проф. др Мирко Борисов


Недостаје слика

др Мирко Борисов

Редовни професор


Телефон021/485-2260
E-mail
Академско звањеРедовни професор

Након основне школе (носилац Вукове дипломе), уписује Војну гимназију и дипломира на Војној академији у Београду 1982.године, као један од најбољих студената. Наставља студије геодезије и геоинформатике на Грађевинском факултету Универзитета у Београду, и као први кандидат у генерацији, одбранио је магистарски рад под насловом "Општа географска карта СР Југославије 1:1000 000". Овај рад представља Прву дигиталну географску карту која је урађена у Србији (у Југославији). Докторску дисертацију под насловом "Модел и организација геопросторних података за размеру 1:50 000", одбранио је 2004. године, такође, на Грађевинском факултету Универзитета у Београду. За овај рад добија награду и плакету Друштва за информатику Србије. Дисертација се налази на више универзитета у нас и Европи.

Поред универзитетског образовања, имао је специјалистичко усавршавање и студијске боравке у Великој Британији 2002. године (Yорк Ст Јохн - Цоллеге оф тхе Университy оф Леедс) и у Белгији 2007. године (ЕСРИ - БЕЛУX, ГИС).

У наставном и педагошком раду на високошколским установама је ангажован од 1997. године, када је изабран у наставно звање асистента, а касније и доцента за предмете Математичка картографија и Просторни информациони системи. Држао је наставу на Војно-техничкој академији у Београду, Географском факултету Универзитета у Београду, Грађевинском факултету Универзитета Црна Гора у Подгорици, Факултету примењене науке Универзитета Доња Горица, Природно-математичком факултету и Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду. Објавио је више од 150 научно-стручних радова у међународним и домаћим часописима. Такође, члан је уређивачких одбора и редакција у више националних и међународних часописа и био рецензент на више од 40 научно-стручних радова и библиографских публикација. Објавио је уџбенике из Више (теоријске) геодезије и Картографије, монографију под насловом "Развој ГИС" и коаутор је националне монографије под насловом "Геодетска делатност у Србији 1837.-2012".

Од 2006. до 2011. године био је начелник Војногеографског института у Београду, а 2015. године и помоћник генералног директора Републичког геодетског завода у Београду.

Од 2011. године, ангажован је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду активно, где је биран у наставно звање доцента, 2016. у ванредног професора и 2021. у редовног професора за ужу научну област-геоинформатика.

Редовни професор
01.10.2021.
Радно местоОдДоОрганизациона јединица
Ванредни професор01.10.2016.30.09.2021.Катедра за системе, сигнале и управљање
Доцент01.10.2011.30.09.2016.Катедра за системе, сигнале и управљање
НазивУ Установи
Анализа картографског генералисања саобраћајне мреже на картама размерног низа од ТК 25 до ТК 200

