Архива вести
Претрага вести
Месец
    


 05.12.2013. - 08:16 
Центар за управљање ризиком од катастрофа

Један од главних задатака Центра јесте истраживање у области максимизирања превентивних и активности ублажавања базираних на резултатима примене савремених интердисциплинарних истраживања, математичких метода, модела и технологија, са посебним освртом на информационе и комуникационе технологије, као и сателитска осматрања.

Основне активности центра:

• Промовисање интердисциплинарних истраживања.
• Развој и промовисање културе превенције и ублажавања.
• Праћење хазардних појава коришћењем просторних и временских индикатора.
• Дефинисање индикатора из домена рањивости.
• Вероватноће утицаја IPCC сценарија будућих климатских промена на хазарде у региону.
• Процене рањивости и њихов однос са социо-економским развојем Републике Србије и региона.
• Примена математичких модела за израчунавање индикатора и процене рањивости.
• Развој алгоритама и софтвера за анализу рањивости.
• Анализа и процена ризика од утицаја хазардних појава применом, као и усавршавањем, постојећих модела, а такође и развојем нових модела прилагођених локалним условима.
• Коришћење сателитских снимака и даљинске детекције за процене индикатора хазарда и рањивости.
• Развој интернет портала за коришћење резултата научноистраживачког рада центра.


Чланови центра:

Др ,Душан Сакулски доцент
• Доцент на департману за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, при катедри за инжењерство заштите животне средине

Др Ђорђе Ћосић, доцент
• Доцент на департману за индустријско инжењерство и менаџмент, при катедри за производне системе, организацију и менаџмент

Др Срђан Попов, доцент
• Доцент на департману за рачунарство и аутоматику, прикатедри за примењене рачунарске науке.

Др Мирјана Лабан, доцент
• Доцент на департману за грађевинарство и геодезију, при катедри за грађевинске материјале, процену стања и санацију конструкција

Мр Ана Франк, асистент са магистратуром
• Асистент са магистратуром на департману за грађевинарство и геодезију, при катедри за хидротехнику и геодезију

MSc Љиљања Поповић, истраживач-приправник
• Истраживач-приправник на департману за индустријско инжењерство и менаџмент, при катедри за производне системе, организацију и менаџмент

MSc Јована Симић, докторанд – истраживач
• Докторанд - истраживач на департману за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, при катедри за инжењерство заштите животне средине

MSc Тања Новаковић, докторанд - истраживач
• Докторанд- истраживач на департману за индустријско инжењерство и менаџмент,при катедри за производне системе, организацију и менаџмент


Датум оснивања: 2008. година
Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 7, ИТЦ  IV спрат канцеларија 401, 21101 Нови Сад, Република Србија
Телефон: +381 (0)21 485 2576
e-mail: drrrc.ftn@gmail.com
Skype: drrrcenter
Web: www.drrrc.rs