Правилници

Правилник о упису, студирању на докторским академским студијама и стицању звања доктора наука, односно, доктора уметности од 30.09.2019.08.10.2019.20191008
Правилник о упису студената на студијске програме - 05.09.2019.08.10.2019.20191008
Правилник Факултета техничких наука у Новом Саду о условима и начину коришћења службених возилла, сопстевних возила за службене потребе и реализацију службенихпутовања у земљи и иностранству од 17.7.2019.23.07.2019.20190723
Правилник о научноистраживачкој и уметничкоистразивачкој делетности Факултета техничких наука од 26.6.2019.23.07.2019.20190723
Правилник о поступку за стицање звања и заснивање радног односа наставника сарадника и истраживача на Факултету техничких наука у Новом Саду од 29.5.2019.04.06.2019.20190604
Правилник о избору модула, подмодула и изборних предмета на основним и мастер академским студијама на Факултету техничких наука од 29.5.2019.03.06.2019.20190603
Правилник о извођењу наставе, методологији доделе ЕСПБ бодова, основама вредновања предиспитних обавеза и начину провере знања студената, правилник усвојен дана: 16.5.2019.27.05.2019.20190527
Правилник о дисциплинској одговорности студента од 17.05.2019.21.05.2019.20190521
Правилник о раду Факултета техничких наука - пречишћен текст од 4.4.2019.10.04.2019.20190410
Правилник о минималним критеријумима за избор наставника и сарадника на Факултету техничких наука у Новом Саду од 13.3.2019. са изменама и допунама 27.03. 2019. и 03. 04. 2019. - пречишћен текст08.04.2019.20190408
Правилник о изради распореда часова наставе и распореда испита на Факултету техничких наука од 31.01.2019.07.02.2019.20190207
Правилник о поступку одлучивања за продужење радног односа редовним професорима Факултета техничких наука у Новом Саду од 31.01.2019. године04.02.2019.20190204
Правилник о спровођењу избора за Студентски парламент Факултета техничких наука од 28.12.2018.10.01.2019.20190110
Кодекс о академском интегритету Факултета техничких наука од 26.04.2017 са одлуком о примени правилника о поступку утврђивања повреде академског интегритета Универзитета у Новом Саду28.11.2018.20181128
Правилник о додели награда запосленима на Факултету техничких наука од 15.5.2015.16.11.2018.20181116
Правилник о приходима и расходима издавања публикација од 02.07.2018.13.07.2018.20180713
Правилник о академској мобилности студената и наставног и ненастваног особља и академском приyнавању периода мобилности. Број 01-195/4 датум: 2.2.2018.03.07.2018.20180703
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности. Правилник донет на седници одржаној дана 30.5.2018.16.07.2018.20180716
Правилник о условима и начину ослобађања плаћања трошкова по трошковнику Факултетета техничких наука у Новом Саду од 31.01.2019.07.02.2019.20190207
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања на Факултету техничких наука у Новом Саду од 4.12.2015.02.02.2018.20180202
Правилник о обезбеђењу квалитета у поступку самовредновања од 27.12.2017.16.07.2018.20180716
Правилних о полагању испита14.12.2017.20171214
Правилник о извођењу приступних предавања, датум доношења правилника 30.11.201620.04.2017.20170420
Правилник о канцеларијском пословању Факултета техничких наука датум доношења правилника 03.07.201520.04.2017.20170420
Правилник о завршетку студија и стицању звања.15.10.2018.20181015
Правилник о вредновању квалитета наставног процеса и рада Факултета. Правилник донет на седници одржаној дана 28.12.2016.16.07.2018.20180716
Правилник о раду библиотеке Факултета техничких наука. Правилник донет на седници одржаној дана 28.12.2016.16.07.2018.20180716
Правила организовања и реализације теоријских основа Докторске дисертације односно, Докторког уметничког пројекта. Правила се примењују од 29.06.2016. године.18.01.2018.20180118
Правила уписа за школску 2014/15. годину26.11.2014.20141126
Правила о студирању на основним струковним и основним академским, мастер академским, специјалистичким струковним и специјалистичким академским и докторским студијама. Правило донето на седници одржаној 27.02.2013.27.03.2018.20180327
Правилник докторских студија Универзитета у Новом Саду. Правилник донет на седници одржаној дана 27.08 .2014.18.01.2018.20180118
Етички кодекс Службе за интерну ревизију, датум доношења: 17.12.200901.02.2018.20180201