Predmet: Matematičke osnove mašinskog učenja (22 - EAI001)


Osnovne informacije

KategorijaTeorijsko-metodološki
Naučna oblastTeorijska i primenjena matematika
MultidisciplinarnaDa
ESPB6
Matične organizacione jedinice predmeta

Trenutno nema podataka o matičnim organizacionim jedinicama predmeta!
Program predmeta

Program se primenjuje od 17.09.2020..

Kombinovanje znanja matematike iz: 1. Linearne algebre, 2. Analize funkcija više promenljivih i 3. Verovatnoće i slučajnih promenljivih. Cilj ovog predmeta je utvrđivanje veština matričnog računa, njegove primene i matematičkog zapisa, ovladavanje pojmovima i tehnikama računa sa funkcijama više promenljivih, teorije verovatnoće i upoznavanje sa slučajnim promenljivama i slučajnom promenljivom kao obeležjem slučajnog uzorka.
Student ume da primeni matrični zapis i matrični račun, odredi karakteristične vrednosti i vektore i pronađe kanoničke forme matrice. Student je stekao veštine primene matematičke analize funkcija više promenljivih. Student vlada teorijom verovatnoće i uslovne verovatnoće, Bejzovom formulom. Student razlikuje vrste slučajnih promenljivih, diskretne i neprekidne raspodele, ume da pronađe numeričke karakteristike slučajnih promenljivih, oceni parametre raspodele i prepozna osobine ocenjivača.
(1) Linearna algebra Vektori, matrice, operacije, determinante. Invertovanje matrice. Linearne kombinacije, vektorski prostori i podprostori, baza. Norme. Linearne transformacije, karakteristični koreni, vektori, kanoničke forme. Kvadratne forme. (2) Funkcije više promenljivih Gradijent, izvod u pravcu, ekstremi funkcije više promenljivih. Jakobijan, Hesijan, Tejlorova formula. (3) Verovatnoća i slučajne promenljive Prostor verovatnoće, slučajne promenljive, raspodele, primeri diskretnih i neprekidnih raspodela. Uslovna verovatnoća, Bejzova formula, nezavisnost, uslovne raspodele. Očekivanje, varijansa, kovarijansa. Tačkaste ocene parametara raspodele, osobine, metod maksimalne verodostojnosti.
Auditorna predavanja praćena numeričko računskom praktičnom nastavom. Na predavanjima se izlaže teoretski deo gradiva propraćen karakterističnim primerima radi lakšeg razumevanja gradiva. Na praktičnoj nastavi, koja prati predavanja, rade se karakteristični zadaci i produbljuje se izloženo gradivo sa predavanja. Pored predavanja i praktične nastave redovno se održavaju i konsultacije. Deo gradiva se polaže preko testa u toku nastave u okviru predispitnih obaveza. Posle odslušanih predavanja i praktične nastave polaže se pismeni deo ispita. Usmeni deo završnog ispita je obavezan i održava se posle pismenog ispita.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
R. DoroslovačkiPrincipi algebre, opšte, diskretne i linearne.2021Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Z. Stojaković, I. BošnjakElementi linearne algebre2010Symbol, Novi SadSrpski jezik
M. StojakovićMatematička analiza 22002Vedes, BeogradSrpski jezik
D. Perišić, S. Pilipović, M. StojanovićFunkcije više promenljivih diferencijalni i integralni račun1997PMF Novi SadSrpski jezik
M. StojakovićStatistika2000Fakultet tehničkih nauka, Novi SadSrpski jezik
Z. Lozanov-CrvenkovićStatistika2012PMF Novi SadSrpski jezik
Goodfellow et al.Deep Learning2016MIT PressEngleski
Bronshtein et al.Handbook of Mathematics2015Springer-Verlag Berlin HeidelbergEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Testdada30.00
Usmeni deo ispita - primenjena teorijaneda20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda50.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Ovcin dr Zoran
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Bajić Papuga Buda
Docent

Predavanja
Nedostaje slika

Palalić Tamara
Asistent

Auditorne vežbe
Nedostaje slika

Palalić Tamara
Asistent

Računarske vežbe