47 Mirjana Kranjac, "Realizacija projekata uz podršku fondova Evropske unije"


11.12.2013. - 12:49 
Edicija: „TEHNIČKE NAUKE - MONOGRAFIJE”

Naziv monografije: „Realizacija projekata uz podršku Evropske unije”

Autor: Mirjana Kranjac

Recenzenti:  dr Oskar Kovač, red. prof. Univerziteta Megatrend u Beogradu
             dr Rado Maksimović, red. prof. Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu
             Prof. Christopher Henny, United Business Institutes, Belgium             

Izdavač: Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

Glavni i odgovorni urednik:
prof. dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Štampa: FTN – Grafiki centar GRID, Trg Dositeja Obradovića 6, Novi Sad
Štampanje odobrio: Savet za izdavačko – uređivačku delatnost FTN-a u Novom Sadu
Predsednik Saveta: prof. dr Radomir Folić


CIP-Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
332.1(497.113):[339.329:061.1EU]
005.8

KRANJAC, Mirjana
     Realizacija projekata uz podršku Evropske unije
/ Mirjana Kranjac. – Novi Sad : Fakultet tehničkih
nauka, 2012 (Novi Sad : FTN, Grafički centar GRID).
– 274 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija “Tehničke nauke -
monografije” ; br. 47)
Tiraž 100.
ISBN 978-86-7892-416-3

a) Evropska unija – Investicioni fondovi – Vojvodina    


(Iz recenzije)
    Osnovni rezultati izloženi u tekstu su:
1)  originalan prilaz istraživanju procesa korišćenja fondova EU za realizaciju projekata
    koji uključuje procese iskazivanja ideja ciljne grupe i komunikaciju između nje i donatora,
    koji su u dosadašnjoj praksi zanemarivani.
    Iskazana je neophodnost da se ovi procesi integralno sagledavaju i unapređuju, što je doprinos
    celovitom načinu rešavanja problema u predmetnoj oblasti;
2)  sistematizovan materijal o raspoloživim fondovima EU;
3)  analiza postojećih modela za korišćenje fondova EU;
4)  istraženi su uzroci nedovoljnog korišćenja fondova EU i predložena poboljšanja i
5)  razvijen je nov model za korišćenje fondova EU u Vojvodini.
  
                                                                                             Dr Rado Maksimović, red. prof.

    This Monograph seeks to provide a useful document for those who wish to access, EU funds. The author has created an integrated text, giving an overview of all funds available in the current budget period 2007-2013. It provides links to information about each fund, including planned budget, and a review of countries that can use particular funds. It also identifies a list of eligible groups able to access such funds, and provides examples of realized projects („best practice“) from each group. Such systematic data is believed to be of significant importance to potential applicants and users of such funds.

    Based on the results obtained from research and analysis, of user surveys of potential users of EU funds, a new model for the use of funds by Vojvodina, but also for the whole of Serbia, is proposed. The model suggests the establishment of a Centre for projects of the province of Vojvodina, mandated to provide training, information and coordination. Through the support such a Centre could provide, it is thought that realized projects would increasingly become parts of the strategic planning documents of Vojvodina and Serbia. This Monograph is dedicated to project applicants, consultants, students, teachers, re-searchers, and to all who are interested in the field of EU project management. It identifies the opportunities provided by better EU funds use, are becoming significant, and will become increasingly more important, after Serbia formally becomes a full member of the EU, at which time structural funds will become available for Serbia, as well.

    It is believed that this Monograph makes a significant contribution to our general body of knowledge, as well as the education process in Serbia through it's investigations into  a most relevant area of EU funding, as well as offering practical knowledge.

                                                                                                Dr Christopher Henny


    Korišćenje evropskih fondova na području Vojvodine je nedovoljno, izrazito je loše stanje što se tiče infrastrukturnih projekata iz IPA komponente 1. Srbija mora puno da radi da bi promovisala vrednosti Evropske unije omogućujući stanovništvu obuke i dostup informacijama o funkcionisanju EU. U okviru ovih aktivnosti mora se obezbediti „vidljivost“ funkcionasanja Evropskih fondova o kojima se i dalje vrlo malo zna. Pod ovim se podrazumeva obaveštavanje o samoj ideji, o svim fondovima, načinu apliciranja, pojavi poziva za predaju predloga projekata, o toku ocenjivanja projekata, rezultatima, odabranim projektima. Treba prikazivati uspešne i odbijene projekte, i uopšte, intenzivno obaveštavati.
    Komunikacija između nacionalnih institucija i onih iz EU je određena strogo definisanim procedurama EU, dok one na lokalnom nivou nisu jasno određene. Tek ako budu imali potrebno znanje i ako im to država omogući, stanovnici Srbije će moći sa iskažu svoje potrebe tako da one uđu u programska dokumenta. Stalna interaktivna komunikacija koja nedostaje, može dovesti do značajnih rezultata i dobro realizovanih projekata.
    Ekonomska situacija u Vojvodini je takva da ukazuje na značajne i sve veće ekonomske probleme, nasleđene od ranije i dodatno generisane svetskom ekonomskom krizom. U ovakvim periodima kada nema pokretača privrede, kada su izostale strane i domaće investicije, a pojavi se jedna nova niša, koju predstavljaju fondovi EU kao potencijalni finansijer, nedozvoljivo je ne iskoristiti je. Sve veće korišćenje fondova EU za realizaciju projekata na području Vojvodine dokazuje njihovu nesumnjivu potrebu i korist od korišćenja ovih fondova. Istraživanje je dokazalo da je najmobilnija grupa koja je prepoznala ove mogućnosti, nevladin sektor, a očekuje se da i ovaj rad koji je i obrazovni materijal, aktivira i druge potencijalne učesnike u ovom procesu.

                                                                                                      Prof. Oskar Kovač

(Iz sadržaja)

    Monografija pokazuje:
1)  Da je nedovoljna iskorišćenost evropskih fondova za realizaciju projekata;
2)  Da su uzroci prethodnog:
    - nedovoljna promocija evropskih društvenih i ekonomskih vrednosti i nedovoljno znanje o
      njima,
   -  nedostatak informacija o projektima i fondovima EU koji se odražava kroz probleme u
      komunikaciji između fonda i ciljne grupe, artikulaciji ideja i potreba i realizaciji projekata,
   -  nedostatak obučenih ljudskih resursa koji treba da obezbede komunikaciju između fondova i
      potencijalnih korisnika, artikulaciju ideja, izradu aplikacija i naročito, realizaciju projekata;
3)   Da je nesumnjiva potreba i korist od korišćenja ovih fondova za realizaciju projekata u
     Vojvodini koji bi bili neophodni zamajac daljeg razvoja Pokrajine;
4)   Da je moguće i neophodno uspostaviti modele za unapređenje organizovanog korišćenja
   fondova EU i realizaciju projekata uz njihovu podršku.
    Na osnovu rezultata i analize sprovedenog istraživanja baziranog na anketiranju korisnika i potencijalnih korisnika fondova EU predložen je nov model za korišćenje fondova EU u regiji Srbije / Vojvodine. Predlaže se formiranje Centra za projekte pokrajine Vojvodine što je najveći doprinos Monografije, od značaja za teoriju i praksu strateškog menadžmenta i upravljanje projektima.


 

  • Nije moguće prikazati sliku.