Правилници

Одлука - методолошко упутство за формирање цене школовања07.09.2017.20170907
Правилник о извођењу наставе, методологији доделе ЕСПБ бодова, основама вредновања предиспитних обавеза и начину провере знања студената 15.06.2017 НОВО14.07.2017.20170714
Кодекс о академском интегритету Факултета техничких наука у Новом Саду, датум доношења правилника 26.04.201715.06.2017.20170615
Правилник о поступку за стицање звања и заснивање радног односа наставника сарадника и истраживача на Факултету техничких наука у Новом Саду, датум доношења правилника 26.04.2017.15.06.2017.20170615
Правилник о минималним критериумима за изор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду, датум доношења правилника 26.04.2017.15.06.2017.20170615
Правилник о извођењу приступних предавања, датум доношења правилника 30.11.201620.04.2017.20170420
Правилник о канцеларијском пословању Факултета техничких наука датум доношења правилника 03.07.201520.04.2017.20170420
Правилник о упису студената на Студијске програме16.12.2016.20161216
Правила организовања и реализације теоријских основа Докторске дисертације односно, Докторког уметничког пројекта04.05.2017.20170504
Правилник о упису, студирању на Докторским академским студијама и стицању звања Доктора наука, односно, Доктора уметности16.12.2016.20161216
Правила уписа за школску 2014/15. годину26.11.2014.20141126
Правилник о упису студената на студијске програме28.12.2015.20151228
Правилник о раду библиотеке Факултета техничких наука21.03.2014.20140321
Правилник о вредновању квалитета наставног процеса и рада Факултета21.03.2014.20140321
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности21.03.2014.20140321
Правилник о дисциплинској одговорности студената21.03.2014.20140321
Правилник о избору модула, подмодула и изборних предмета21.03.2014.20140321
Одлука за стицање дипломе са 180 бодова06.06.2016.20160606
Правилник докторских студија Универзитета у Новом Саду03.10.2014.20141003
Правилник о упису, студирању на докторским академским студијама и стицању звања доктора наука17.07.2015.20150717
Правилник о завршетку студија и стицању звања21.03.2014.20140321
Правилник о вредновању студијског програма21.03.2014.20140321
Правила о студирању на основним струковним и основним академским, мастер академским, специјалистичким струковним и специјалистичким академским и докторским студијама21.03.2014.20140321