46 Ilija Ćosić, Vladimir Katić, Ilija Kovačević, Janko Hodolič, Rado Maksimović i Srđan Kolaković, "FTN na putu ka Evropskom obrazovnom prostoru"


11.12.2013. - 12:51 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „FTN na putu ka evropskom obrazovnom prostoru”

Autori: Ilija Ćosić, Vladimir Katić, Ilija Kovačević, Janko Hodolič, Rado Maksimović,
           Srđan Kolaković

Recenzenti:  dr Radmila Marinković Nedučin, red. prof. Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu
                    dr Radoš Radivojević, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Lektor: Biserka Vujić

Dizajn korica: Bogdan Mijović

Fotografija: Zoltan Čorba

Tehnička obrada
: Dragomir Nikolić, Bojana Bokan, Radivoj Vujanović, Bogdan Mijović
                                      
Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko – uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
378.6:62(497.113 Novi Sad)]:37

    FTN na putu ka evropskom obrazovnom prostoru : monografija
/ Ilija Ćosić …[et al.]. – Novi Sad : Fakultet tehničkih nauka, 2012
(Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID). – 295 str. : ilustr. ; 24 cm. –
(Edicija “Tehničke nauke - monografije” ; br. 46)
Tiraž 300.

ISBN 978-86-7892-387-6

a) Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad) – Obrazovanje


(iz recenzije)
Monografija daje detaljan prikaz reforme visokog obrazovanja na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u kontekstu procesa u obrazovnom prostoru Evrope i Srbije u protekloj deciniji. Polazeći od principa Bolonjskog pocesa, analizirana su iskustva u reformi i modernizaciji studija na svim nivoima sa aspekta uspešnosti studiranja, povećane mobilnosti studenata i prepoznavanje novih profila na tržištu rada. Analizirani su rezultati akreditacije obrazovne i naučne delatnosti, kao i razvoja standarda i kulture unapređenja kvaliteta obrazovnog i naučnog rada.  Posebna pažnja posvećena je finansiranju visokog obrazovanja, sistemu upravljanja na nivou univerziteta i fakulteta, razvoju preduzetništva i NT parkovima, uz komparativan prikaz evropskih iskustava i brojne referentne literaturne navode.
                                                                                                                        Prof.dr Radmila Marinković Nedučin
(iz recenzije)
Monografija predstavlja celovitu, studioznu i kritičku analizu o usvajanju i implementaciji principa Bolonjske deklaracije, normativno organizacionim promenama sistema obrazovanja na Fakultetu tehničkih nauka, razvoju i rezultatima ostvarenim na osnovu izvedenih promena, kao i kritičko sagledavanje društvenih ograničenja koja stoje na putu uspešnom razvoju Fakulteta prema evropskim ciljevima obrazovanja. Monografija predstavlja autentičan dokument o promeni  sistema obrazovanja u jednoj visoko obrazovnoj ustanovi , problemima i rešenjima sa kojima su se suočavali akteri tih promena i njihovom stručnom i teorijskom pogledu  na izvedene promene i razvoj.
                                                                                                                                            Prof. dr Radoš Radivojević
(o autorima)
Prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, prof. dr Vladimir Katić, prodekan za finansije i razvoj, prof.dr Ilija Kovačević, prodekan za nastavu, prof.dr Janko Hodolič, prodekan za nauku i međunarodnu saradnju, prof.dr Rado Maksimović, šef Katedre za inženjerski menadžment, prof.dr. Srđan Kolaković, prodekan za investicije i saradnju sa privredom.

 

  • Nije moguće prikazati sliku.