36 Radomir Folić, Damir Zenunović, "Spregnute konstrukcije čelik - beton"


11.12.2013. - 13:21 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Spregnute konstrukcije čelik-beton”

Autori: Radomir Folić, Damir Zenunović

Recenzenti:  dr Dušan Najdanović, red. prof. Građevinskog fakulteta u Beogradu
             dr Đorđe Lađonović, van. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu                     

Lektura
: Miloš P Zubac

Tehnička obrada i dizajn korica: Ivan Pinćjer

Izdavač
: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko–uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
624.016

FOLIĆ, Radomir
     Spregnute konstrukcije čelik-beton : monografija /
Radomir Folić, Damir Zenunović. – Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2009 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). –
362 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ;
br. 36)
Tiraž 160.
ISBN 978-86-7892-203-9

a) Spregnute konstrukcije


(iz recenzije)
Za pisanje monografije korišćena je obimna građa korektno sistematizovana i analizirana. Autori su pri tome koristili rezultate novih istraživanja, preporuke nekih zemalja i udruženja kao i Evropske norme za konstrukcije. Ovo delo po svojoj strukturi i sadržaju predstavlja širu studiju posvećenu analizi i konstruisanju spregnutih konstrukcija čelik-beton različite namene i može biti od interesa za: projektante, studente završnih godina studija građevinarstva, ako i studente poslediplomskih i/ili doktorskih studija.
prof. dr Dušan Najdanović, GF Beograd
prof. dr Đorđe Lađinović, FTN Novi Sad
(o autorima)
Dr Radomir Folić, red. prof FTN-a u N. Sadu, rođen je 1940. g. Diplomirao i doktorirao na Građevinskom fakultetu u Beogradu, a magistrirao na GF u Zagrebu. Od 1980. g. radi na FTN-u u nastavi i istraživanjima iz šire oblasti građevinskog konstrukterstva: Reologija betona, Zemljotresno inženjerstvo, Teorijska i eksperimentalna analiza konstrukcija i Revitalizacija postojećih objekata. Objavio je preko 600 naučnostručnih radova u zemlji i inostranstvu i više knjiga i monografija. Dobitnik je više priznanja za naučni i stvaralački rad među kojim je i Povelja za životno delo u građevinskom konstrukterstvu Jugoslovenskog DGK 2002. g. i Zlatne plakete za životno delo u obrazovno-pedagoškom i naučnoistraživačkom radu za tehničko-tehnološke nauke 2005. g. od Udruženja UPN Srbije-Univerz. Odbor u N.Sadu. Počasni je doktor nauka (Dr h.c.) Politehnike u Sofiji. Januara 2008. izabran za profesora emeritusa u Novom Sadu.
Dr Damir Zenunović, docent RGGF u Tuzli, rođen je 16.10.1968. godine u Brčkom. Diplomirao na Građevinskom fakultetu u Zagrebu 1994. g. Magistrirao je 2003., a doktorirao 2007. godine na Univerzitetu u Tuzli. Radio je u Institutu za građevinarstvo, materijale i nemetale u Tuzli od 1997-1999. g. kao projektant saradnik na oko 40 elaborata, i projekata. Od septembra 1999. g. radi na Univerzitetu u Tuzli: asistent (1999-2003), viši asistent (2003-2007) i docent od 2007. g., na predmetima: Mehanika, Otpornost materijala, Betonske konstrukcije i Spregnute konstrukcije. Objavio je 33 naučna i stručna rada.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.