38 Vladimir Milačić, "Politička ekonomija industrije znanja - elementi teorije i prakse - Political Economy of Knowledge Industry - Elements for Theory and Praxis"


11.12.2013. - 13:16 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Politička ekonomija industrije znanja-elementi teorije i prakse”

Autor: Vladimir R. Milačić

Recenzenti:  dr Ljubodrag Tanović, prof. Mašinskog fakulteta u Beogradu
              dr Dragutin Zelenović, prof. (u penziji) Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
                    
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko–uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
330.101:338.45

MILAČIĆ, Vladimir
     Politička ekonomija industrije znanja : elementi teorije i
prakse = Political Economy of Knowledge Industry : Elements
for Theory and Praxis / Vladimir R. Milačić. – Novi Sad : Fakultet
tehničkih nauka, 2010 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). –
425 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 38)
Tiraž 200.

ISBN 978-86-7892-257-2

a) Politička ekonomija – Industrija  


Iz recenzija:
...ponuđeni materijal je rezultat višegodišnjeg autorovog istraživanja (1993-2010). Knjiga Politička ekonomija industrije znanja ističe značaj razvoja inženjerskih nauka i inženjerske struke koja je garant graditeljske filozofije i srpskog društva. U knjizi se suprotstavlja filozofiji potrošnje, kao supstanci razvoja društva koja je dovela do globalne krize u svetu, a posebno u Srbiji...Sam naslov Politička ekonomija industrije znanja ukazuje na novi pristup u ekonomiji razvoja zemlje kroz uspostavljanje političke ekonomije znanja i političke ekonomije tehnologije...
Akademik Dragutin Zelenović

...autor ekonomiju industrije znanja analizira kroz fabrike, tehnologiju i znanje uključujući probleme moralnog lavirinta sadašnje civilizacije, dajući argumentovano i slikovito primere iz svetske i domaće prakse, ukazujući na potrebu za globalnom zajedničkom odgovornošću za razvoj u skladu sa potrebama ljudi i prirode sa jedne strane i načina upravljanja resursima radi stvaranja bogatstva kao generatora održivog razvoja, sa druge strane...
Prof. dr Ljubodrag Tanović

Vladimir R. Milačić je redovni profesor u penziji Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kao profesor uveo je brojne nastavne programe i radio na brojnim naučnim projektima iz oblasti novih tehnologija, kao što su numeričko upravljanje, tehnologija inovacija, proizvodno-informacioni sistemi, tehnička kibernetika, a gotovo dve decenije je radio na programima inteligentnih tehnoloških sistema. Veliki broj njegovih postdiplomaca ostvario je uspešne profesionalne karijere vrhunskih naučnih radnika i eksperata u zemlji i inostranstvu.
Profesor Milačić je član CRIP-Međunarodne institucije za istraživanje u proizvodnom inženjerstvu, IFIR-Međunarodne federacije za procesiranje informacija, IFAC- Međunarodne organizacije za automatsko upravljanje i  druge. Član je Ukrajinske inženjerske akademije i Akademije inženjerskih nauka Srbije. Osnivač je JUPITER organizacije. Početkom sedamdesetih godina, organizuje međunarodni seminar za Inteligentne tehnološke sisteme i osnivač je i kopredsednik Svetskog kongresa za inteligentne tehnološke procese i sisteme.
Kao uvaženi profesor po pozivu na "Džordž Vašington" univerzitetu u Vašington D.C. držao je predavanja na poslediplomskim studijama iz Teorije projektovanja i Kompjuterski integrisanih tehnologija. Na Portoriko univerzitetu predavao je Tehnološke sisteme i Teoriju projektovanja.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.