Predmet: Odabrana poglavlja iz fizike 2 (06 - Z110)


Osnovne informacije

KategorijaAkademsko-opšteobrazovni
Naučna oblast
MultidisciplinarnaNe
ESPB4
Matične organizacione jedinice predmeta

Departman za opšte discipline u tehnici
Program predmeta

Program se primenjuje od 01.10.2005..

Sticanje osnovnih znanja iz fizike detekcije i merenja. U okviru predmeta će se posebno davati značaj onim oblastima fizike neophodnim za monitoring i analzu procesa u životnoj sredini. Cilj je da studenti dobiju osnovu za dalje studiranje i bazu za sticanje specifičnih znanja iz oblasti detekcije, monitoringa i analize u životnoj sredini. Stečena znanja su svakako i osnova za razumevanje stručne literature.
Stečena znanja koja omogućavaju razumevanje fizičkih procesa koji su od bitne važnosti za detektovanje i izučavanje problema zaštite životnog okruženja. Poznavanje teorijskih osnova odabranih poglavlja fizike relevantnih za inženjerstvo zaštite životne sredine, posebno iz oblasti detekcije, kao i praktičnih osnova merenja i tumačenja rezultata fizičkih merenja.
Teorijska nastava: 1) Osnovni zakoni električnog polja. Kulonov zakon i elektrostatika. Jednosmerna struja, Omov zakon,prvi i drugi Kirhofov zakon, Džulov zakon. Magnetno polje, Amperov zakon, Lorencova sila i primene, Faradejev zakon indukcije, samoindukcija i međusobna indukcija. Naizmenične struje, impedanca, rezonancija. 2) Osnove atomske fizike. Borov model atoma, fotoni. Plankov zakon zračenja crnog tela. Stefan-Bolcmanov zakon. Fotoefkat i fotoćelija. De Broljeva teorija,elektronski mikroskop.3) Osnovi nuklearne fizike. Nuklearne sile,radioaktivnost. Apsorpcija gama zraka. Nuklearne reakcije. Fisija, Fuzija. Praktična nastava (laboratorijske i računske vežbe): Laboratorijske vežbe prate oblasti koje se obrađuju na teorijskoj nastavi, na kojima se studenti u praksi osposobljavaju za osnovna merenja, proračune i analize dobijenih eksperimentalnih rezultata. Računska vežbanja takođe prate teorijsku nastavu i na taj način doprinose boljem razumevanju gradiva i upotpunjuju stečena znanja.
Predavanja, računske vezbe, laboratorijske vežbe i konsultacije. Provera znanja se vrši na laboratorijskim vezbama i na ispitu. Ispit se moze polagati na dva kolokvijuma od kojih svaki sadrži logičku celinu gradiva. Oba kolokvijuma se polažu u pismenoj formi. Kolokvijumi se održavaju u toku semestra u kome se izvodi nastava. Studenti koji ne polože ispit preko kolokvijuma moraju polagati seo ispit koji se sastoji iz pismenog i usmenog dela. Pismeni deo završnog ispita je eliminatoran. Usmeni deo završnog ispita je eliminatoran.
AutoriNazivGodinaIzdavačJezik
A.PetrovićFizika u tehnici2000FTNSrpski jezik
Grupa autora sa FTN-aZbirka rešenih zadataka iz fizike I deo2004FTNSrpski jezik
Grupa autora sa FTN-aZbirka rešenih zadataka iz fizike II deo2005FTNSrpski jezik
Grupa autora sa FTN-aPraktikum laboratorijskih vežbi iz fizike2004FTNEngleski
Predmetna aktivnostPredispitnaObaveznaBroj poena
Odbranjene laboratorijske vežbedada20.00
Pismeni deo ispita - kombinovani zadaci i teorijaneda35.00
Prisustvo na predavanjimadada10.00
Usmeni deo ispitaneda35.00
Ime i prezimeVid nastave
Nedostaje slika

Satarić dr Miljko
Redovni profesor

Predavanja
Nedostaje slika

Mihailović dr Aleksandra
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Nemeš dr Tomas
Vanredni profesor

Laboratorijske vežbe
Nedostaje slika

Antić Aleksandar
Asistent

Laboratorijske vežbe