Правилници

Правилник о дисциплинкој одговорности студента11.05.2018.20180511
Правилник о поступку одлучивања за продужење радног односа редовним професорима Факултета техничких наука у Новом Саду од 31.01.2018. године20.03.2018.20180320
Правилник о условима и начину ослобађања плаћања трошкова по трошковнику Факултетета техничких наука у Новом Саду од 28.12.2017.20.03.2018.20180320
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Факултету техничких наука у Новом Саду од 4.12.2015.02.02.2018.20180202
Правилник о поступку за стицање звања и заснивање радног односа наставника сарадника и истраживача на Факултету техничких наука у Новом Саду, датум доношења правилника 26.04.2017. Измене од 27. 12. 201720.03.2018.20180320
Правилних о полагању испита14.12.2017.20171214
Правилник о извођењу наставе, методологији доделе ЕСПБ бодова, основама вредновања предиспитних обавеза и начину провере знања студената, правилник донет: 15.06.201708.01.2018.20180108
Правилник о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду. Правилник усвојен седници одржаној 26.04.2017.01.02.2018.20180201
Правилник о извођењу приступних предавања, датум доношења правилника 30.11.201620.04.2017.20170420
Правилник о канцеларијском пословању Факултета техничких наука датум доношења правилника 03.07.201520.04.2017.20170420
Правилник о упису студената на Студијске програме, датум усвајања 30.11.201608.01.2018.20180108
Правила организовања и реализације теоријских основа Докторске дисертације односно, Докторког уметничког пројекта. Правила се примењују од 29.06.2016. године.18.01.2018.20180118
Правилник о упису, студирању на Докторским академским студијама и стицању звања Доктора наука, односно, Доктора уметности. Правилник донет на седници одржаној дана 30.11.2016.18.01.2018.20180118
Правила уписа за школску 2014/15. годину26.11.2014.20141126
Правилник о упису студената на студијске програме. Правилник донет на седници одржаној дана 23.12.2015.18.01.2018.20180118
Правилник о вредновању квалитета наставног процеса и рада Факултета. Правилник донет на седници одржаној дана 30.08.2007.18.01.2018.20180118
Правилник о раду библиотеке Факултета техничких наука. Правилник донет на седници одржаној дана 29.08.2007.18.01.2018.20180118
Правила о студирању на основним струковним и основним академским, мастер академским, специјалистичким струковним и специјалистичким академским и докторским студијама. Правило донето на седници одржаној 27.02.2013.27.03.2018.20180327
Правилник о избору модула, подмодула и изборних предмета. Правилник донесен на седници одржаној дана 23.05.2012.18.01.2018.20180118
Правилник о вредновању студијског програма у циљу наставка школовања. Правилник донесен на седници одржаној дана 23.05.2012.27.03.2018.20180327
Правилник о завршетку студија и стицању звања. Правилник донесен на седници одржаној дана 23.05.2012.27.03.2018.20180327
Правилник о упису, студирању на докторским академским студијама и стицању звања доктора наука. Правилник донет на седници одржаној дана 01.07.201527.03.2018.20180327
Правилник докторских студија Универзитета у Новом Саду. Правилник донет на седници одржаној дана 27.08 .2014.18.01.2018.20180118
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности. Правилник донет на седници одржаној дана 30.09.2007.18.01.2018.20180118
Етички кодекс Службе за интерну ревизију, датум доношења: 17.12.200901.02.2018.20180201