Диплома

Геодетско инжењерство

Грађевински факултет

1991

Општа географска карта СР Југославије 1:1 000 000

Магистратура

Геодетско инжењерство

Грађевински факултет

1997

Модел и организација геопросторних података за размеру 1:50 000

Докторат

Геодетско инжењерство

Грађевински факултет

2004

Критеријум продукцијеОпис
(М13) Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значајаBORISOV M., Mijić N., Ilić Z., Petrović M. V. (2018): Analysis and Visualization of the 3D Model - Case study municipality of Aleksandrovac (Serbia), Article, Advanced Technologies, Systems and Applications III, Vol. 2, (eBook), © Springer Nature Switzerland AG 2018, Cham, Switzerland, pp. 80-92, ISSN 2367-3370, ISBN 978-3-030-02576-2, https://doi.org/10.1007/978-3-030-02577-9
(М21) Рад у врхунском међународном часописуBORISOV M., Gavrilović M., Sladić D., Radulović A., Petrović V. (2020): Comparative Analysis of Length Differences between Georeference Surfaces, Geocarto International, Vol. 35, ISSN 1752-0762, Taylor & Francis Online, https://doi.org/10.1080/10106049.2020.1750065
(М21) Рад у врхунском међународном часописуŠiljeg A., Panđa L., Domazetović F., Marić I., Gašparović M., BORISOV M., Milošević R. (2022): Comparative Assessment of Pixel and Object-Based Approaches for Mapping of Olive Tree Crowns Based on UAV Multispectral Imagery, Remote Sensing, Vol. 14, No. 757, pp. 1-18, ISSN 2072-4292
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуVulić I., BORISOV M., Prodanović R., Rančić D., Petrović V., Stankovski S., Ostojić G.: Protection of Digital Elevation Model—One Approach (https://doi.org/10.3390/app12199898), Applied Sciences, 2022, Vol. 12, No. 19, ISSN 2076-3417
(М22) Рад у истакнутом међународном часописуBugarinović Ž., Pajewski L., Ristić A., Vrtunski M., Govedarica M., BORISOV M. (2020): On the Introduction of Canny Operator in an Advanced Imaging Algorithm for Real-Time Detection of Hyperbolas in Ground-Penetrating Radar Data, Electronics (Basel), Vol. 9, No. 162, pp. 1-22, ISSN 2079-9292
(М23) Рад у међународном часописуJovanović D., Gavrilović M., BORISOV M., Govedarica M. (2021): Uporaba Sentinel 1 i Sentinel 2 snimaka u identifikaciji nestalih šumskih površina – studija slučaja Fruška gora (Srbija), Šumarski list, Vol. 145, No. 3-4, pp. 127-135, ISSN 0373-1332, UDK: 630*902 (001)
(М23) Рад у међународном часописуPal A., BORISOV M., Vulić M. (2020): Modeling and Analysis of Digital Surface Models Using High Resolution UAV Images, Acta Geotechnica Slovenica, Vol. 17, No 1/2020, pp. 46-55, ISSN 1854-0171, UDK: https://doi.org/10.18690/actageotechslov.17.1.46-55.2020
(М23) Рад у међународном часописуVrtunski M., Govedarica M., Ristić A., Bugarinović Ž., BORISOV M. (2020): Generalized Model of Real-Time Deformation Measurements and its Experimental Verification, Tehnički vjesnik - Technical Gazette, Vol. 27, No 5, pp. 1436-1443, ISSN 1330-3651
(М23) Рад у међународном часописуBORISOV M., Pal A., Vrtunski M., Jovanović D., Petrović V., Vulić M. (2019): Preliminary analysis of quality of contour lines using smoothing algorithms, Tehnički Vjesnik/ Technical Gazette, Vol. 26, No. 5, Osijek, Croatia, pp.1305-1313, ISSN 1330-3651, https://doi.org/10.17559/TV-20180827150721
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica M., Jovanović D., Sabo F., BORISOV M., Vrtunski M., Alargić I. (2016): Comparison of MODIS 250 m products for early corn yield predictions: a case study in Vojvodina, Serbia, Open Geosciences, Vol. 8, No. 1, Warsaw, Poland, pp. 747-759, ISSN 2391-5447, https://doi.org/10.1515/geo-2016-0070
(М23) Рад у међународном часописуBORISOV M., Petrović V., Vulić M. (2015): Optimal map conic projection - a case study for the geographic territory of Serbia, Tehnički vjesnik/Technical Gazette, Vol. 22, No. 2, Osijek, Croatia, pp. 391-399, ISSN 1330-3651, https://doi.org/10.17559/TV-20140707123107
(М23) Рад у међународном часописуBORISOV M., Trifković M., Nestorović Ž., Marinković G., Pejičić G. (2012): Creating the digital key of topographic- cartographic symbols in ArcGIS and web map server environments, TTEM, Vol. 7, No. 4, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 1575-1579, ISSN 1840-1503
(М23) Рад у међународном часописуGovedarica M., BORISOV M. (2011): The analysis of data quality of topographic maps (IF 2010=0.215), Geodetski vestnik, Vol. 55, No. 4, Ljubljana, Slovenia, pp. 713-725, ISSN 0351-0271, UDK: 528.93/94, COBISS: 1.03
(М23) Рад у међународном часописуBORISOV M. (2010): Problems of the Scale and Building of Topographical Data Infrastructure, Geodetski list, Vol. 64 (87) No. 2, Zagreb, Croatia, pp. 109-116, ISSN 0016-710X, UDK: 528.93:528.915:528.425.4:004.6
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомPetrović V., BORISOV M., Zlatanović D., Djurdjevac-Ignjatović L. (2017): Vertical accuracy of data on the topographics maps and their application in the mining, Mining and Metallurgy Engineering Bor, No. 3-4, Serbia, pp. 39-50, ISSN 2334-8836, UDK: [528.4:681.325(045)=111], doi:10.5937/mmeb1704039P
