ванр. проф. др Мирко Борисов


Недостаје слика

др Мирко Борисов

Ванредни професор


Телефон021/485-2260
E-mail
Академско звањеВанредни професор

Након основне школе (носилац Вукове дипломе), уписује Војну гимназију и дипломира на Војној академији у Београду 1982.године, као један од најбољих студената. Наставља студије геодезије и геоинформатике на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, и као први кандидат у генерацији, одбранио је магистарски рад под насловом "Општа географска карта СР Југославије 1:1000 000". Овај рад има посебан значај јер представља Прву дигиталну географску карту која је урађена у Србији (у Југославији). Докторску дисертацију под насловом "Модел и организација геопросторних података за размеру 1:50 000", одбранио је 2004. године, такође, на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. За овај рад добија награду и плакету Друштва за информатику Србије. Дисертација се налази на више универзитета у нас и Европи.

Поред универзитетског образовања, имао је специјалистичко усавршавање и студијске боравке у Великој Британији 2002. године (Yорк Ст Јохн - Цоллеге оф тхе Университy оф Леедс) и у Белгији 2007. године (ЕСРИ - БЕЛУX, ГИС).

У наставном и педагошком раду на високошколским установама је ангажован од 1997. године, када је изабран у наставно звање асистента, а касније и доцента за предмете Математичка картографија и Просторни информациони системи. Држао је наставу на Војно-техничкој академији у Београду, Географском факултету Универзитета у Београду, Грађевинском факултету Универзитета у Подгорици и Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Објавио је више од 130 научно-стручних радова у међународним и домаћим часописима. Такође, члан је уређивачких одбора и редакција у више међународних часописа и био рецензент на више од 30 научно-стручних радова и библиографских публикација. Објавио је уџбенике из Теоријске (више) геодезије и Картографије, монографију под насловом "Развој ГИС" и коаутор је националне монографије под насловом "Геодетска делатност у Србији 1837.-2012".

Од 2006. до 2011. године био је начелник Војногеографског института у Београду, а 2015. године и помоћник генералног директора Републичког геодетског завода у Београду.

Од 2011. године, ангажован је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду активно, где је биран у наставно звање доцента, а 2016. у ванредног професора за ужу научну област -геоинформатика.

Ванредни професор
01.10.2016.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Доцент01.10.2011.01.09.2016.Катедра за системе, сигнале и управљање
НазивУ Установи
Анализа картографског генералисања саобраћајне мреже на картама размерног низа од ТК 25 до ТК 200

