživačkog kadra i laboratorija, i da je zahvaljujući tome stvorio jednu posebnu organizacionu kulturu, koja je omogućila skadan razvoj i ostvarenje zapaženih rezultata u obrazovanju, naučnoistraživačkom radu, transferu znanja u privredi i studentskim aktivnostima.”
prof. dr Vladimir Katić
“Analiza je pokazala da je Fakultet započeo razvoj bez odgovarajućeg prostora, bez opremljenih labortorija i bez dovoljno kadra, ali da je zahvaljujući naporima i posvećenosti nastavnog osoblja naučnoitraživačkom radu i studentima uspeo da postane ugledna i cenjena obrazovna ustanova koja školuje veoma stručni inženjerski kadar koji je davao i daje veliki doprinos razvoju društva.”
prof. dr hc. Dragutin Popović
(o autoru)
Prof. dr Radoš Radivojević je profesor sociologije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Uža oblast naučnog interesovanja kojom se bavi je sociologija nauke i sociologija tehnike. Objavio je više knjiga i veliki broj tekstova u stručnim časopisima.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.