vanr. prof. dr Aleksandra Mihailović


Nedostaje slika

dr Aleksandra Mihailović

Vanredni profesor


Telefon021/485-2279
E-mail
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKabinet 104

LIČNI PODACI

Mesto rođenja: Novi Sad,  Republika Srbija
Datum rođenja: 22. oktobar 1963.
Državljanstvo: srpsko
Adresa:          Trg Dositeja Obradovića 6,  21000 Novi Sad
Telefon:         +381 21 6350-770
E-mail: zandra@uns.ac.rs


OBRAZOVANJE
•  1990. Prirodno matematički fakultet, Novi Sad
                smer:  industrijska fizika,  prosek na studijama  9,05
                naslov diplomskog rada:  "Fotoaktivacija  Hg-199  gama-zračenjem Co-60",  ocena 10

•  2002.         ACIMSI - TEMPUS, Univerzitet u Novom Sadu
                Zvanje: Magistar inženjerstva zaštite životne sredine, prosek:  9,55.
                Naslov magistarskog rada: "Prostorna raspodela zagađenja gradskog zemljišta
                                           Novog Sada olovom iz pokretnih izvora”


•  2016. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
                Zvanje: Doktor fizičkih nauka  
                Naslov doktorske disertacije: "Fizičke karakteristike zemljišta i distribucija
                                               teških metala na gradskom području Novog sada".


RADNO MESTO

• 1992-2002.     Asistent pripravnik, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.                                      

• 2002-2016 Asistent sa magistraturom, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.

• 2016-          Docent, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad.


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA:

Primena fizike u zaštiti životne sredine: fizika zemljišta; distribucija teških metala u zemljištu; buka u radnoj i životnoj sredini.


UČEŠĆE NA PROJEKTIMA

• 1998-2000. Učesnik na projektu grada Novog Sada:
                "Izučavanje i distribucija aerozagađenja i iznalaženje metoda za smanjenje  
                koncentracije ugljen-dioksida (1998-2000)", Grad Novi Sad.

• 2008-2010. Učesnik na republičkom projektu:
                "Tehničko tehnološki aspekti zaštite, iskorišćenja                      
                i reciklaže materijala u grafičkoj industriji", No. 21014.

• 2011.          Učesnik na pokrajinskom projektu:
          "Raspodela zagađenja zemljišta Južnobačkog okruga olovom iz                   
                antropogenih izvora: prostorna analiza u GIS okruženju",   
                Pokrajinski sekretarijat za graditeljstvo, urbanizam i                          
                zaštitu životne sredine, AP Vojvodina.

• 2011-          Učesnik na republičkom projektu:
        "Karakterizacija kinetike i uticaja visoko hazardnih        
                polutanata  otpadnih tokova grafičke industrije"       
                No. TR 34014.


ČLANSTVO U NAUČNIM I STRUČNIM ASOCIJACIJAMA

•         Član Društva fizičara Srbije


POZNAVANJE JEZIKA

•         Engleski i španski (pisanje, čitanje, govor).


PUBLIKACIJE

•         Koautor deset radova sa SCI liste od kojih je 5 iz kategorije M21. Učesnik je   
                na više naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Koautor jna nekoliko zbirki         
                zadataka iz fizike i praktikuma laboratorijskih vezbi za student Fakulteta  
                tehničkih nauka u Novom sadu.

Vanredni profesor
01.02.2021.
Radno mestoOdDoOrganizaciona jedinica
Stručni saradnik-Laborant29.05.2015.01.01.2016.Departman za opšte discipline u tehnici
Asistent sa magistraturom03.12.2002.01.05.2015.Departman za opšte discipline u tehnici
Docent01.02.2016.Katedra za fiziku
NazivU Ustanovi
Fotoaktivacija Hg-199 gama-zračenjem Co-60

Diploma

Fizičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

1990

Prostorna raspodela zagađenja gradskog zemljišta Novog sada olovom iz pokretnih izvora

Magistratura

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Univerzitet u Novom Sadu

2002

Fizičke karakteristike zemljišta i distribucija teških metala na gradskom području Novog Sada