Диплома

Геодетско инжењерство

Грађевински факултет

1991

Општа географска карта СР Југославије 1:1 000 000

Магистратура

Геодетско инжењерство

Грађевински факултет

1997

Модел и организација геопросторних података за размеру 1:50 000

Докторат

Геодетско инжењерство

Грађевински факултет

2004

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаBORISOV M., Mijić N., Ilić Z., Petrović M. V. (2018): "Analysis and Visualization of the 3D Model - Case study municipality of Aleksandrovac (Serbia)", Article, Advanced Technologies, Systems and Applications III, Volume 2, (eBook), Changins, Springer Nature Switzerland AG, str. 80-92, ISBN 978-3-030-02577-9
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica M., Jovanović D., Sabo F., BORISOV M., Vrtunski M., Alargić I. (2016): Comparison of MODIS 250 m products for early corn yield predictions: a case study in Vojvodina, Serbia, Open Geosciences, Vol. 8, No. 1, Warsaw, Poland, pp. 747-759, ISSN 2391-5447, UDK https://doi.org/10.1515/geo-2016-0070
(М23) Рад у међународном часописуBORISOV M., Petrović V., Vulić M. (2015): Optimal map conic projection - a case study for the geographic territory of Serbia, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol. 22, No. 2, Osijek, Croatia, pp. 391-399, ISSN 1330-3651, DOI: 10.17559/TV-20140707123107
(М23) Рад у међународном часописуBORISOV M., Trifković M., Nestorović Ž., Marinković G., Pejičić G. (2012): Creating the digital key of topographic- cartographic symbols in ArcGIS and web map server environments, TTEM, Vol.7, No.4, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 1575-1579, ISSN 1840-1503
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica M., BORISOV M. (2011): The analysis of data quality of topographic maps (IF 2010=0.215), Geodetski vestnik, Vol. 55, No 4, Ljubljana, Slovenia, pp. 713-725, ISSN 0351-0271, UDK: 528.93/94, COBISS: 1.03
(М23) Рад у међународном часописуBORISOV M. (2010): Problems of the Scale and Building of Topographical Data Infrastructure, Geodetski list, Vol.64 (87) No.2, Zagreb, Croatia, pp. 109-116, ISSN 0016-710X, UDK: 528.93:528.915:528.425.4:004.6
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомPetrović V., BORISOV M., Zlatanović D., Djurdjevac-Ignjatović L. (2017): Vertical accuracy of data on the topographics maps and their application in the mining, Mining and Metallurgy Engineering Bor, No. 3-4, Serbia, pp. 39-50, ISSN 2334-8836, UDK: [528.4:681.325(045)=111], doi:10.5937/mmeb1704039P
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомPetrović V., Zlatanović D., BORISOV M., Djurdjevac-Ignjatović L. (2016): Concepts of 3D Terrain Modeling and Geomorphometric Analysis in Mining, Mining and Metallurgy Engineering Bor, No. 3, Serbia, pp. 1-12, ISSN 2334-8836, UDK: 622:681.33(045)=111, doi:10.5937/mmeb1603001P
(М30) Зборници међународних научних скуповаImamović E., BORISOV M., Trifković M., Čeliković R. (2015): An analysis of zone subsidence of terrain in the inner city area of the Tuzla in terms of construction development, Original scientific paper, 15. International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO – SGEM, Albena, Bulgaria, pp. 51-63, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2015B22.
(М30) Зборници међународних научних скуповаBORISOV M., Nikolić G., Petrović V., Đurović R., Sušić Z. (2014): Primena GIS u sistemu praćenja životne sredine, 5. internacionalni naučno-stručni skup Građevinarstvo, nauka, praksa – Žabljak, Crna Gora, 2014., 2. International Conference GNP 2010 Civil Engineering – Science and Practice, Podgorica: Građevinski fakultet u Podgorici, 3-7 Mart, 2008, pp. 1937-1944, ISBN 978-86-82707-23-3, UDK: COBISS.CG-ID 24170256
(М30) Зборници међународних научних скуповаBORISOV M., Trifković M. (2014): Appliance of the new technologies at cartography and visualisation of geospatial data, International conference "Contemporary achievements in civil engineering", Subotica, Serbia, pp. 1063-1075, DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.140
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуBORISOV M. (2013): Cartography and Land Management, Modern Geodesy and Land Management: University of Appl. Science TFH Georg Agricola (TFH) from Bohum, Germany and University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences (FTN) from Novi Sad, 1. Modern Geodesy and Land Management, Novi Sad, 4-9 Novembar, 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBORISOV M., Ilić A., Tatomirović S. (2009): The national cartographic project in Serbia, ICA Symposium on Cartography for Central and Eastern Europe, Vienna, Austria, pp. 327-333
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниBORISOV M., Šikora I., Tatomirović S. (2008): Topographic map at the scale 1:250 000 - The first map in army of Serbia produced according to NATO standards, Second International Conference on Cartography and GIS, Borovets, Bulgaria, pp. 229-236
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаBORISOV M., Argakijev S. (2012): Kartografija, Poglavlje u okviru Monografije "Geodetska delatnost u Srbiji 1837-2012.", Beograd, Republički Geodetski Zavod, 2012, str. 98-113, ISBN 978-86-459-0422-8
