vanr. prof. mr Slobodan Tašin


Nedostaje slika

mr Slobodan Tašin

Vanredni profesor


Telefon021/485-2404
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 912

Rođen 21.09.1966. god. u Zrenjaninu. Osnovnu školu i srednju matematičku školu završio u Bečeju. Diplomirao 25.10.1991. na Mašinskom odseku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, smer Mehanika i mašinske konstrukcije.
Zaposlio se na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 3.02.1992. kao asistent pripravnik na Katedri za hidropneumatske mašine. Iste godine upisao poslediplomske studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu, smer Primenjena mehanika fluida koje završava 30.05.1997. odbranom magistarski rada „Prilog numeričkoj i eksperimentalnoj analizi potencijalnog strujanja u rotirajućim sistemima“
Doktorsku disertaciju pod nazivom „Optimalni dijagnostički paket parametara za detekciju kavitacijskih režima u centrifugalnim pumpama“ odbranio 24.11.2016. god. na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i time stekao akademski naziv doktora tehničkih nauka iz oblasti mašinsko inženjerstvo.
U zvanje docenta na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu izabran prvi put 15.04.2017. godine i drugi put 01.05.2022. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran 01.02.2023. godine.
Na Fakultetu tehničkih nauka drži predavanja iz predmeta Pumpe i ventilatori, Pumpne i kompresorske stanice, Proračun cevnih mreža, Hidropneumatski sistemi, Oprema za pripremu prirodnog gasa i nafte, Hidroenergetska postrojenja i oprema i Dijagnostika i održavanje sistema, sve na studijskom programu Energetika i procesna tehnika.
Kao autor, korespondent ili koautor objavio ukupno 48 naučnih radova od čega po jedan rad iz kategorija M21a i M22 i tri rada kategorije M23.
Kao koautor objavio dva univerzitetski udžbenika: „Uvod u hidropneumatsku tehniku“ i „Nenjutnovski fluidi“, oba u izdanju Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Bio član Saveta Fakulteta tehničkih nauka u periodu 2017-2022. Trenutno šef Katedre za mehaniku fluida i hidropneumatsku tehniku na Departmanu za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.
Poseduje licencu odgovornog projektanta iz oblasti mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike. Član Srpskog društva za mehaniku i Inženjerske komore Srbije.
Aktivno radi na poslovima razvoja novih proizvoda, izrade tehničke dokumentacije za nove proizvode, ispitivanja i tehničkog prijema opreme i postrojenja, izradi i reviziji projekata i sudskih veštačenja, sve iz oblasti hidropneumatske, gasne i naftne tehnike i energetike.

Vanredni profesor
01.02.2023.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik-Laborant21.12.2015.01.03.2016.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Asistent sa magistraturom06.10.1997.01.12.2015.Departman za energetiku i procesnu tehniku
Docent01.05.2022.31.01.2023.Katedra za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme
Stručni saradnik-Laborant15.04.2022.30.04.2022.Katedra za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme
Docent15.04.2017.14.04.2022.Katedra za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme
Predavač01.04.2016.Katedra za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme
Naziv funkcijeOdOrganizaciona jedinica
Šef katedre17.10.2022.Katedra za mehaniku fluida i hidropneumatske sisteme
Ne postoje istorijski podaci o funkcijama zaposlenog.
NazivU Ustanovi
Optimalno projektovanje konstrukcija sa zadatom sopstvenom kružnom frekvencijom oscilovanja

Diploma

Mašinsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1991

Prilog numeričkoj i eksperimentalnoj analizi potencijalnog strujanja u rotirajućim sistemima

