СПИСАК ЧЛАНОВА ДЕКАНСКОГ КОЛЕГИЈУМА


25.06.2014. - 14:07 
СПИСАК ЧЛАНОВА ДЕКАНСКОГ КОЛЕГИЈУМА
СА МАНДАТНИМ ПЕРИОДОМ 1.10.2015. – 30.09.2018.

На основу члана 57. Статута Декански колегијум чине: декан, продекани, менаџер Факултета, секретар Факултета, директори департмана и представник синдикалне организације, а уколико се расправља о питањима из делокруга њиховог рада на седнице се позивају и: интерни ревизор, руководилац докторских студија Факултета, представик одељења за квалитет, директор Рачунарског центра, шеф Студентске службе и други запослени уколико за тим постоји потреба. Имајући у виду наведено Декански колегијум  чине:

1. проф. др Раде Дорословачки, декан
2. проф. др Драгиша Вилотић, продекан за наставу
3. проф. др Владимир Катић, продекан за финансије
4. проф. др Срђан Колаковић, продекан за инвестиције и сарадњу са привредом
5. проф. др Драган Шешлија, продекан за науку и међународну сарадњу
6. проф. др Илија Ковачевић, саветник декана
7. Дарко Чутурић, студент продекан
8. Иван Нешковић, секретар Факултета
9. проф. др Миодраг Хаџистевић, директор Департмана за производно машинство
10. проф. др Растислав Шостаков, директор Департмана за механизацију и конструкционо машинство
11. доц. др Мирослав Кљајић, директор Департмана за енергетику и процесну технику
12. доц. др Бојан Лалић, директор Департмана за индустријско инжењерство и менаџмент
13. проф. др Никола Јорговановић, директор Департмана за рачунарство и аутоматику
14. доц. др Борис Думнић, директор Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације
15. проф. др Ђорђе Лађиновић, директор Департмана за грађевинарство и геодезију
16. доц. др Драган Јовановић, директор Департмана за саобраћај
17. доц. др Дејан Убавин, директор Департмана за инжењерство заштите животне средине
18. проф .др Мила Стојаковић, директор Департмана за опште дисциплине у техници
19. проф. др Драган Спасић, директор Департмана за техничку механику
20. проф. др Драгољуб Новаковић, директор Департмана за графичко инжењерство и дизајн
21. проф. др Дарко Реба, директор Департмана за архитектуру и урбанизам
22. мр Јовица Дакић, представник синдикалне организације