Летња пракса у Народној банци Србије


17.05.2017. - 12:46 

Народна банка Србије објављује позив за обављање летње праксе студентима треће, четврте или пете године академских студија у Републици Србији (у обиму од најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова) и држављанима Републике Србије који студирају у иностранству.

Народна банка Србије традиционално организује праксу како би студентима приближила рад централне банке као институције од чијег пословања зависи стабилност финансијских тржишта и како би их упознала с разноврсним функцијама које обавља. Поред тога, студенти ће имати прилику да у пракси примене знање стечено из теорије, кроз реално пословно искуство и рад са висококвалификованим менторима.
На летњу праксу, која ће се обавити од 3. јула до 31. августа 2017. године, Народна банка Србије ће примити до 43 студента треће, четврте или пете године академских студија који студирају на високошколским установама акредитованим од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета, а који ће завршетком студија остварити најмање 240, односно 300 ЕСПБ бодова, и то са следећих студијских програма:
- у основним организационим јединицама:
Економија; Финансије, банкарство и осигурање; Економска анализа и политика; Статистика, информатика и квантитативне финансије; Квантитативне финансије – IMQF (основне студије завршене на математичком или електротехничком факултету); Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање; Међународна економија и спољна трговина; Инвестиционо банкарство; Математика; Примењена математика; Рачунарство и информатика; Статистика, актуарска и финансијска математика; Организационе науке (информациони системи и технологије); Информационе технологије; Право; Студије наука безбедности; Електротехника (Електротехника и рачунарство – модули: Рачунарска техника и информатика или Телекомуникације и информационе технологије; Софтверско инжењерство); Машинство (термотехника); Техничке науке (Информациони инжењеринг, Инжењерство информационих система илислични програми који се односе на информационе системе, пре свега на учење програмских језика).
- у Филијали у Крагујевцу: Економија.
На летњу праксу прима се и до пет студената, држављана Републике Србије, који студирају у иностранству на горе наведеним студијским програмима.
Услови за пријављивање студената који студирају у Републици Србији су следећи:
- просечна оцена остварена током студија најмање 8,00,
- да студенту апсолвентски стаж не траје дуже од годину дана од дана уписа апсолвентског стажа.

Уколико желите да стекнете практична стручна знања и искуство и мотивисани сте да се кроз двомесечну праксу и осмочасовно радно време непосредно упознате с пословањем Народне банке Србије, потребно је да Дирекцији за људске ресурсе и организациона питања путем имејла letnja.praksa@nbs.rs или поштом, односно лично на адресу Београд, Краља Петра 12, с назнаком „За летњу праксу“, доставите следеће:
- биографију
- оригинално уверење, односно потврду високошколске установе с подацима о години студија и просечној оцени, односно успеху оствареном у току студија (преведену на српски језик, за студенте из иностранства) – не старију од месец дана.
- Рок за пријављивање је 1. јун 2017. године, након чега ће бити организована селекција пријављених кандидата који испуњавају основне услове.
- Поступак избора студената који студирају на високошколским установама у РС обухвата проверу познавања основних информација о раду Народне банке Србије, знања енглеског језика и општег образовања и информисаности. О времену и месту тестирања студенти ће бити обавештени путем веб-сајта Народне банке Србије: www.nbs.rs.
Поступак избора студената који студирају у иностранству извршиће се на основу биографије и успеха оствареног у току студија. Студенти који студирају у иностранству потребно је да су остварили најмање 80% од најбољег успеха на универзитету на ком студирају.

Неблаговремено поднете и непотпуне пријаве неће бити разматране.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ
Дирекција за људске ресурсе и организациона питања
11000 Београд, Краља Петра 12
Телефони за контакт: 011/3027-248, 011/3027-391 и 011/3028-771