Научно-истраживачке области


29.01.2013. - 00:00
Департман за саобрађај у оквиру свог деловања обавља и научно-истраживачку делатност, као и истраживачко-развојне услуге и студије на основу захтева привредних и непривредних система из следећих области:

• планирање и организација транспорта;
• управљање процесима у транспорту;
• инжењеринг, консалтинг и маркетинг из области саобраћаја;
• услуге пројектовања из области регулисања саобраћаја и израда техничке документације;
• безбедност саобраћаја;
• технологиј и капацитет складишта;
• организације поштанског саобраћаја.

Сарадници Департмана за саобраћај израдили су велики број научно-истраживачких студија и развојних пројеката за потребе саобраћајне привреде и непривредних система из области безбедности и регулације саобраћаја, саобраћајница, технологије транспорта, развоја транспортних средстава, менаџмента и логистике предузећа и других области. На Департману за саобраћај перманентно се врше истраживања из области: безбедности саобраћаја, регулације и управљања саобраћајем, експертиза у области саобраћајних незгода, јавног превоза путника и роба и истраживања у области логистике предузећа, поштанског саобраћаја.