ванр. проф. др Мирко Борисов


Недостаје слика

др Мирко Борисов

Ванредни професор


Телефон021/485-2260
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Након основне школе (носилац Вукове дипломе), уписује Војну гимназију и дипломира на Војној академији у Београду 1982.године, као један од најбољих студената. Наставља студије геодезије и геоинформатике на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, и као први кандидат у генерацији, одбранио је магистарски рад под насловом "Општа географска карта СР Југославије 1:1000 000". Овај рад има посебан значај јер представља Прву дигиталну географску карту која је урађена у Србији (у Југославији). Докторску дисертацију под насловом "Модел и организација геопросторних података за размеру 1:50 000", одбранио је 2004. године, такође, на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. За овај рад добија награду и плакету Друштва за информатику Србије. Дисертација се налази на више универзитета у нас и Европи, и користи се као литература на докторским и мастер студијама.

Поред универзитетског образовања, имао је специјалистичко усавршавање и студијске боравке у Великој Британији 2002. године (Yорк Ст Јохн - Цоллеге оф тхе Университy оф Леедс) и у Белгији 2007. године (ЕСРИ - БЕЛУX, ГИС).

У наставном и педагошком раду на високошколским установама је ангажован од 1997. године, када је изабран у звање асистента а касније и доцента за предмете Математичка картографија и Просторни информациони системи, на Војно-техничкој академији у Београду. Држао је наставу на Војно-техничкој академији, Географском факултету Универзитета у Београду, Грађевинском факултету Универзитета у Подгорици и Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Објавио је више од 125 научно-стручних радова у међународним и домаћим часописима, као и на конференцијама код нас и у иностранству. Такође, објавио је уџбенике из Више геодезије и Картографије, монографију под насловом "Развој ГИС" и коаутор је националне монографије под насловом "Геодетска делатност у Србији 1837.-2012".

Од 2006. до 2011. године био је начелник Војногеографског института у Београду.

Од 2011. године, ангажован је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду активно, где је биран у звање доцента и ванредног професора за ужу научну област -геоинформатика.

Године 2012., изабран је за редовног члана Српске Академије Иновационих Наука, а 2015. године за помоћника генералног директора Републичког геодетског завода, у Београду.

Ванредни професор
01.10.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.10.2011.01.09.2016.Катедра за системе, сигнале и управљање
НазивУ Установи
Анализа картографског генералисања саобраћајне мреже на картама размерног низа од ТК 25 до ТК 200