(М24) Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлукомPetrović V., Zlatanović D., BORISOV M., Djurdjevac-Ignjatović L. (2016): Concepts of 3D Terrain Modeling and Geomorphometric Analysis in Mining, Mining and Metallurgy Engineering Bor, No. 3, Serbia, pp. 1-12, ISSN 2334-8836, UDK: 622:681.33(045)=111, doi:10.5937/mmeb1603001P
(М30) Зборници међународних научних скуповаImamović E., BORISOV M., Trifković M., Čeliković R. (2015): An analysis of zone subsidence of terrain in the inner city area of the Tuzla in terms of construction development, Article, 15. International Multidisciplinary Scientific GeoConference and EXPO – SGEM, Albena, Bulgaria, pp. 51-63, ISSN 1314-2704, DOI:10.5593/sgem2015B22.
(М30) Зборници међународних научних скуповаBORISOV M., Nikolić G., Petrović V., Đurović R., Sušić Z. (2014): Primena GIS u sistemu praćenja životne sredine, Article, 5. internacionalni naučno-stručni skup Građevinarstvo, nauka, praksa – Žabljak, Crna Gora, 2014., 2. International Conference GNP 2010 Civil Engineering – Science and Practice, Podgorica: Građevinski fakultet u Podgorici, 3-7 Mart, 2008, pp. 1937-1944, ISBN 978-86-82707-23-3, UDK: COBISS.CG-ID 24170256
(М30) Зборници међународних научних скуповаBORISOV M., Trifković M. (2014): Appliance of the new technologies at cartography and visualisation of geospatial data, Article, International conference "Contemporary achievements in civil engineering", Subotica, Serbia, pp. 1063-1075, DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.140
(М32) Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводуBORISOV M. (2013): Cartography and Land Management, Modern Geodesy and Land Management: University of Appl. Science TFH Georg Agricola (TFH) from Bohum, Germany and University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences (FTN) from Novi Sad, 1. Modern Geodesy and Land Management, Novi Sad, 4-9 Novembar, 2013
(М33) Саопштење са међународног скупа штампано у целиниĐurović R., Nikolić G., Sušić Z., BORISOV M.: Role of geodesy and cartography in the making of spatial planning documents in the context of the new spatial plan of Montenegro (PPCG 2020-2035), Article, Civil-Comp Proceedings, 2020, pp. 1049-1058, ISSN 1759-3433, 6. Građevinarstvo - nauka i praksa, Žabljak: University of Montenegro Faculty of Civil Engineering, 7-11 Mart, 2016, pp. 1049-1058, ISBN 978¬86¬82707¬32¬5
(М45) Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значајаBORISOV M., Argakijev S. (2012): Kartografija, Poglavlje u okviru Monografije "Geodetska delatnost u Srbiji 1837-2012.", Beograd, Republički Geodetski Zavod, 2012, str. 98-113, ISBN 978-86-459-0422-8
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBORISOV M., Vrtunski M., Koprivica A., Petrović V., Lazić J. (2019): Analiza modela geodetske linije u zavisnosti od položaja na elipsoidu, Pregledni naučni rad, Izgradnja, Vol.73, br.5-7, Beograd, str.269-276, ISSN 0350-5421, UDC: 528.232.22
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBORISOV M., Simić R., Petrović M. V., Bojović B.: Analysis of the capacity changes in the "Garajevac-Istok" excavation by applying the GIS technology, Vojnotehnički glasnik, 2019, Vol. 67, No 2, pp. 403-430, ISSN 0042-8469
(М51) Рад у водећем часопису националног значајаBORISOV M., Vrtunski M., Alargić I., Vladisavljević M. (2015): Analiza primene Gausove metode kod rešavanja glavnih geodetskih zadataka na elipsoidu, Pregledni naučni rad, Tehnika, No 6, Beograd, Srbija, pp. 929-936, ISSN 0040-2176, UDK: 528.232.2:519.218.7
(М52) Рад у часопису националног значајаBORISOV M., Banković R. (2012): Nova službena kartografska projekcija Srbije, Pregledni rad, Vojnotehnički glasnik, Vol. 60, No 1, Beograd, Srbija, pp. 201-215, ISSN 0042-8469, UDK: 623+355/359
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M., Petrović V. (2017): Produkcija topografske karte razmera 1:50 000 u okruženju geobaze podataka, Pregledni rad, Geodetski glasnik, Vol. 51, No 48, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 89-102, ISSN 1512-6102, UDC:528.932
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M., Govedarica M., Orihan M. (2015): Rotacija Zemlje i određivanje parametara Zemljine orijentacije, Pregledni rad, Geodetski glasnik, Vol. 49, No 46, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, pp. 75-90, ISSN 2233-1786, UDK: 528.2
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M., Radulović V., Ilić Z., Petrović V., Rakićević N.: An Automated Process of Creating 3D City Model for Monitoring Urban Infrastructures, Journal of Geographical Research, 2022, Vol. 5, No. 2, pp. 1-10, ISSN 2630-5070
(М53) Рад у научном часописуBORISOV M., Simić R., Petrović V., Milinčić M.: Analiza kvaliteta 3D modela zasnovanih na digitalnoj fotogrametriji, Geodetski Glasnik, 2021, Vol. 54, No. 52, pp. 5-26, ISSN 2233-1786, UDK: 528:7:551.43
ЗвањеУжа научна областВисокошколска установаДатум избора
Редовни професорГеоинформатикаУниверзитет у Новом Саду01.10.2021.
Ванредни професорГеоинформатикаУниверзитет у Новом Саду01.10.2016.
ДоцентАутоматика и управљање системима-геоинформатикаФакултет техничких наука01.10.2011.
ДоцентГеодезијаВојно - техничка академија26.05.2005.
Асистент 1 - магистарГеодезијаВојно - техничка академија16.05.2002.
Асистент 1 - магистарГеодезијаФакултет техничких наука13.01.1998.