40 Branko Škorić, Damir Kakaš, "Karakterizacija površina mikro i nano prevlaka"


11.12.2013. - 13:12 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Karakterizacija površina mikro i nano prevlaka”

Autori: Branko Škorić, Damir Kakaš

Recenzenti:  dr Nataša Bibić, naučni savetnik Instituta za nuklearne nauke u Vinči
              dr Aleksandar Sedmak, red. prof. Mašinskog fakulteta u Beogradu
                                        
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko–uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
620.1:621.89

ŠKORIĆ, Branko
     Karakterizacija površina mikro i nano prevlaka / Branko
Škorić, Damir Kakaš. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka,
2010 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). – IV, 161 str. :
ilustr. ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 40)
Tiraž 100.

ISBN 978-86-7892-312-8

a) Mašinski materijali – Tribološke osobine    


(Iz sadržaja)
1.0 Uvod
2.0 Karakteristike mikro i nano prevlaka
3.0 Karakterizacija mikro i nano prevlaka
4.0 Strukturni i energetski principi standardizacije tribo prevlaka
5.0 Elektronska mikroanaliza
6.0 Rentgenografska ispitivanja
7.0 Akronimi u elektronskoj mikroanalizi

(Iz recenzija)
...Naučna publikacija je struktuirana tako da je potpuno jasna, sistematizovana i pregledna. Autori su jasno istakli koji je problem naučnog istraživanja, pri čemu su pored sopstvenih prikazali i najnovije rezultate objavljene u svetu. Posebno su značajni rezultati sopstvenih istraživanja karakterizacija mikro i nano prevlaka sa savremenim postupcima koji su tek nedavno počeli da se primenjuju u svetu.
(dr Nataša Bibić, naučni savetnik, Institut za nuklearne nauke, Vinča)

...Ova publikacija može bitno da pomogne boljem sagledavanju problematike merenja osobina i definisanja kvaliteta površinskih slojeva u oblasti koja je veoma interesantna za razvoj nauke, kod nas i šire. Ova monografija može da posluži mladim istraživačima da bolje iskoriste potencijale merenja na najnovijim tipovima uređaja.
(Dr Aleksandar Sedmak, red. prof. Mašinski fakultet, Beograd)

(O autorima)
Dr Branko Škorić, van. prof. tehničkih nauka u Novom Sadu, rođen 1955. god. Doktorirao iz oblasti inženjerstva površina i nanotehnologija. Brojni objavljeni naučni i naučno-stručni radovi kandidata, preko 100 objavljenih radova, a sam kandidat citiran više puta u drugim radovima objavljenim u vodećim svetskim časopisima. Bio je recenzent u međunarodnim časopisima: Surface Science (Elsevier), Surface and Coatings Technology (Elsevier) i časopisu Wear (Elsevier). Bio je rukovodilac na više međunarodnih projekata.
Dr Damir Kakaš, red. prof. FTN-a u Novom Sadu, rođen 1946. godine u Novom Sadu. Od 1971. godine radi na fakultetu i bavi se termičkom obradom, livenjem, a od 1990. Inženjerstvom površina. Osnovao Centar za inženjerstvo površina i nanotehnologije pri FTN u Novom Sadu. Poseban doprinos dao u oblasti dupleks prevlaka i razvoju IBAD tehnologije. Objavio 15 radova u vodećim svetskim časopisima, 80 radova na međunarodnim skupovima, vodio 10 projekata, preko 200 ekspertiza i razvoja novih tehnologija. Bio predstavnik Jugoslavije u izvršnom odboru IFHT (International Heat Treatment Federation)  i bio član predsedništva JUSTOM-a. Dugogodišnji predsednik DTOMV.

 

  • Nije moguće prikazati sliku.