prof. dr Janko Hodolič


Nedostaje slika

dr Janko Hodolič

Redovni profesor


Telefon021/485-2306
E-mail
Akademsko zvanjeRedovni profesor
KancelarijaLaboratorija 010A

Janko Hodolič je rođen 09.08.1950. godine u Pivnicama – Opština Bačka Palanka, AP Vojvodina. Srednju mašinsko tehničku školu završio je u Novom Sadu 1969. godine kada upisuje i Mašinski fakultet u Novom Sadu. Diplomski rad je odbranio 1974. godine. Na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu završava i poslediplomske studije na smeru Proizvodno mašinstvo – grupa Mašine alatke. Magistarsku tezu odbranio je 1979. godine, a doktorsku disertaciju  1988. godine. Tokom svog naučno-istraživačkog rada u više navrata se usavršavao na Tehničkim univerzitetima i fakultetima u Bratislavi, Pragu, Berlinu, Beču i Košicama i u firmi Hosch Dortmund, Nemačka. Po završetku studija radi kao asistent u naučnom radu za oblast Mašine alatke, a kasnije na predmetu Automatsko upravljanje mašinama na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. 1989. godine izabran je za docenta za užu naučnu oblast Mašine alatke, Fleksibilni tehnički sistemi i Automatizacija postupaka projektovanja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, da bi za istu oblast za predmete Fleksibilni tehnološki sistemi i Mašine alatke 1994. godine bio izabran za vanrednog profesora. Za redovnog profesora izabran je 1997. godine. Šef je laboratorije za metrologiju, kvalitet, pribore i ekološko inženjerske aspekte. Njegova naučno-instraživačka aktivnost pretežno je orijentisana na primenu računara u raznim inžinjerskim aktivnostima (FTS, CAD/CAP/CAM, CIM) i inžinjerstvo zaštite životne sredine. Do sada je objavio preko 250 naučnih radova, od kojih je oko polovina publikacija na međunarodnom nivou (međunarodne monografije, časopisi, konferencije i sl). Od ukupnog broja naučnih publikacija, 6 su naučne publikacije monografskog karaktera, jedna je monografija, te tri udžbenika. 50 radova je objavljeno u inostranim časopisima. Veći deo objavljenih radova svrstava se u originalne radove. Recenzent je brojnih udžbenika iz njegove uže naučne oblasti. Učestvovao je u realizaciji preko 50 naučno-istraživačkih projekata i istraživačko-razvojnih projekata i tema u zemlji. Takođe je bio veoma aktivan i na raznim međunarodnim projektima. Između ostalog je bio koordinator ili učesnik na velikom broju CEEPUS projekta, TEMPUS projekata, bilateralnih projekata itd. Bio je mentor ili član komisija velikog broja diplomskih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija u Novom Sadu, Beogradu, Kragujevcu, Košicama, Bratislavi. Društveno bitnija angažovanja: potpredsednik Saveza studenata, predsednik saveta OOUR-a Instituta za proizvodno mašinstvo, direktor OOUR-a Instituta za proizvodno mašinstvo, prodekan za nauku, finansije i razvoj FTN-a (1996-1998), prodekan za nauku i međunarodnu saradnju (1998-2012), član je domaćih i stranih stručno naučnih asocijacija, član je uređivačkih odbora domaćih i stranih časopisa. Oženjen je, ima dvoje dece i živi u Novom Sadu.

Trenutno nema podataka o članstvu zaposlenog!
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Redovni profesor06.06.1997.01.12.2015.Departman za proizvodno mašinstvo
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Prodekan za nauku i međunarodnu saradnju01.10.2000.30.09.2012.Fakultet tehničkih nauka
NazivU Ustanovi
Torziona popustljivost pogona na mašinama alatkama

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1974

Automatizacija projektovanja optimalne putanje vrha alata kod numerički upravljanih mašina alatki za obradu struganjem

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1979

Integralni prilaz postprocesiranju upravljačkih informacija u sistemu za automatizovano programiranje fleksibilnih tehnoloških sistema za obradu rotacionih izradaka

