Прелазак и наставак студија на Факултету техничких наука


27.08.2020. - 11:15 

Лица која су заинтересована за наставак студија на Факултету техничких наука могу да поднесу документацију на вредновање студијског програма у периоду од 01. до 10. септембра 2020. године у временском периоду од 11 до 13 часова на шалтерима Студентске службе у приземљу Факултета поред портирнице (улаз са трга).

Потребна документација за пријаву:
- Пријавни лист (добија се на шалтеру Студентске службе, уз доказ о уплати трошкова вредновања)
- Уверење или диплома о завршеним студијама (оригинал или оверена фотокопија)
- Уверење о положеним испитима (оригинал)
- Студијски програм односно наставни план и програм (оверен)
- Диплома о завршеном четворогодишњем средњем образовању (фотокопија)
- Лична карта (која се подноси на увид) и копија личне карте.


Трошкови пријаве:
Износ: 10.000,00 динара (за студенте ФТН-а 5.000,00 динара)
Жиро рачун: 840-1710666-12
Позив на број: 97 0306111355
Сврха: Вредновање студијског програма


Након вредновања студијског програма Комисија доноси одлуку о упису на Факултет.   

Уколико се одобри упис, термин уписа је после 01. октобра 2020. године.

Упис ће се реализовати према Правилнику о упису студената на студијски програм.

Комплетан Правилник се може погледати на сајту Факултета.


Напомена:

У складу са чланом 41 Закона о високом образовању, између различитих студијских програма може се вршити преношење ЕСПБ бодова, али само у оквиру истог степена и врсте студија.

Студенти који су завршили основне струковне студије и специјалистичке струковне студије, не могу наставити своје студије ни на једном нивоу академских студија.

Такође, прелаз није могућ нити са академских студија на струковне студије.

Студенти који су завршили магистарске студије (према одредбама Закона о универзитету) одговарајућег профила, могу конкурисати за упис на I годину докторских студија.