Magistratura

Mašinsko inženjerstvo

Mašinski fakultet

2000

Kriterijum produkcijeOpis
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVojinović-Miloradov, M., Bukurov, M., Тašin, S. Transport Phenomena of High Toxic and Cancerous Dioxines, PCBs and DDT, 8th International Conference on Flexibile Technologies, Novi Sad, Srbija i Crna Gora, 2003, Proceedings, p. 141-142.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniVojinović-Miloradov, M., Bukurov, M., Tašin, S., Krajinović, S. Air Transport of Highway Toxic Cancerous Dioxins, PCBs, DDT, and Brominated Flame Retardants, PSU-UNS International Conference 2003 "Energy and Environment", Hat Yai Thailand, 2003, Proceedings. p. 77-81.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniUzelac, D., Šostakov, R., Tašin, S. Starting Regimes of a Hydrodynamic Coupling, 4th International Scientific and Proffesional Conference "Power Sourse and Transfer IPS 97", Podgorica - Bečići, 1997, Proceedings, p. 589-597
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBukurov, M., Todorović, B., Tašin, S. Ecological Improvements and Energy Savings at Dry Process Line for Clinker Production, 5th International Symposium and Exibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Prague, 2000, Proceedings on CD, paper No. 106
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetVuković, V., Tašin, S. Uvod u hidropneumatsku tehniku, FTN izdavaštvo, 2006.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTašin, S., Vuković, V., Bukurov, M. Hot Wire Anemometry and Flow Around Centrifugal Impeller. A Quick Solution for Mean Flow, International Conference, "Classics and Fashion in Fluid Machinery", Belgrade, 2002, Proceedings, p. 131-138.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBukurov, M., Tašin, S. Todorović, B. Efficiency Rate of Steam-Water Injector for Hot Water Transportation, PSU-UNS International Conference 2003 "Energy and Environment", Hat Yai Thailand, 2003, Proceedings. p. 126-129.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini7. Tašin, S., Bukurov, M., Todorović B. Energy and Ecological Aspects of Supersonic Steam-Water Jet Pump, PSU-UNS International Conference 2003 "Energy and Environment", Hat Yai Thailand, 2003, Proceedings. p. 130-134.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBukurov, M., Tašin, S., Todorović, B., Bikić, S. Main Conclusions of the Basic Supersonic Steam-Water Jet Pump, Experimental-Theoretical Investigation, The 6th International Conference on Hydraulic Machinery and Hydrodinamics, Timisoara, Romania, 2004, Proceedings, p. 187-194.
(M23) Rad u međunarodnom časopisuUzelac, D., Šostakov, R., Tašin, S.: Starting of an Electric Motor Drive with Hydrodynamic Coupling, Facta Universitatis, Series - Mechanical Engineering, Vol. 1, No. 3, 1998, pp. 537-545
(M23) Rad u međunarodnom časopisuUzelac, D., Tašin, S.: Solving Flow Field in Centrifugal Impellers of Flow Machines by Applying Boundary Elements Method, Facta Universitatis, Series - Mechanical Engineering, Vol. 1, No. 3, 1996, pp. 339-350
(M23) Rad u međunarodnom časopisuUzelac, D., Šostakov, R., Milisavljević. B., Tašin, S.: Boundary Elements Method Applied in Analysis of Flow Field in Turbomachines, Applied & Computing Mathematics, Vol. 1, 1997, pp. 189-197
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniBukurov, M., Bikić, S., Tašin, S. Basics of Thermodynamic Cycle in Steam-Water Injector Mixing Chamber, Scientific Bulletin of the Politehnica University of Timisoara, Transactions on Mechanics, Vol. 53 (67), p. 57-64, Special Issue on the International Conference on Hydraulic Machinery and Equipments, Timisoara, Romania, Oct. 16-17, 2008.
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniTašin, S., Bukurov, M., Bikić, S. Pump Scheduling for Water Supply Systems using GA, International Conference on Engineering and Environment PSUUNS, Novi Sad, Srbija i Crna Gora, 2005, Proceedings on CD, paper no T1-4-4.
(M72) Odbranjen magistarski radPrilog numeričkoj i eksperimentalnoj analizi potencijalnog strujanja u rotirajućim sistemima, Mašinski fakultet Beograd, 1997.
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorMehanika fluida, hidropneumatska, gasna i naftna tehnikaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2023.
DocentMehanika fluida, hidropneumatska, gasna i naftna tehnikaUniverzitet u Novom Sadu21.04.2022.
DocentMehanika fluida, hidropneumatska, gasna i naftna tehnikaUniverzitet u Novom Sadu15.04.2017.
Asistent pripravnik RMehanika fluida, hidropneumatska, gasna i naftna tehnikaFakultet tehničkih nauka01.04.2016.
Asistent - stari nazivPrimenjena mehanika fluida - hidropneumatska tehnikaFakultet tehničkih nauka21.12.2012.
Asistent pripravnik RPrimenjena mehanika fluida - hidropneumatska tehnikaFakultet tehničkih nauka11.06.2009.
Asistent - stari nazivPrimenjena mehanika fluida - hidropneumatska tehnikaFakultet tehničkih nauka28.06.2005.
Asistent - stari nazivPrimenjena mehanika fluida - hidropneumatska tehnikaFakultet tehničkih nauka24.10.1997.