Doktorat

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1989

Kriterijum produkcijeOpis
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuBudak I., Vukelić Đ., Bračun D., Hodolič J., Soković M.: Pre-Processing of Point-Data from Contact and Optical 3D Digitization Sensors, Sensors, 2012, Vol. 12, No 1, pp. 1100-1126, ISSN 1424-8220
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBešić I., Van Gestel N., Kruth J., Bleys P., Hodolič J.: Accuracy improvement of laser line scanning for feature measurements on CMM, Optics and Lasers in Engineering, 2011, Vol. 49, No 11, pp. 1274-1280, ISSN 0143-8166
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMatin I., Hadžistević M., Hodolič J., Vukelić Đ., Lukić D.: A CAD/CAE Integrated Injection Mold Design System for Plastic Products, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2012, Vol. 63, No. 5-8, pp. 595-607, ISSN 0268-3768
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuJakovljević Ž., Petrović P., Hodolič J.: Contact states recognition in robotic part mating based on support vector machines, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2012, Vol. 59, No 1-4, pp. 377-395, ISSN 0268-3768
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMrkajić V., Stamenković M., Maleš M., Vukelić Đ., Hodolič J.: Proposal for reducing problems of the air pollution and noise in the urban environment, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2010, Vol. 5, No 1, pp. 49-56, ISSN 1842-4090
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuVukelić Đ., Zuperl U., Hodolič J.: Complex system for fixture selection, modification, and design, International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2009, Vol. 45, No 7-8, pp. 731-748, ISSN 0268-3768
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBudak I., Hodolič J., Soković M.: Development of a programme system for data-point pre-processing in Reverse Engineering, Journal of Materials Processing Technology, 2005, Vol. 162, pp. 730-735, ISSN 0924-0136
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuGatalo R., Hodolič J., Zeljković M., Milošević V., Konjović Z.: Achievements in the developoment and future development of SAPOR-S systems for automatic programming of NC Lathes , Robotics and Computer-integrated Manufacturing, 1988, Vol. 4, No 1/2, pp. 91-102, ISSN 0736-5845.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAgarski B., Budak I., Kosec B., Hodolič J.: An Approach to Multi-criteria Environmental Evaluation with Multiple Weight Assignment, Environmental Modeling & Assessment, 2012, Vol. 17, No 3, pp. 255-266, ISSN 1420-2026.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTrifković B., Budak I., Todorović A., Hodolič J., Puškar T., Jevremović D., Vukelić Đ.: Application of Replica Technique and SEM in Accuracy Measurement of Ceramic Crowns, Measurement Science Review, 2012, Vol. 12, No 3, pp. 90-97, ISSN 1335-8871.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAgarski B., Kljajin M., Budak I., Tadić B., Vukelić Đ., Bosak M., Hodolič J.: Application of multi-criteria assessment in evaluation of motor vehicles’ environmental performances, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, 2012, Vol. 19, No 2, pp. 221-226, ISSN 1330-3651.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAntić A., Petrović P., Zeljković M., Kosec B., Hodolič J.: The influence of tool wear on the chip-forming mechanism and tool vibrations, Materijali in tehnologije, 2012, Vol. 46, No 3, pp. 279-285, ISSN 1580-2949.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVukelić Đ., Tadić B., Lužanin O., Budak I., Križan P., Hodolič J.: A rule-based system for fixture design, Scientific Research and Essays, 2011, Vol. 6, No 27, pp. 5787-5802, ISSN 1992-2248.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuOstojić G., Stankovski S., Vukelić Đ., Lazarević M., Hodolič J., Tadić B., Odri S.: Implementation of automatic identification technology in a process of fixture assembly/disassembly, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 11, pp. 819-825, ISSN 0039-2480.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuTadić B., Vukelić Đ., Hodolič J., Mitrović S., Erić M.: Conservative-Force-Controlled Feed Drive System for Down Milling, Strojniški vestnik - Journal of Mechanical Engineering, 2011, Vol. 57, No 5, pp. 425-439, ISSN 0039-2480.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuVukelić Đ., Ostojić G., Stankovski S., Lazarević M., Tadić B., Hodolič J., Simeunović N.: Machining fixture assembly/disassembly in RFID environment, Assembly Automation, 2011, Vol. 31, No 1, pp. 62-68, ISSN 0144-5154.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuKosec G., Kovačić G., Hodolič J., Kosec B.: Cracking of an aircraft wheel rim made from Al-alloy 2014-T6, Metalurgija, 2010, Vol. 49, No 4, pp. 357-360, ISSN 0543-5846.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBudak I., Soković M., Kopač J., Hodolič J.: Point Data Pre-Processing Based on Fuzzy Logic for Reverse Engineering Modelling, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2009, Vol. 55, No 12, pp. 755-765, ISSN 0039-2480.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuHodolič J., Matin I., Hadžistević M., Vukelić Đ.: Development of Integrated CAD/CAE System of Mold Design for Plastic Injection Molding, Materiale Plastice, 2009, Vol. 46, No 3, pp. 236-242, ISSN 0025-5289.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuAntić A., Hodolič J., Soković M.: Development of a Neutral-Networks Tool-Wear Monitoring System for a Turning Process, Strojniski vestnik = Journal of Mechanical Engineering, 2006, Vol. 52, No 11, pp. 763-776, ISSN 0039-2480.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Redovni profesorMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka06.06.1997.
Vanredni profesorMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka27.06.1994.
DocentMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka28.09.1989.
Asistent - stari nazivMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka26.06.1986.
Asistent - stari nazivMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka07.05.1981.
Asistent - stari nazivMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka22.06.1976.
Asistent pripravnikMetrologija, kvalitet, ekološko inženjerski aspekti, alati i priboriFakultet tehničkih nauka06.12.1974.