Правилници

Правилник о начину обрачуна и исплате накнаде за научноистраживачки рад истраживачима у наставним и сарадничким звањима од 10.01.202425.01.2024.20240125
Стратегија управјања ризицима Факултета техничких наука 03.08.202222.11.2022.20221122
Правилник о систему финансијског управјања и контроле на Факултету техничких наука у Новом Саду 03.08.202222.11.2022.20221122
Правилник о ближим условима и начину уписа у регистар студентских организација Факултета техничких наука у Новом Саду, од 08.04.2022.14.04.2022.20220414
Повеља интерне ревизије, број:01-1916 датум: 30.08.2021.07.12.2021.20211207
Правилник о упису студената на студијске програме од 28.09.202210.10.2022.20221010
Правилник Факултета техничких наука у Новом Саду о условима и начину коришћења службених возила и реализацију службених путовања у земљи и иностранству од 24.06.2022. -пречишћен текст06.07.2022.20220706
Правилник о упису, студирању на докторским академским студијама и стицању звања доктора наука, односно, доктора уметности од 29/30. 09.2021.01.12.2021.20211201
Правилник о додели награда најуспешнијим студентима техничких наука у Новом Саду од 30.12.2020.05.02.2021.20210205
Правилник о поступку за стицање звања и заснивање радног односа наставника сарадника и истраживача на Факултету техничких наука у Новом Саду од 29.5.2019. и од 15.07.2020.21.07.2020.20200721
Одлука о преузимању Кодекса о академском интегритету Универзитета у Новом Саду, као Кодекса о академском интегритету Факултета техничких наука у Новом Саду од 27.12.2023. године11.03.2024.20240311
Правилник о заштити података о личности од 03.12.2021.12.01.2022.20220112
Правилник о условима и начину ослобађања плаћања трошкова по трошковнику Факултета техничких наука у Новом Саду од 27.12.2019.12.06.2023.20230612
Правилник о научноистраживачкој и уметничкоистразивачкој делетности Факултета техничких наука од 26.6.2019.23.07.2019.20190723
Правилник о методологији избора модула, подмодула и изборних предмета на основним и мастер академским студијама на Факултету техничких наука од9.07.2023.04.10.2023.20231004
Правилник о извођењу наставе, методологији доделе ЕСПБ бодова, основама вредновања предиспитних обавеза и начину провере знања студената, од 29.11.2023.19.04.2024.20240419
Правилник о дисциплинској одговорности студента од 17.05.2019.21.05.2019.20190521
Правилник о раду Факултета техничких наука од 4.4.2019. и 04.05.2022.23.05.2022.20220523
Правилник о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду од 13.3.2019. са изменама и допунама 27.03. 2019. 03. 04. 2019. 4.11.2020. и 24.02.2023.26.04.2023.20230426
Правилник о изради распореда часова наставе и распореда испита на Факултету техничких наука од 29/30. 09.2019.08.10.2021.20211008
Правилник о поступку одлучивања за продужење радног односа редовним професорима Факултета техничких наука у Новом Саду од 31.01.2019. године04.02.2019.20190204
Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент Факултета техничких наука од 28.12.2018.10.01.2019.20190110
Правилник о додели награда запосленима на Факултету техничких наука од 15.5.2015.09.05.2023.20230509
Правилник о приходима и расходима издавања публикација од 24.06.202206.07.2022.20220706
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности од 31.05.2023.12.06.2023.20230612
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Факултету техничких наука у Новом Саду од 4.12.2015.02.02.2018.20180202
Правилник о обезбеђењу квалитета у поступку самовредновања од 28.09.2022.10.10.2022.20221010
Правилник о извођењу приступних предавања, датум доношења правилника 30.11.201620.04.2017.20170420
Правилник о канцеларијском пословању Факултета техничких наука датум доношења правилника 03.07.201520.04.2017.20170420
Правилник о вредновању квалитета наставног процеса и рада Факултета. Правилник донет на седници одржаној дана 28.12.2016.16.07.2018.20180716
Правилник о раду библиотеке Факултета техничких наука. Правилник донет на седници одржаној дана 28.12.2016.16.07.2018.20180716
Правила организовања и реализације теоријских основа Докторске дисертације односно, Докторког уметничког пројекта од године од 31.5.2023.године.13.06.2023.20230613