Doktorat

Fizičke nauke

Prirodno-matematički fakultet

2015

Kriterijum produkcijeOpis
(M21a) Rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednostiKiurski J., Marić B., Adamović D., Mihailović A., Samardžić S., Oros I., Krstić J.: Register of hazardous materials in printing industry as a tool for sustainable development management, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2012, Vol. 16, No 1, pp. 660-667, ISSN 1364-0321, UDK: doi:10.1016/j.rser.2011.08.030
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuNinkov J., Marković S., Banjac D., Vasin J., Milić S., Banjac B., Mihailović A.: Mercury content in agricultural soils (Vojvodina Province, Serbia), Environmental Science and Pollution Research, 2017, pp. 10966-10975, ISSN 0944-1344, UDK: DOI 10.1007/s11356-016-7897-1
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMihailović A., Budinski-Petković Lj., Popov S., Ninkov J., Vasin J., Ralević N., Vučinić-Vasić M.: Spatial distribution of metals in urban soil of Novi Sad, Serbia: GIS based approach, Journal of Geochemical Exploration, 2015, No 150, pp. 104-114, ISSN 0375-6742
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuMihailović A., Vučinić-Vasić M., Todorović (Žikić) N., Hansman J., Vasin J., Krmar M.: Potential factors affecting accumulation of unsupported 210Pb in soil. , Radiation Physics and Chemistry, 2014, Vol. 99, pp. 74-78, ISSN 0969-806X
(M21) Rad u vrhunskom međunarodnom časopisuVučinić-Vasić M., Mihailović A., Kozmidis-Luburić U., Nemeš T., Ninkov J., Zeremski T., Antić B.: Metal contamination of short-term snow cover near urban crossroads: Correlation analysis of metal content and fine particles didtribution, Chemosphere, 2012, Vol. 6, No 86, pp. 585-592, ISSN 0045-6535
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuKrmar M., Velojić M., Hansman J., Ponjarac R., Mihailović A., Todorović N., Vučinić-Vasić M., Savić R.: Wind erosion on Deliblato (the largest European continental sandy terrain) studied using Pb-210(ex) and Cs-137 measurement, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2015, Vol. 303, No 3, pp. 2511-2515, ISSN 0236-5731
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuLomen I., Mihailović A., Cvetićanin L.: Sound Maps and Noise Calculation in Work-Space with Specification to a Printing Office , Fluctuation and Noise Letters, 2012, Vol. 11, No 4, ISSN 0219-4775
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuMihailović A., Samardžić S., Kiurski J., Krstić J., Oros I., Kovačević I.: Occupational noise in printing companies, Environmental Monitoring and Assessment, 2011, Vol. 181, No 1-4, pp. 111-122, ISSN 0167-6369, UDK: DOI: 10.1007/s10661-010-1817-5
(M22) Rad u istaknutom međunarodnom časopisuBudinski-Petković Lj., Kozmidis-Luburić U., Mihailović A.: Random sequential adsorption with diffusional relaxation on a square lattice Naziv časopisa: Physica A , Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, 2001, pp. 339-344, ISSN 0378-4371
(M23) Rad u međunarodnom časopisuMihailović A., Vučinić-Vasić M., Ninkov J., Erić S., Ralević N., Nemeš T., Antić A.: Multivariate analysis of metals content in urban snow near traffic lanes in Novi Sad, Serbia, Journal of the Serbian Chemical Society, 2014, Vol. 79, No 2, pp. 265-276, ISSN 0352-5139
ZvanjeUža naučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorTeorijska i primenjena fizikaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2021.
DocentTeorijska i primenjena fizikaUniverzitet u Novom Sadu01.02.2016.
Asistent - stari nazivTeorijska i primenjena fizika29.05.2012.
Asistent - stari nazivTeorijska i primenjena fizikaFakultet tehničkih nauka19.06.2009.
Asistent - stari nazivTeorijska i primenjena fizikaFakultet tehničkih nauka28.06.2005.