34 Zdarvko Tešić, Ratko Nikolić, "Programi, tehnologije, organizacija i upravljanje razvojem kompetitivnog sela"


11.12.2013. - 13:24 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv udžbenika: „Programi, tehnologije, organizacija i upravljanje razvojem  kompetitivnog  sela”

Autori: Zdravko Tešić, Ratko Nikolić

Recenzenti: dr Dragutin Zelenović, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka, profesor emeritus Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, dopisni član SANU
             dr Branka Lazić, red. prof. Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, ekspert Ministarstva  za nauku i tehnološki razvoj Srbije

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN - Grafički centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko-uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta za izdavačko-uređivačku delatnost:
dr Radmir Folić, prof. emeritus


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
338.43(497.11-22)

    Programi, tehnologije, organizacija i upravljanje
razvojem kompetitivnog sela : monografija. – Novi Sad :
Fakultet tehničkih nauka, 2008(Novi Sad : GRID). – 246 str.
: ilustr.; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 34)
Tiraž 100.
ISBN 978-86-7892-159-9

a) Selo – Razvoj – Srbija


(iz sadržaja)
Razvoj i razmatranja mogućnosti primene navedenih projekta i aktivnosti, u područjima iz strukture predmetne monografije, su usmerena na konstituisanje kompetitivnog sela, koje je sposobno da prati promene zahteva potrošača, da podešava programe i tehnologije, organizaciono informacionu strukturu, da razvija ljudske resurse sve u cilju obezbeđenja rasta kvaliteta života stanovništva u selu, očuvanje i unapređenje seoskih zajednica. Uspešan razvoj i uspostavljanje kompetitivnog sela se može ostvariti samo sinhronizovanim i integrativnim dejstvom u svim navedenim područjima (programi, tehnologije, organizacija i upravljanje, ekonomija i finansije, ekologija, informatika, urbanizacija, infrastruktura i ljudski resursi). Na dati način je moguće poboljšati stanje seoskih područja i obezbediti ekonomski razvoj i uslove života na selu koji će doprineti smanjenju procesa preseljenja seoskog stanovništva u gradove i poboljšanju uslova za opstanak i razvoj sela kao osnovnih jedinica države.


(iz recenzija)
Prikazana istraživanja i rezultati u ovoj monografiji predstavljaju novi pristup i doprinos procesu uspostavljanja kompetitivnog sela Srbije. Ukazano je na značaj procesa orgnizovanja, upravljanja i uvođenja savremenih tehnologija u seoske zajednice kao ključnih procesa u poboljšanju ekonomskog položaja sela i kvaliteta životnih uslova njegovih stanovnika. Poseban kvalitet ove monografije je zajednički rad i saradnja dve različite naučnoobrazovne institucije na rešavanju problema, koji je značajan za celokupnu zajednicu. Smatram da bi publikovanje ove monografije doprinelo proširenju saznanja istraživača, organa državne i lokalne zajednice, poljoprivrednika i drugih organizacija i pojedinaca uključenih u područje poljoprivrede i prehrambene industrije.
Prof. dr Branka Lazić
Monografija „Programi, tehnologije, organizacija i upravljanje razvojem kompetitivnog sela“ predstavlja delo posebnog značaja sa stanovišta Republike Srbije u celini i posebno za 85% ukupnog stanovništva koje živi u ruralnim područjima Srbije. Prikazana istraživanja predstavljaju naučnu građu sa kritičkim prilazom i analizom stanja sa jedne i razvijenim inovativnim prilazom razvoju sa druge strane.
Monografija daje osnovu postupaka i radnih zadataka, koji omogućavaju efektivnu transformaciju stanja „može“ u stanje „dejstvuje“ u svim područjima delatnosti sela što vodi potpunijem i bržem ostvarenju ciljeva društva.
Prof. dr Dragutin Zelenović

(urednici monografije)

Dr Zdravko Tešić, docent na Fakultetu tehničkih nauka, Departman za industrijsko inženjerstvo i mendžment u Novom Sadu.
Dr Ratko Nikolić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta, Departman za poljoprivrednu tehniku u Novom Sadu.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.