Диплома

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

1991

Општа географска карта СР Југославије 1:1 000 000

Магистратура

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

1997

Модел и организација геопросторних података за размеру 1:50 000

Докторат

Грађевинско инжењерство

Грађевински факултет

2004

Критеријум продукцијеОпис
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica M., Jovanović D., Sabo F., BORISOV M., Vrtunski M., Alargić I. (2016): Comparison of MODIS 250 m products for early corn yield predictions: a case study in Vojvodina, Serbia, Open Geosciences, Vol. 8, No. 1, Warsaw, Poland, pp. 747-759, ISSN 2391-5447, UDK https://doi.org/10.1515/geo-2016-0070
(М23) Рад у међународном часописуBORISOV M., Petrović V., Vulić M. (2015): Optimal map conic projection - a case study for the geographic territory of Serbia, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol. 22, No. 2, Osijek, Croatia, pp. 391-399, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуBORISOV M., Trifković M., Nestorović Ž., Marinković G., Pejičić G. (2012): Creating the digital key of topographic- cartographic symbols in ArcGIS and web map server environments, TTEM, Vol.7, No.4, Sarajevo, Bosnia and Hercegovina, pp. 1575-1579, ISSN 1840-1503
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica M., BORISOV M. (2011): The analysis of data quality of topographic maps (IF 2010=0.215), Geodetski vestnik, Vol. 55, No 4, Ljubljana, Slovenia, pp. 713-725, ISSN 0351-0271, UDK: 528.93/94
(М23) Рад у међународном часописуBORISOV M. (2010): Problems of the Scale and Building of Topographical Data Infrastructure, Geodetski list, Vol.64 (87) No.2, Zagreb, Croatia, pp. 109-116, ISSN 0016-710X, UDK: 528.93:528.915:528.425.4:004.6
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомPetrović V., BORISOV M., Zlatanović D., Djurdjevac-Ignjatović L. (2017): Vertical accuracy of data on the topographics maps and their application in the mining, Mining and Metallurgy Engineering Bor, No. 3-4, Serbia, pp. 39-50, ISSN 2334-8836, UDK: [528.4:681.325(045)=111], doi:10.5937/mmeb1704039P
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомPetrović V., Zlatanović D., BORISOV M., Djurdjevac-Ignjatović L. (2016): Concepts of 3D Terrain Modeling and Geomorphometric Analysis in Mining, Mining and Metallurgy Engineering Bor, No. 3, Serbia, pp. 1-12, ISSN 2334-8836, UDK: 622:681.33(045)=111
(М30) Зборници међународних научних скуповаImamović E., BORISOV M., Trifković M., Čeliković R. (2015): An analysis of zone subsidence of terrain in the inner city area of the Tuzla in terms of construction development, Original scientific paper, 15. International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO – SGEM, Albena, Bulgaria, pp. 51-63, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2015B22.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBORISOV M., Trifković M. (2014): Appliance of the new technologies at cartography and visualisation of geospatial data, Naučni rad, Zbornik radova Građevinskog fakulteta u Subotici, Međunarodna konferencija “Savremena dostignuća u građevinarstvu“ Subotica, Srbija, str. 188-190. ISSN 0352-6852.
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBorisov M., Ilić A., Tatomirović S. (2009): The national cartographic project in Serbia, ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Vienna, Austria, pp. 327-333
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBorisov M., Šikora I., Tatomirović S. (2008): Topographic map at the scale 1:250 000 - The first map in army of Serbia produced according to NATO standards, Second International Conference on Cartography and GIS, Borovets, Bulgaria, pp. 229-236
(М42) Монографија националног значаја, монографско издање грађе,BORISOV M. (2006): Razvoj GIS, Monografija, Zadužbina Andrejević, Beograd, Srbija, 86 str., ISSN 1450-801X, ISBN 86-7244-514-7
(М43) Монографска библиографска публикацијаBORISOV M. (2012): Kartografija, Poglavlje u Monografiji "Geodetska delatnost u Srbiji 1837.-2012.", Republički geodetski zavod, Beograd, Srbija, str. 98-113, ISBN 978-86-459-0422-8
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBORISOV M., Vrtunski M., Alargić I., Vladisavljević M. (2015): Analiza primene Gausove metode kod rešavanja glavnih geodetskih zadataka na elipsoidu, Tehnika, No 6, Beograd, Srbija, pp. 929-936, ISSN 0040-2176, UDK: 528.232.2:519.218.7
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаDavidović M., Petrović V., BORISOV, Mirko. (2016): Analysis of the Display of Digital Terrain Models using Different Interpolation Methods, Professional paper, Geodetski list, Vol.70 (93), No.3, Zagreb, Croatia, pp. 267-282, ISSN 0016-710X, UDC:[528.93:517.518.85:519.21/.24
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBORISOV M., Govedarica M., Petrović V. (2011): Kartografske konusne projekcije i njihova primena u državnoj kartografiji, No 91/4, Glasnik Srpskog geografskog drustva, Beograd, Srbija, pp. 183-204, ISSN 0350-3593, UDK: 528.235
(М52) Рад у часопису националног значајаBORISOV M., Petrović V. (2017): Produkcija topografske karte razmera 1:50000 u okruženju geobaze podataka, Pregledni rad, Geodetski glasnik, br 48, Vol. 51, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, pp. 89-102, ISSN 1512-6102, UDC:528.932
(М52) Рад у часопису националног значајаBorisov M., Banković R. (2012): Nova službena kartografska projekcija Srbije, Vojnotehnički glasnik, Vol. 60, No 1, Beograd, Srbija, pp. 201-215, ISSN 0042-8469, UDK: 623 355/359
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M., Tegeltija M. (2016): Analysis of geomorphological features of the mountain of Fruška Gora, Orginalni naučni rad, Srpska nauka danas/Serbian Science Today, Vol.1, No.2, Zadužbina Andrejević, Beograd, pp. 335-345, ISSN 2466 - 4189, UDC:551.432 ( 497.113)
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M., Govedarica M., Orihan M. (2015): Rotacija Zemlje i određivanje parametara Zemljine orijentacije, Pregledni rad, Geodetski glasnik, br 46, Vol. 49, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, pp. 75-90, ISSN 1512-6102, UDC:528.2
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M., Petrović V., Davidović M. (2016): Primena različitih metoda u kreiranju 3D modela terena i analiza kvaliteta podataka, Geodetska služba, No 121, Beograd, Srbija, pp. 35-47, ISSN 1451-0561, UDK: [528.932:004.921/.925] + [528.235+528.06]
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M., Petrović V. (2015): Modifikovana polikonusna projekcija i njena primena u službenoj kartografiji, Pregledni rad, Geodetska služba, No 120, Beograd, Srbija, pp. 42-52, ISSN 1451-0561, UDK:[528.913+528.235](084.3-16)(497.11)
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M., Petrović V., Vulić M. (2014): Vizuelizacija 3D modela geopodataka i njihova primena, Geodetski glasnik, br. 45, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, pp. 29-45, ISSN 1512-6102, UDK: 528
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M., Petrović V., Vulić M. (2014): Prva digitalna geografska karta u Srbiji – izazovi i nove mogućnosti, Originalni naučni rad, Geodetska služba, No. 118, Beograd, Srbija, pp. 5-12, ISSN 1451-0561, UDC: [912.43: 656.7 (084.3-16)] (491.11):004.9
(М53) Рад у научном часописуBorisov M. (2014):Vizualizacija i gustina podataka na topografskim kartama, Stručni rad, Geodetska služba, No. 117, Beograd, Srbija, pp. 40-50, ISSN 1451-0561, UDC: [528.914: 528.93]
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорГеоинформатикаУниверзитет у Новом Саду01.10.2016.
ДоцентАутоматика и управљање системима-геоинформатикаФакултет техничких наука01.10.2011.
ДоцентГеодезијаВојно - техничка академија26.05.2005.
Асистент 1 - магистарГеодезијаВојно - техничка академија16.05.2002.
Асистент 1 - магистарГеодезијаФакултет техничких наука13.01.1998.