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBORISOV M., Vrtunski M., Alargić I., Vladisavljević M. (2015): Analiza primene Gausove metode kod rešavanja glavnih geodetskih zadataka na elipsoidu, Tehnika, No 6, Beograd, Srbija, pp. 929-936, ISSN 0040-2176, UDK: 528.232.2:519.218.7
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаNestorović Ž., Trifković M., BORISOV M., Petrović V., Vidović M. (2015): Mogućnosti korišćenja postojećih geodetskih mreža za utvrđivanje raseda na malim područjima, Izgradnja, Vol. 69, No 1-2, Beograd, Srbija, pp. 13-18, ISSN 0350-5421, UDK: 528.41:551.243.17
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаNestorović Ž., Trifković M., BORISOV M. (2012): Problematika inoviranja geodetskog osmatranja velikih brana, Izgradnja, Vol. 66, No 11-12, Beograd, Srbija, pp. 550-553, ISSN 0350-5421
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBORISOV M., Hrib Ž., Vulić M. (2012): Low-cost photogrametry in mining, Podzemni radovi, No 21, Beograd, Srbija, pp. 169-175, ISSN 0354-2904, UDK: 62
(М52) Рад у часопису националног значајаMarinković G., BORISOV M. (2012): Samovlasno zauzeće zemljišta u društvenoj svojini - uzurpacija, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, No 21, Subotica, Srbija, pp. 125-134, ISSN 0352-6852, UDK: 343.74
(М52) Рад у часопису националног значајаBORISOV M., Banković R. (2012): Nova službena kartografska projekcija Srbije, Vojnotehnički glasnik, Vol. 60, No 1, Beograd, Srbija, pp. 201-215, ISSN 0042-8469, UDK: 623+355/359
(М52) Рад у часопису националног значајаBORISOV M., Banković R. (2012): Zakrivljenost Zemljine površi i vidljivost između dva položaja, Vojnotehnički glasnik, Vol. 60, No 2, Beograd, Srbija, pp. 216-234, ISSN 0042-8469, UDK: 623+355/359
(М52) Рад у часопису националног значајаBORISOV M., Petrović V., Vulić M. (2014): Vizualizacija 3D modela geopodataka i njihova primena, Geodetski glasnik, Vol. 48, No 45, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 29-45, ISSN 2233-1786, UDK: 004.6:528.92
(М52) Рад у часопису националног значајаMarinković G., Trifković M., BORISOV M.(2014): Veštačenja i superveštačenja u geodetskoj struci, Zbornik radova Građevinskog fakulteta, 2014, No 26, Subotica, Srbija, pp. 185-194, ISSN 0352-6852, UDK: 528:347.948
(М52) Рад у часопису националног значајаBORISOV M., Petrović V. (2017): Produkcija topografske karte razmera 1:50 000 u okruženju geobaze podataka, Pregledni rad, Geodetski glasnik, Vol. 51, No 48, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 89-102, ISSN 1512-6102, UDC:528.932
(М52) Рад у часопису националног значајаBORISOV M., Govedarica M., Orihan M. (2015): Rotacija Zemlje i određivanje parametara Zemljine orijentacije, Geodetski glasnik, Vol. 49, No 46, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 75-90, ISSN 2233-1786, UDK: 528.2
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M., Petrović V. (2015): Modifikovana polikonusna projekcija i njena primena u službenoj kartografiji, Pregledni rad, Geodetska služba, No 120, Beograd, Srbija, pp. 42-52, ISSN 1451-0561, UDK:[528.913+528.235](084.3-16)(497.11)
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M. (2014):Vizualizacija i gustina podataka na topografskim kartama, Stručni rad, Geodetska služba, No. 117, Beograd, Srbija, pp. 40-50, ISSN 1451-0561, UDC: [528.914: 528.93]
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M., Petrović V., Davidović M. (2016): Primena različitih metoda u kreiranju 3D modela terena i analiza kvaliteta podataka, Geodetska služba, No 121, Beograd, Srbija, pp. 35-47, ISSN 1451-0561, UDK: [528.932:004.921/.925] + [528.235+528.06]
(М53) Рад у научном часописуDavidović M., Petrović V., BORISOV, Mirko. (2016): Analysis of the Display of Digital Terrain Models using Different Interpolation Methods, Professional paper, Geodetski list, Vol.70 (93), No.3, Zagreb, Croatia, pp. 267-282, ISSN 0016-710X, UDC:[528.93:517.518.85:519.21/.24
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M., Tegeltija M. (2016): Analysis of geomorphological features of the mountain of Fruška Gora, Orginalni naučni rad, Srpska nauka danas/Serbian Science Today, Vol.1, No.2, Zadužbina Andrejević, Belgrade, Serbia, pp. 335-345, ISSN 2466 - 4189, UDC:551.432 ( 497.113)
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M., Petrović V., Vulić M. (2014): Prva digitalna geografska karta u Srbiji – izazovi i nove mogućnosti, Originalni naučni rad, Geodetska služba, No. 118, Beograd, Srbija, pp. 5-12, ISSN 1451-0561, UDC: [912.43: 656.7 (084.3-16)] (491.11):004.9
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Ванредни професорГеоинформатикаУниверзитет у Новом Саду01.10.2016.
ДоцентАутоматика и управљање системима-геоинформатикаФакултет техничких наука01.10.2011.
ДоцентГеодезијаВојно - техничка академија26.05.2005.
Асистент 1 - магистарГеодезијаВојно - техничка академија16.05.2002.
Асистент 1 - магистарГеодезијаФакултет техничких наука13.01.1998.